Vrtci v Ljubljani

Ves čas skrbimo za najmlajše

V Ljubljani je 23 javnih vrtcev in 25 zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje iz javnih sredstev. Od leta 2006 do danes je Mestna občina Ljubljana z adaptacijami, rekonstrukcijami, prezidavami in novogradnjami zagotovila 96 novih oddelkov. V 23 javnih vrtcih MOL bo v šolskem letu 2018/19 785 oddelkov. Glede na dinamiko števila rojstev in potrebe staršev po vpisu otrok v vrtce smiselno prilagajamo investicijske načrte za nove vrtce. Da smo pri tem uspešni, potrjuje manjše število otrok na Centralnem čakalnem seznamu.

Vpis v vrtec

Starši imajo pravico do izbire med javnim in zasebnim vrtcem ter različnimi vzgojnimi programi. To pomeni, da lahko izberejo kateri koli vrtec v kateri koli občini in niso vezani na primer na Ljubljano kot kraj svojega prebivališča. 

Ob sprejemu otroka v vrtec morajo starši priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Vpis otrok v vrtce poteka vse leto, vrtec pa lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost enega leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev. Lahko se zgodi, da je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest. Takrat o sprejemu odloča posebna komisija. Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. Prednost pri sprejemu imajo otroci s posebnimi potrebami na podlagi odločbe pristojnega organa in otroci, za katere so starši priložili mnenje Centra za socialno delo.

Vpis otroka v vrtec sredi leta

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Da je postopek vpisa in sprejema otrok pravočasno zaključen, je potrebno izvesti javni vpis zgodaj spomladi. Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, praviloma v marcu. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vpis otrok, ki se rodijo po roku za oddajo vloge za vpis v vrtec

Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto, zato lahko starši oddajo vlogo tudi po roku. V Mestni občini Ljubljana imamo na podlagi 20f. člena Zakona o vrtcih urejen enoten vpis v vrtce, kar pomeni, da občina po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce za tiste vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam. V kolikor se centralni čakalni seznam v celoti izprazni, lahko starši, ki so oddali vlogo za vpis v vrtec po roku, ob morebitnem prostem mestu dobijo vrtec za svojega otroka.

Vpis otroka, ki se bo šele rodil

Vloge za vpis v vrtec ni mogoče oddati za nerojenega otroka, saj v skladu z 42. členom Zakona o splošnem upravnem postopku stranka pridobi pravno subjektiviteto in s tem sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti z rojstvom. Komisija za sprejem otrok v vrtec obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznem kriteriju in določi prednostni vrstni red, kar pa brez enotne matične številke občanov ni mogoče.

Znižano plačila vrtca

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Za vse informacije glede oddaje vloge se lahko obrnete na krajevno pristojni Center za socialno delo, to je center na območju stalnega prebivališča (kjer uveljavljate tudi pravico do otroškega dodatka in podobno…) oziroma na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Primeri vključevanja v vrtec

Primer 1: Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira), izbrali ste vrtec 3 (tretja izbira) in izbrali ste izbiro 4 katerikoli vrtec – DA

  1. Pokliče vas vrtec po vašem zaporedju od 1 do 3, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
  2. Ker v vrtcu 1 do 3 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi sprejmete ponujeno mesto v vrtcu X, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
  3. Ker v vrtcu 1 do 3 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi NE sprejmete ponujenega mesta v vrtcu X in še naprej čakate ponudbo vaših izbranih vrtcev ali katerega koli drugega vrtca.
    Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, v centralni evidenci vpisa pa se bo pri zapisu o vašem otroku zabeležilo, da ste mesto v vrtcu X zavrnili, zato vam pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto ne bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka. V primeru sprostitve mesta v vrtcu X vam ta vrtec ne bo več ponudil prostega mesta, ker ste ga predhodno že odklonili, lahko pa boste kasneje še vedno prejeli ponudbe iz vrtcev še dveh katerikoli vrtcev.

Primer 2: Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2(druga izbira), niste pa izbrali izbire katerikoli vrtec

  1. Pokliče vas vaš izbrani vrtec, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in vas ni več na centralnem čakalnem seznamu.
  2. Če v vaših dveh izbranih vrtcih ne bo prostora, ne boste prejeli ponudb iz drugih vrtcev ob sprostitvi mest, ker na vlogi niste izbrali izbire katerikoli vrtec.
    Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto mu bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka.

POMEMBNO OPOZORILO:
V primeru, da v šolskem letu 2018/2019 trikrat zapovrstjo odklonite vašo izbiro vrtca, ki ste jo navedli pod št. 1., 2., 3. in/ali obkrožili pod št.4. (ki pomeni katerikoli javni vrtec) in na podlagi tega ne podpišete z vrtcem pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, bo vaš otrok uvrščen na zadnje mesto centralnega čakalnega seznama ne glede na doseženo število točk.

 

Gradili bomo še en vrtec

Edini vrtec, ki ga bomo še gradili bo vrtec Pedenjped v Zgornjem Kašlju (enota Kašelj). V vrtcu bo osem oddelkov za 128 otrok. Okoli 88 odstotkov otrok je vključenih v vrtec, s tem pa bomo zagotovili še prostor za otroke na območju, kjer je največji prirast najmlajših.