Promenada med Tivolijem in Ljubljanskim gradom

izvedeno

Zaključek projekta: 2009

Opis projekta

Ljubljančanke in Ljubljančani ter obiskovalci Ljubljane lahko uživajo v sprehodih po urejeni promenadi med Tivolijem in Ljubljanskim gradom. V Jakopičevem sprehajališču lahko obiščejo galerijo na prostem, v prenovljenem in urejenem območje za ptice in za ljubitelje ptic Tičistan lahko nahranijo ptice.
Os Cankarjeva - Čopova - Prešernov trg - Stritarjeva je prizorišče številnih programov in prireditev skozi vse leto, promenada pa vodi tudi okoli Ljubljanskega gradu po Plečnikovi poti.

Projekt vključuje

 • Kopitarjeva ulica, Vodnikov in Ciril-Metodov trg ter Stritarjeva ulica

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 2.500.000 €

  Projekt obsega prestavitev in obnovo oz. novogradnjo komunalnih vodov, ureditev križišč ter novo tlakovanje Ciril Metodovega trga in Stritarjeve ulice. Dela so potekala tudi na Kopitarjevi in Vodnikovem trgu.

  Več o projektu +

  V okolici tržnice, tj. po Kopitarjevi, Vodnikovem trgu in Ciril-Metodovem trgu, so bili obnovljeni, prestavljeni oz. novozgrajeni komunalni vodi, kar je koordiniralo JP VO-KA, d.o.o. Poleg tega je bilo na Kopitarjevi in Ciril-Metodovem trgu zamenjano plinovodno omrežje, na delu Ciril-Metodovega trga pa na novo zgrajeno vročevodno omrežje.

  Obnovo komunalnih vodov in tlakovanja Stritarjeve ulice je koordiniralo JP Energetika, d.o.o. Izvedena je bila zamenjava glavnega plinovoda, vročevoda in vodovoda. Obnovljeni so bili kanalizacijski priključki. Dodatno je bil zgrajen del elektrokabelske kanalizacije za potrebe elektroenergetskih vodov in kabelska kanalizacija za potrebe javne razsvetljave. Prav tako je bila zgrajena meteorna kanalizacija in v celoti obnovljen zgornji ustroj cestišča, vključno z izdelavo parterne ureditve.

  Vsa dela so potekala skladno s pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem Ministrstva za kulturo RS in pod nadzorom arheologov Muzeja in galerij mesta Ljubljana. Poleg nadzora pri izkopih, potrebnih za obnovo obstoječih komunalnih vodov, so arheologi tam, kjer je bilo to potrebno, opravili tudi predhodne arheološke raziskave. Rezultati raziskav so prispevali dodaten kamenček v zgodovinski mozaik Ljubljane. Tako so bili na Kopitarjevi ulici, proti vsem pričakovanjem, odkriti sledovi prazgodovinske poselitve, na Vodnikovem trgu pa so arheologi dokumentirali temelje srednjeveških Samostanskih vrat, ki so z mogočnim obrambnim sistemom varovala Ljubljano pred turškimi vpadi. Prav na tem delu je bilo območje izkopavanj razširjeno z namenom, da se z novimi komunalnimi vodi izognemo posegom v obstoječe zidane strukture.

 • Podhod Tivoli - povezava mestnega središča s parkom Tivoli

  izvedeno

  Leto zaključka: 2009

  Vrednost: 248.755 €

  Podhod Tivoli predstavlja glavno povezavo mestnega središča s parkom Tivoli. Poglavitni cilj prenove je sledil viziji mesta: podhod ni le povezava dveh točk, temveč je urban prostor, ki je lahko park, ulica, sprehajališče, igrišče ali prireditveni prostor.

  Prenovo je vodil Zavod za turizem Ljubljana v sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana, ki je pred začetkom obnovitvenih del v okviru rednih vzdrževalnih del izvedel sanacijo kanalizacijskega omrežja in kasneje poskrbel za obnovo stopnic. Odstranili smo grafite in protigrafitno zaščitili betonske stene, obnovili tlak, postavili panele iz ekspandiranega kortena, prepleskali in pričvrstili obstoječe ograje, osvetlili ter sanirali stopnice, ki vodijo na levo in desno stran od podhoda. Omenjeni posegi nadgrajujejo prostor in hkrati zmanjšujejo možnosti za vandalizem.

  Zavod za turizem Ljubljana je za prenovo podhoda namenil 248.755 evrov sredstev, od tega evrov iz proračuna Mestne občine Ljubljana in 28.755 evrov od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so namenjena za urejanje objektov turistične infrastrukture.

 • Po Plečnikovi poti okoli Ljubljanskega gradu

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 259.461 €

  Navedena vrednost je z DDV.

  V sklopu delne ureditve okolice Ljubljanskega gradu smo obnovili v 2. svetovni vojni porušeno Plečnikovo pot, ki poteka okoli Ljubljanskega gradu. Projekt obsega ureditev mostovža na obstoječih armirano betonskih stebrih prvotnega Plečnikovega mostovža, ureditev pešpoti okoli gradu s kanalizacijo in vgraditev cevne kanalizacije za osnovni elektro razvod okoli gradu.

  Več o projektu +

  Na vzhodnem in severnem delu je pot v celoti obnovljena. Na zunanjem robu je utrjena z apnenčastimi kamni iz Podpečana, ki so bili najdeni v sklopu nasutij in ruševin gradu in izvirajo iz časa Emone. Na notranji strani peščene poti pa je trava, utrjena s plastično travno mrežo, zaradi lažje dostopnosti in izvajanja vzdrževalnih del. Strmi del poti, ki je predstavljal zaključek poti Mačja steza in Za ograjami, smo odstranili in nadomestili s ponovno postavitvijo mostovža na obstoječih Plečnikovih stebrih. Ta poseg bo omogočil nadaljevanje arheoloških izkopavanj na Bastiji in prezentacijo Bastije pod razglednim stolpom.

  V celotnem poteku obhodne poti ob zunanji fasadi gradu smo vgradili kanalizacijo za javno razsvetljavo, vključno z rezervnimi cevmi in cevjo za šibki tok. Jaški kabelske kanalizacije so nameščeni v bližini predvidenih sklopov reflektorske osvetlitve. Kabelska kanalizacija bo omogočila odstranitev obstoječih vidnih kabelskih napeljav in namestitev novih napeljav v podzemne kanalizacijske cevi.

  Mestna občina Ljubljana je sredstva za obnovo Plečnikove poti na Ljubljanski grad pridobila na razpisu Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občin ter skladno s Pravilnikom o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin.

  SVRL je te aktivnosti sofinancirala v višini 202.613,00 EUR, občinski proračun MOL pa pokriva razliko v višini 56.848,74 EUR.

 • Mestni trg - obnova komunalne infrastrukture

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 1.170.000 €

  Mestni trg je po temeljiti obnovi dobil novo, lepšo podobo, hkrati pa je, skupaj z nekaterimi drugimi deli mestnega središča, dobil tudi novo infrastrukturo. Veliko dela je bilo opravljenega pod tlemi, saj smo obnovili vročevodne in plinovodne cevi ter razširili plinovodni in vročevodni sistem, obnovili smo kanalizacijsko in vodovodno napeljavo, vgradili potopno zbiralnico odpadkov in uredili kabelsko kanalizacijo.

  Več o projektu +

  Veliko dela je bilo opravljenega pod tlemi, saj smo obnovili vročevodne in plinovodne cevi ter razširili plinovodni in vročevodni sistem, obnovili smo kanalizacijsko in vodovodno napeljavo, vgradili potopno zbiralnico odpadkov in uredili kabelsko kanalizacijo.

  Prednosti teh novosti občutijo predvsem stanovalci in lastniki trgovskih in gostinskih lokalov na tem območju, sprehajalci in obiskovalci starega mestnega jedra pa lahko uživajo v novi, lepši zunanji podobi. Dela na slednji so vključevala prenovo dotrajanega cestišča z novimi kockami, namestitev dveh starinskih svetilk pred Magistratom, ki sta tam nekoč že bili, in novo ureditev javne razsvetljave.

 • Mestni trg - obnova vročevoda

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 476.371 €

  Projekt obsega obnovo vročevoda na Mestnem trgu.

 • Tičistan

  izvedeno

  Leto zaključka: 2008

  Vrednost: 26.000 €

  V parku Tivoli smo prenovili Tičistan – ime je spontano nastalo med ljubitelji ptic, ki v parku opazujejo in hranijo ptice ter veverice. Na novo je zasajenih 11 dreves, 736 okrasnih grmovnic in 561 grmovnic, posebej primernih za določene vrste ptic. Na novo je postavljenih tudi 37 gnezdilnic in opozorilni stebrički ter večja informativna tabla, na kateri so narisane vse ptice, ki jih lahko opazimo v Tivoliju.

 • Plečnikov podhod

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 420.000 €

  Projekt obsega sanacijo hidroizolacije med voziščem in pločnikom, glajenje sten, obnovo tlakov in novo osvetlitev.

  Več o projektu +

  Prenova Plečnikovega podhoda je potekala v treh sklopih:

  • zaradi preprečevanja zamakanja stropa podhoda smo prenovili in izolirali cestišče Slovenske ceste. Odpravili smo zamakanje, obnovili stene, strop in tlak.
  • Obnovili in zamenjali smo dotrajane betonske in kamnite detajle ob vhodih v podhod in v celoti zamenjali medeninaste ograje.
  • Izdelali smo nove kovinske stenske obloge, postavili smetnjake, klopi in obnovili razsvetljavo v samem podhodu.

  Vrednost opravljenih del je na Slovenski cesti znašala 125.000,00 EUR, v Plečnikovem podhodu pa 420.000,00 EUR.

 • Wolfova ulica in Prešernov trg

  izvedeno

  Leto zaključka: 2007

  Vrednost: 810.000 €

  Projekt obsega obnovo komunalne infrastrukture, tlakovanje z granitnimi kockami, ozelenitev in namestitev urbane opreme.

  Več o projektu +

  V okviru del so bile obnovljene instalacije (vodovod, nov plinovod, vodovodni priključki in kanalizacijski priključki), saniran magistralni cevovod toplovoda ter v celoti na novo izolirane pokrovne plošče toplovodne kinete. Prenovljeni so bili tudi pločniki, cestišče pa je bilo pokrito z novimi granitnimi kockami z ravno žgano površino, ki so delno zafugirane z epoksidno maso. Hkrati so bili zamenjani vsi robniki, urejen uvoz na dvorišča ter posajenih osem gabrov. Na sredini Prešernovega trga so delavci zamenjali vse elemente kroga iz belega marmorja ter žarek, obnovili so asfaltne površine in na novo položili granitne kocke ter jih zafugirali z epoksidno maso.

  Vrednost opravljenih del na Wolfovi ulici znašala 320.000,00 EUR, na Prešernovem trgu pa 490.000,00 EUR.