NUSZ in komunalni prispevek

Najpogostejša vprašanja iz področja odmere komunalnega prispev

Kakšna je podlaga za odmero komunalnega prispevka?
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 27/2011) oziroma v kolikor se gradnja nahaja na območju, kjer je bil sprejet podrobnejši program opremljanja se komunalni prispevek odmeri po odloku, ki velja za to območje.

Kaj je potrebno priložiti k vlogi - zahtevku za odmero komunalnega prispevka?

  1. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD izdelan skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji – vodilno mapo, načrt arhitekture, načrt rušitve objekta v primeru, da gre za rušitev objekta (delno ali v celoti). Projektna dokumentacija mora biti podpisana in potrjena iz strani projektanta,
  2. pooblastilo investitorja (če ima investitor pooblaščenca),
  3. kopijo gradbenega dovoljenja obstoječega objekta, ki se priziduje, nadziduje, rekonstruira, spreminja namembnost, ruši oz. aero foto posnetek obstoječega objekta iz leta 1967,
  4. dokazilo o pravici graditi, v primeru če investitor ni lastnik zemljišča (overovljena kupoprodajna pogodba, predlog za vpis v zemljiško knjigo, pogodba o stavbni pravici)
  5. Poravnati mora še upravno takso po Zakonu o upravnih taksah (za vlogo in za izdajo upravnega akta).

V katerih primerih je potrebno vložiti zahtevek za odmero komunalnega prispevka?
Na podlagi 80. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Kdaj je potrebno plačati komunalni prispevek?
Na podlagi 5. točke 66. člena Zakona o graditvi objektov je dokazilo, da so dajatve in prispevki, določeni z zakonom, plačani oziroma, da so na drug zakonit način izpolnjene takšne njegove obveznosti, pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Glede na navedeno je potrebno komunalni prispevek plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja.

Kateri podatki so potrebni za odmero komunalnega prispevka?
Na podlagi 207. člena Zakona o graditvi objektov se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva standard SIST ISO 9836. Pri odmeri komunalnega prispevka se upoštevajo neto tlorisne površine objekta, velikost parcele, vsota komunalnih prispevkov za vsako posamezno komunalno opremo, na katero lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme po posameznih obračunskih območjih te vrste komunalne opreme v katerih se nahaja objekt. Za večstanovanjske, poslovne objekte industrijske objekte, ki imajo kletne etaže namenjene parkiranju je potrebno podati tudi podatke o bruto tlorisnih površinah objekta nad terenom in neto tlorisnih površinah kletne etaže namenjene parkiranju.

Kaj storiti, če je komunalni prispevek že plačan, vloga za izdajo gradbenega dovoljenja pristojne upravne enote pa je bila zavrnjena?
Upravni organ, ki je izdal odločbo o odmeri komunalnega prispevka, bo vrnil plačani komunalni prispevek v skladu z določbami 10. odstavka 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt, in sicer na podlagi zahtevka za vračilo komunalnega prispevka h kateremu mora biti priložen pravnomočni sklep upravne enote o zavrnitvi vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, podatek o transakcijskem računu in davčni številki investitorja.

Najpogostejše vprašanje iz področja sklepanja pogodbe o opremljanju

Kaj je pogodba o opremljanju in kdaj se sklene? 
S pogodbo o opremljanju se lahko investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče na katerem namerava graditi ne glede na to ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja. 
Pogodba o opremljanju se lahko sklene, če ima sprejet program opremljanja ali podlage za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine. Stroški izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor in šteje se, da je na ta način investitor v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil, investitor pa je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo priključil novo zgrajeno komunalno opremo.

Kako se sklene Pogodba o opremljanju?
Za sklenitev pogodbe o opremljanju se poda pisna vloga s podatki o zemljiških parcelah, kjer bo investitor gradil svoj objekt in ki jih bo opremljal, podatki o investitorju (lastniku zemljišča). Lahko se priloži tudi elaborat, če sama izvedba komunalne opreme to zahteva.

Najpogostejša vprašanja iz področja odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča -NUSZ

Kdo mora plačati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča?
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik poslovnega prostora).

Kaj storim ob spremembi zavezanca med letom, ko je bila odločba za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča že izdana?
Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ima zavezanec, ki mu je bila izdana odločba, v roku 15 dni po spremembi pravico zahtevati, da se odločba spremeni tako, da se njegova obveznost zmanjša in novemu zavezancu določi ustrezni znesek nadomestila. Navedeno vlogo mora zavezanec podati na organ, ki je odločbo izdal in sicer na FURS (Finančni urad RS).

Kje dobim obrazec na napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča?
- na spletni strani Mestne občine Ljubljana 
- v glavni pisarni Mestne občine Ljubljana ali na Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne občine Ljubljana. 

Kako lahko oddam vlogo za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča?
Po navadni pošti na naslov:  Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, osebno v vložišču MOL na naslovu Mačkova 1, 1000 Ljubljana ali po pošti glavna.pisarna@ljubljana.si.

Želim obrazec na napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kdaj se upošteva petletna oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča?
Zavezanec poda vlogo  za petletno oprostitev plačila nadomestila, če  izpolnjuje pogoje za oprostitev, ki so določeni v 59. členu Zakona o stavbnih zemljiščih. Po navedenem členu se plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na lastno zahtevo za dobo pet let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča- komunalni prispevek. Petletna doba oprostitve začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo. Zavezanec  mora k vlogi podati dokazilo o plačanem komunalnem prispevku (če je bil zavezanec investitor), kopijo pogodbe o nakupu stanovanja/hiše ( če je bil kupljen že zgrajen, a še nevseljen objekt ), izpolnjen obrazec za napoved podatkov NUSZ in potrdilo o plačilu upravne takse.     

Ali se upošteva petletna oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, če je v stanovanju najemnik?
V skladu z 62. členom Zakona o stavbnih zemljiščih se prenese obveznost plačila NUSZ na neposrednega uporabnika – najemnika stanovanja, ki pa ne izpolnjuje z zakonom predpisanih pogojev za pet letno oprostitev po vselitvi v novo stanovanje.

Ali lahko zaprosim za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, če imam nizke prihodke?
Zavezanec lahko zaprosi za oprostitev plačila nadomestila,  zaradi ogroženosti življenjskega obstoja zavezanca in njegovih družinskih članov ali če prejema socialno pomoč. Pri življenjski ogroženosti zavezanca in njegovih družinskih članov se upoštevajo merila po Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre).

Zavezanec, ki je plačeval nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, je pokojni. Kaj moram storiti?
Na Mestno občino Ljubljana, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, morate v 30 dneh od spremembe javiti novega zavezanca za plačilo NUSZ.