Vrtci v Ljubljani

Ves čas skrbimo za najmlajše

Na področju predšolske vzgoje družinam omogočamo dovolj mest, da lahko vključijo svoje najmlajše v javne vrtce. Prizadevanja primarno usmerjamo v kakovostno javno mrežo vrtcev, zato že od leta 2014 v Ljubljani zagotavljamo vsem staršem javni vrtec v spomladanskih mesecih, če izpolnjujejo pogoje: stalno prebivališče in stalnost bivanja v MOL 15 mesecev, starostni pogoj 11 mesecev s 1. septembrom ter izbiro kamorkoli.
V Ljubljani smo se v preteklih letih soočali z nenehno rastjo potreb po prostih mestih v vrtcih. Temu smo se intenzivno posvetili z obsežnimi investicijami.
Z novogradnjami, rekonstrukcijami in adaptacijami smo v letih 2006–2023 vzpostavili več kot 3.000 prostih mest. S tem smo vključenost otrok v javne vrtce povečali na 95,9 %, kar je visoko nad državnim povprečjem (84,6 %) in visoko med evropskimi mesti.
Če smo v obdobju od leta 2006 do leta 2018 stalno povečevali število oddelkov v vrtcih s prizidavami in adaptacijami vrtcih in šolskih prostorih ter drugih prostorih MOL, se je z manjšanjem rodnosti ta trend v zadnjem obdobju obrnil, zato postopoma zapiramo oddelke v tistih vrtcih, kjer je manjši vpis ali pa so manj primerni prostorski pogoji (oddelki vrtcev v blokih). Skupaj z vrtci zato skrbno in gospodarno organiziramo oddelke v vsakem posameznem šolskem letu, pri tem upoštevamo predpisane normative in standarde ter optimalno organizacijo oddelkov po starostnih obdobjih.

V šolskem letu 2023/2024 deluje 23 javnih vrtcev s 769 oddelki, v katere je vključenih 12.918 otrok.

Vpis v vrtec

Starši imajo pravico do izbire med javnim in zasebnim vrtcem ter različnimi vzgojnimi programi. To pomeni, da lahko izberejo kateri koli vrtec v kateri koli občini in niso vezani na primer na Ljubljano kot kraj svojega prebivališča.

Ob sprejemu otroka v vrtec morajo starši priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki vsebuje podatek, da je otrok cepljen oz. da obstajajo zdravstveni pogoji za opustitev cepljenja. Vpis otrok v vrtce poteka vse leto, vrtec pa lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Lahko se zgodi, da je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest. Takrat o sprejemu odloča posebna komisija. Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami, predložijo individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje CSD o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ki vsebuje navedbe, da je družina obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani CSD, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo CSD.

Vpis otroka v vrtec sredi leta

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Da je postopek vpisa in sprejema otrok pravočasno zaključen, je potrebno izvesti javni vpis zgodaj spomladi. Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, praviloma v marcu. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vpis otrok, ki se rodijo po roku za oddajo vloge za vpis v vrtec

Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto, zato lahko starši oddajo vlogo tudi po roku. V Mestni občini Ljubljana imamo na podlagi 20f. člena Zakona o vrtcih urejen enoten vpis v vrtce, kar pomeni, da občina po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce za tiste vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam. V kolikor se centralni čakalni seznam v celoti izprazni, lahko starši, ki so oddali vlogo za vpis v vrtec po roku, ob morebitnem prostem mestu dobijo vrtec za svojega otroka.

Vpis otroka, ki se bo šele rodil

Vloge za vpis v vrtec ni mogoče oddati za nerojenega otroka, saj v skladu z 42. členom Zakona o splošnem upravnem postopku stranka pridobi pravno subjektiviteto in s tem sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti z rojstvom. Komisija za sprejem otrok v vrtec obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznem kriteriju in določi prednostni vrstni red, kar pa brez enotne matične številke občanov ni mogoče.

Znižano plačila vrtca

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Za vse informacije glede oddaje vloge se lahko obrnete na krajevno pristojni Center za socialno delo, to je center na območju stalnega prebivališča (kjer uveljavljate tudi pravico do otroškega dodatka in podobno…) oziroma na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.