Glasbene šole

Glasba kot najbolj priljubljen jezik na svetu

Eden od pomembnih segmentov javne šolske mreže so tudi glasbene šole. Na področju glasbenega šolstva bomo tudi v prihodnje ohranili kakovostno mrežo glasbenih šol. Proučili bomo možnosti in upravičenost morebitnega združevanja nekaterih podpornih tehnično-administrativnih funkcij vzdrževanje infrastrukture, vodenje administracije, ipd.), pri čemer bomo sledili načelu, da vsi zavodi ohranijo samostojnost na področju strokovnega upravljanja in vodenja. Prav tako bomo možnosti za izvajanje programov glasbenih šol v prostorih osnovnih šol (vsaj za učence prvega triletja) in na ta način glasbeno izobraževanje tudi lokacijsko približali in ga omogočili večjemu številu otrok.

Financiranje zasebnih glasbenih šol

Zasebne glasbene šole s sedežem v Mestni občini Ljubljana, ki izpolnjujejo pogoje iz 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, lahko vložijo vlogo za financiranje iz proračuna Mestne občine Ljubljana, na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Resljeva 18, 1000 Ljubljana.

Vlogi se priloži odločba o vpisu v razvid glasbenih šol. Zasebni glasbeni šoli pripada 85 % sredstev, ki jih za izvajanje programa javne glasbene šole zagotavlja Mestna občina Ljubljana.

Zasebni šoli ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.