Oddaja dvoran, reprezentančnih in konferenčnih prostorov

Pogoji za oddajo dvoran, reprezentančnih in konferenčnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana

Na podlagi Navodil o pogojih oddaje dvoran, reprezentančnih in konferenčnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jih je izdal župan Mestne občine Ljubljana, št.: 900-3/2012-109 z dne 27.3.2015, javno objavljamo Pogoje za oddajo dvoran, reprezentančnih in konferenčnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana. Pogoji se nanašajo na oddajo dvoran, reprezentančnih in konferenčnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in so v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave MOL.

I. Prostori se oddajo za naslednje namene oziroma dogodke:

 • prireditve (proslave, prireditve, predstave, komemoracije, tiskovne konference),
 • družabne dogodke in sklepanje zakonskih zvez, organizirana predavanja in izobraževanje.

II. Prostori se v brezplačno uporabo lahko oddajo:

 • osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog, razen javnim podjetjem,
 • nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene,
 • socialnemu podjetju oziroma nepridobitni pravni osebi, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začela s postopkom registracije skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena,
 • mednarodnim organizacijam, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na ozemlju Republike Slovenije svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno.

Kako zaprositi za uporabo prostorov?

Uporabnik za uporabo prostorov zaprosi z oddajo pisne vloge, ki morajo vsebovati tudi izjavo, da je seznanjen s pogoji uporabe prostorov iz tega navodila, na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana. Vloga mora vsebovati natančne podatke o uporabniku, ( ime in priimek, oz. pravna oseba, naslov, e-pošta, tel.) namen uporabe prostorov, datum, uro in dolžino trajanja dogodka.

Vlogo je potrebno oddati najmanj 10 dni pred dogodkom. V primeru prostega termina je ta rok lahko tudi krajši.

Pisno vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@ljubljana.si. Pravica do uporabe prostora je pridobljena na podlagi pisnega soglasja MOL. V soglasju se poleg načina plačila uporabe prostorov določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo prostorov in za morebitno povzročeno škodo.

Uporabniki so za uporabo prostorov za namene iz I. točke, razen za sklepanje zakonskih zvez, dolžni plačati račun v roku, navedenem na izdanem računu, ki bo izstavljen po opravljeni storitvi s strani MOL.
V primeru uporabe prostorov za sklepanje zakonske zveze bo s strani MOL izdan predračun. Uporabnik je dolžan plačati znesek po predračunu za uporabo prostora v roku 8 (osem) dni od izstavitve predračuna oziroma najkasneje 2 dni pred predvidenim dogodkom.
Če uporabnik ne poravna zneska v roku iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do uporabe prostora.
Uporabnik ima pravico odpovedati uporabo prostora najmanj 2 (dva) dni pred predvidenim dogodkom. Če uporabo prostora uporabnik odpove kasneje in je poravnal uporabnino po predračunu nima pravice do vračila predplačila.
V primeru, da je za isti termin več vlog, imajo prednost pri uporabi organi Mestne uprave MOL in javnopravne osebe, katerih ustanovitelj je MOL. Glede izbire drugih uporabnikov ima MOL diskrecijsko pravico pri odločitvi, komu bo prostor dan v uporabo.
Pri uporabi prostorov je uporabnik dolžan spoštovati hišni red objekta, upoštevati vsa navodila gospodarja zgradbe, načela skrbnosti dobrega gospodarstvenika oziroma gospodarja ter upoštevati požarni red.

III. V prostorih je prepovedano:

 • voditi živali,
 • vnašati hrano in pijačo, izjema so dogodki v prostorih Magistrata,
 • kajenje,
 • organiziranje glasbenih prireditev oziroma kakršne koli dejavnosti, ki bi s hrupom motile zaposlene med delovnim časom.

Organizacija javne prireditve v prostorih Mestne občine Ljubljana

Pri organizaciji javnih prireditev v prostorih je uporabnik dolžan upoštevati predpise in pridobiti vsa potrebna dovoljenja za javne prireditve, ki urejajo javno zbiranje.
V primeru zapisniško ugotovljenih poškodb na prostorih in opremi je uporabnik dolžan le te odpraviti na lastne stroške. Kolikor je v posameznem prostoru zagotovljena tehnična oprema oziroma kakšna druga oprema, je njena uporaba vključena v ceni najema. Prav tako je v ceno najema vključena uporaba sanitarij in garderobe (če le-ta obstaja).
Uporabniki so dolžni odstraniti opremo (panoje, plakate, kulise, itd.), ki so jo uporabljali. Uporabniki prostorov, ki jim je bila odobrena brezplačna uporaba, so dolžni prostore za seboj počistiti na lastne stroške.
Uporabniku preneha pravica občasne uporabe prostorov, če prostore uporablja v nasprotju z določili tega navodila.
V primeru hujših kršitev hišnega reda lahko pooblaščena oseba MOL prepove uporabo prostora in zahteva njegovo takojšnjo izpraznitev.
V času uporabe prostorov MOL ne prevzema nobene odgovornosti za:

 • poškodbe uporabnika ali obiskovalcev,
 • osebne predmete uporabnika oziroma obiskovalcev v času dogodka.

Ti pogoji veljajo od 27.3.2015.

Seznam dvoran, reprezentančnih in konferenčnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana

Vič, Trg MDB 7

 • Velika dvorana, 160 sedežev, cena brez DDV: 41,00 EUR/h.
 • Velika sejna soba, 40 sedežev, cena brez DDV: 27,00 EUR/h.
 • Mala sejna, 20 sedežev, cena brez DDV: 19,00 EUR/h. 

Nadomestilo za snemanje: 13,00 EUR/h.

Moste, Proletarska 1

 • Velika sejna, 100 sedežev, cena brez DDV: 34,00 EUR/h. Nadomestilo za snemanje: 13,00 EUR/h.

Mestna hiša, Mestni trg 1

Sejne sobe:

 • Velika sejna, 120 sedežev, cena brez DDV: 113,00 EUR/h.
 • Banketna dvorana, 30 sedežev, cena brez DDV: 56,00 EUR/h.
 • Atrijska soba, 30 sedežev, cena brez DDV: 38,00 EUR/h.

Reprezentančni prostori:

 • Rdeča in zelena dvorana za sklepanje zakonskih zvez, cena brez DDV: 500,00 EUR/h.
 • Rdeča dvorana, cena brez DDV: 93,00 EUR/h.
 • Klub 11, 20 sedežev, cena brez DDV: 38,00 EUR/h.
 • Klub 15, 20 sedežev, cena brez DDV: 38,00 EUR/h.

Odprti atrij:  

 • za sklepanje zakonskih zvez, cena brez DDV: 500,00 EUR/h.

Prostori za razstave in razgrnitve

Nadomestilo za snemanje 16,00 EUR/h.