Plečnikov stadion za Bežigradom

v teku

Projekt vključuje

 • Prizadevamo si za prenovo Plečnikovega stadiona

  v teku

  Projekt vodi podjetje Bežigrajski športni park športni marketing d.o.o., v katerem MOL nastopa kot eden izmed treh družbenikov (poleg OKS in GSA, poslovno svetovanje d.o.o.).

  Stanje projekta

  Junij 2022

  Upravno sodišče je pritožbi BŠP ugodilo in Ministrstvu za okolje in prostor naložilo ponovno odločanje o gradbenem dovoljenju. 

  Marec 2022

  Na Upravnem sodišču je potekala glavna obravnava v upravnem sporu, ki ga je BŠP sprožil zoper Ministrstvo za okolje in prostor zaradi zavrnitve izdaje gradbenega dovoljenja. 

  September 2018

  Družba BŠP d.o.o. pridobiva potrebna soglasja k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo Bežigrajskega športnega parka.​

  Vzporedno pri Okrajnim sodiščem v Ljubljani potekata dva nepravdna postopka opr. št. N 409/2009 in N 223/2013 določitve pripadajočega zemljišča k objektom na Koroški ulici v Ljubljani (Fondovi bloki) po določilih ZVEtL. Kot skupno pripadajoče zemljišče k stavbam na Koroški ulici se med drugim zahteva tudi parcela s številko 312/0 k.o., gre za parcelo na severni strani Stadiona, na kateri je s projektom predvidena izgradnja podzemnih parkirišč in treh poslovnih vil s parkom.

  Več o projektu +

  Potek projekta

  Leto 2016

  V MOL si želimo, da bi se projekt prenove bežigrajskega stadiona čim prej izvedel. Zato smo brez pridržkov podali predlog za podaljšanje družbene pogodbe sklenjene z Bežigrajskim športnim parkom (BŠP) za dve leti in želimo si, da se bodo dela v tem času tudi začela. Plečnikov stadion za Bežigradom bi bil že prenovljen, če ne bi bilo pritožb nekaterih okoliških stanovalcev, s katerimi smo se velikokrat sestali in jih pozval h konstruktivnosti. Agencija za okolje (ARSO) je, za ilustracijo, potrebovala kar štiri leta in pol, da je rešila vse pritožbe.

  Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani potekata dva nepravdna postopka opr. št. N 409/2009 in N 223/2013 določitve pripadajočega zemljišča k objektom na Koroški ulici v Ljubljani (Fondovi bloki) po določilih ZVEtL. Kot skupno pripadajoče zemljišče k stavbam na Koroški ulici se med drugim zahteva tudi parcela s številko 312/0 k.o. Bežigrad, ki je v zemljiškoknjižni lasti Bežigrajskega športnega parka d.o.o..

  Avgust 2014

  O nadaljnjem razvoju dogodkov ne moremo govoriti, saj je odvisen od odločitev lastnikov na skupščini BŠP. 
  V MOL podpiramo predlog prenove stadiona, ki obsega prenovo poškodovanih zaščitenih objektov in travnatega igrišča s tekaško progo za trening, rekreacijo in razne prireditve na prostem. Predlog predvideva ureditev parkirišča na peščeni podlagi ob Samovi cesti in uporabo vhodne lope za lokalno tržnico.

  Marec 2014

  Na stadionu smo zaključili z deli, ki so bila potrebna za dokončanje sanacije poškodovane strehe stebriščne lope ob Dunajski cesti. Po navodilu Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije smo odpravili tudi poškodbe na ometanem delu zidu stebriščne lope ter odstraniti alge, ki so se razvile na spodnjem delu opečnega zidu.

  Januar 2014

  Na stadionu potekajo dela, ki so potrebna za sanacijo poškodovane strehe stebriščne lope ob Dunajski cesti. Dela je naročila družba Bežigrajski športni park d.o.o. Stroški sanacije poškodovane strehe in zamenjava strešne konstrukcije na delu, ki ga je razkrilo avgustovsko neurje, znašajo skupaj 37.000 EUR. Dela strokovno spremlja Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

  April 2013

  Agencija RS za okolje (ARSO) je vlogo investitorja, družbe Bežigrajski športni park (BŠP), zavrnila. Investitor naj vloge ne bi ustrezno dopolnil, prav tako mu po mnenju ARSA ni uspelo dokazati, da škodljivih posledic na okolje pri realizaciji projekta ne bo.

  Postopek pridobivanja soglasja je trajal 29 mesecev, investitor pa je vlogo v tem času dopolnil desetkrat. V BŠP so obljubili, da bi bilo v primeru izdaje soglasja celotno območje ves čas gradnje obdano s protihrupno ograjo v minimalni višini 4,5 metra, z minimalno izolativnostjo ograje 25 dBA; da bi gradili le do deset ur na dan med delavniki; da prve faze gradnje ne bi izvajali pozimi, zato da ne bi vplivali na kakovost zraka; da bi kanalizacijski zbiralnik vzdolž Koroške ceste izvedli z drago metodo podzemnih izkopov z uvlačenjem cevi, brez odprtega izkopa, da na območju gradnje ne bo prašenja; in da bi zamenjali tudi okna in balkonska vrata na stanovanjih na Koroški ulici, ki mejijo na stadion.

  Nerazumljivo je, da ARSO spreminja svojo odločitev. Na MOL upamo, da bo direktor in večinski lastnik podjetja BŠP vztrajal pri pridobivanju soglasij. To je velika škoda za tako pomemben objekt, kot je Bežigrajski stadion, ki žal že leta propada. Menimo, da državne institucije ne bi smele zavirati tako pomembnih infrastrukturnih projektov. Menimo tudi, da bi tudi sosedje morali razumeti potrebo po prenovi stadiona, kajti ves čas so živeli ob športnem objektu.

  Junij 2010 - avgust 2011

  Na osnovi sprejetega Občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območja urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 in BS 1/4 (Uradni list RS, št. 40/2010, z dne 21.5. 2010) je podjetje Bežigrajski športni park pripravilo projektno nalogo, na osnovi katere so izbrani projektanti v juniju 2010 pričeli z izdelavo projektne dokumentacije.

  V obdobju med junijem 2010 in avgustom 2011 so bile za pridobitev gradbenih dovoljenj:

  • izdelane arhitekturne podlage in pridobljeni projektni pogoji za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte,
  • izdelan idejni projekt gradnje objektov Bežigrajskega športnega parka in poročilo o vplivih na okolje. Vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja okolje je bila 23. decembra 2010 podana na ARSO. Poročilo o vplivih na okolje je bilo, po pridobljenih pozitivnih mnenjih s strani Ministrstva za kulturo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za okolje in prostor ter MOL, razgrnjeno v obdobju med 8. julijem in 8. avgustom 2011. Rok za odgovore na pripombe, podane na javni razgrnitvi, je bil 9. september 2011. Na osnovi podanih odgovorov in naknadne ustne obravnave bo ARSO lahko izdala okoljevarstveno soglasje,
  • na osnovi izdelanega rudarskega projekta je bilo decembra 2010 pridobljeno soglasje za raziskavo talne vode. Raziskave talne vode so bile opravljene v februarju 2011;
  • opravljene predhodne arheološke raziskave: Poročilo o raziskavah, ki je pogoj z pridobitev kulturovarstvenega soglasja za gradnjo Bežigrajskega športnega parka, je bilo izdelano oktobra 2010;
  • izdelana projektna dokumentacija za načrtovano izgradnjo Bežigrajskega športnega parka in predana v revizijo. Na osnovi ugotovitev revidentov trenutno poteka odprava ugotovljenih pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ki bo dokončana do sredine septembra 2011;
  • izdelana projektna dokumentacija za elektro energetsko napajanje in pridobljena večina potrebnih soglasij;
  • izdelana projektna dokumentacija za gradnjo komunalne opreme za območje Bežigrajskega stadiona in pridobljena večina potrebnih soglasij. Na osnovi dokončanja zgoraj navedenih aktivnosti bo oktobra 2011 na Upravno enoto Bežigrad mogoče vložiti vlogo za pridobitev gradbenih dovoljenj.

  19. april 2010

  Na 38. seji Mestnega sveta MOL je bil sprejet Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja Plečnikovega stadiona http://www.ljubljana.si/si/mol/mestni-svet/seje/2006-2010/67178/detail.html.

  Plečnikov stadion bo ohranjen skladno s kulturno varstvenimi pogoji.

  6. julij 2009

  Mestni svet MOL je na seji 6. julija 2009 sprejel dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BR 1/1 Stadion, BS 1/2 Bežigrad in BS 1/4 Koroška. Investitor je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

  7. april 2009 – otvoritev razstave v Galeriji Kresija

  Otvoritev razstave idejnih zasnov vabljenega mednarodnega natečaja prenove Centralnega stadiona za Bežigradom.

  11. marec 2009 – zaključen mednarodni natečaj

  Ocenjevalna komisija je izmed sedmih prispelih natečajnih predlogov izbrala rešitev Biroja GMP, von Gerkan, Marg und Partner Architekten iz Berlina, ki dosledno ohranja zaščiteno Plečnikovo originalno zasnovo in elemente stadiona, obenem pa vanj optimalno umešča želeni program.

  4. december 2008 - Razpis mednarodnega natečaja za urbanistično in arhitekturno zasnovo prenove Plečnikovega stadiona

  Projektni svet za prenovo Plečnikovega stadiona v sestavi: prof. Janez Koželj, podžupan MOL, Maja Ivanič, predstavnica IO DAL in Bojan Strajnar, predstavnik investitorja, je dal pobudo in izvedel postopek za razpis mednarodnega vabljenega anonimnega natečaja za urbanistično in arhitekturno rešitev prenove Centralnega stadiona Jožeta Plečnika v Ljubljani.

  Štirje domači in štirje mednarodni arhitekturni biroji s preverjenimi referencami so bili povabljeni, da na osnovi programskih izhodišč, urbanističnih in konservatorskih smernic izdelajo urbanistično in arhitekturno zasnovo prenove in dozidave stadiona, ki naj upošteva kompozicijo spomenika in značaj Plečnikove arhitekture.

  Izbrana rešitev bo služila kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN. Investitor se bo s svojimi programi prilagodil izbrani zasnovi prenove. V pripravi projektne dokumentacije bo moral izbrani projektant upoštevati projektne pogoje. V primeru realizacije projekta bo FIFA podelila poseben certifikat za izgradnjo stadiona v izjemnem arhitekturno zgodovinskem okolju kot primer dobre prakse.

  November 2008

  Rešili smo spor z ZIL inženiring, d.d., in pripravljamo dokumentacijo za izvedbo projekta po načelu javno-zasebnega partnerstva.