NUSZ in komunalni prispevek

Najpogostejša vprašanja iz področja odmere komunalnega prispev

Kakšna je podlaga za odmero komunalnega prispevka?
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 58/21) oziroma v kolikor se gradnja nahaja na območju, kjer je bil sprejet podrobnejši program opremljanja se komunalni prispevek odmeri po odloku, ki velja za to območje.

Kaj je potrebno priložiti k vlogi - zahtevku za odmero komunalnega prispevka?

1. Vlogo za odmero komunalnega prispevka iz prvega odstavka tega člena vsebuje:

– podatke o objektu;
– dokončno oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev;
– mnenja pristojnih mnenjedajalcev za priključevanje na komunalno opremo;
– projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, če gre za novogradnjo manj zahtevnega ali zahtevnega objekta;
– dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, če gre za novogradnjo nezahtevnega objekta;
– dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, če gre za spremembo namembnosti objekta.

2. pooblastilo investitorja (če ima investitor pooblaščenca),
3. kopijo gradbenega dovoljenja obstoječega objekta, ki se priziduje, nadziduje, rekonstruira, spreminja namembnost, ruši oz. aero foto posnetek obstoječega objekta iz leta 1967,
4. dokazilo o pravici graditi, v primeru če investitor ni lastnik zemljišča (overovljena kupoprodajna pogodba, predlog za vpis v zemljiško knjigo, pogodba o stavbni pravici)
5. Poravnati mora še upravno takso po Zakonu o upravnih taksah (za vlogo in za izdajo upravnega akta).

Kako vložiti zahtevek za odmero komunalnega prispevka?
Vloga za odmero komunalnega prispevka zaradi gradnje objekta iz prvega odstavka 233. člena ZUreP-3 se vloži v fizični obliki pri občini, če investitor nima možnosti vloge oddati v elektronski obliki (navedeno velja do vzpostavitve sistema eGraditev predvidoma v letu 2026).

Kdaj je potrebno plačati komunalni prispevek?
Skladno s 138. členom Gradbenega zakona GZ-1 je določeno, da do vzpostavitve sistema eGraditev, se ne glede na prvi odstavek 54. člena navedenega zakona gradbeno dovoljenje izda, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 54. člena GZ-1 zakona in je plačan komunalni prispevek oziroma so na drugi zakoniti način izpolnjene investitorjeve obveznosti v zvezi s plačilom komunalnega prispevka v skladu z zakonom, ki ureja prostor.
Glede na navedeno je potrebno komunalni prispevek plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja.

Kateri podatki so potrebni za odmero komunalnega prispevka?
Na podlagi 207. člena Zakona o graditvi objektov se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva standard SIST ISO 9836. Pri odmeri komunalnega prispevka se upoštevajo bruto tlorisne površine objekta, velikost parcele, dejavnost, komunalna opremljenost.

Kaj storiti, če je komunalni prispevek že plačan, vloga za izdajo gradbenega dovoljenja pristojne upravne enote pa je bila zavrnjena?
Upravni organ, ki je izdal odločbo o odmeri komunalnega prispevka, bo vrnil plačani komunalni prispevek v skladu z določbami 333. člena ZUreP-3, in sicer na podlagi zahtevka za vračilo komunalnega prispevka h kateremu mora biti priložen pravnomočni sklep upravne enote o zavrnitvi vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, podatek o transakcijskem računu in davčni številki investitorja.

Najpogostejša vprašanja iz področja odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča -NUSZ

Kdo mora plačati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča?
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik poslovnega prostora).

Kaj storim ob spremembi zavezanca med letom, ko je bila odločba za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča že izdana?
Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ima zavezanec, ki mu je bila izdana odločba, v roku 15 dni po spremembi pravico zahtevati, da se odločba spremeni tako, da se njegova obveznost zmanjša in novemu zavezancu določi ustrezni znesek nadomestila. Navedeno vlogo mora zavezanec podati na organ, ki je odločbo izdal in sicer na FURS (Finančni urad RS, njihov elektronski naslov: lj.fu@gov.si).

Kje dobim obrazec na napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča?
- na spletni strani Mestne občine Ljubljana
- v glavni pisarni Mestne občine Ljubljana ali na Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne občine Ljubljana.

Kako lahko oddam vlogo za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča?
Po navadni pošti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, osebno v vložišču MOL na naslovu Mačkova 1, 1000 Ljubljana ali elektronsko po pošti glavna.pisarna@ljubljana.si.

Kdaj se upošteva petletna oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča?
Zavezanec poda vlogo za petletno oprostitev plačila nadomestila, če izpolnjuje pogoje za oprostitev, ki so določeni v 59. členu Zakona o stavbnih zemljiščih. Po navedenem členu se plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na lastno zahtevo za dobo pet let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča- komunalni prispevek. Petletna doba oprostitve začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo. Zavezanec mora k vlogi podati dokazilo o plačanem komunalnem prispevku (če je bil zavezanec investitor), kopijo pogodbe o nakupu stanovanja/hiše ( če je bil kupljen že zgrajen, a še nevseljen objekt ), izpolnjen obrazec za napoved podatkov NUSZ in potrdilo o plačilu upravne takse.

Ali se upošteva petletna oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, če je v stanovanju najemnik?
V skladu z 62. členom Zakona o stavbnih zemljiščih se prenese obveznost plačila NUSZ na neposrednega uporabnika – najemnika stanovanja, ki pa ne izpolnjuje z zakonom predpisanih pogojev za pet letno oprostitev po vselitvi v novo stanovanje.

Ali lahko zaprosim za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, če imam nizke prihodke?
Zavezanec lahko zaprosi za oprostitev plačila nadomestila, zaradi ogroženosti življenjskega obstoja zavezanca in njegovih družinskih članov ali če prejema socialno pomoč. Pri življenjski ogroženosti zavezanca in njegovih družinskih članov se upoštevajo merila po Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre).

Zavezanec, ki je plačeval nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, je pokojni. Kaj moram storiti?
Na Mestno občino Ljubljana, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, morate v 30 dneh od spremembe javiti novega zavezanca za plačilo NUSZ.

 

Želim obrazec na napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča