Vrtci v Ljubljani

Ves čas skrbimo za najmlajše

Na področju predšolske vzgoje družinam omogočamo dovolj mest, da lahko vključijo svoje najmlajše v javne vrtce. Prizadevanja primarno usmerjamo v kakovostno javno mrežo vrtcev, poleg tega vedno več sredstev namenjamo za delovanje zasebnih vrtcev, katerih število v zadnjih letih narašča. S tem omogočamo svobodno izbiro v vzgojno-izobraževalnem sistemu.
V Ljubljani smo se v preteklih letih soočali z nenehno rastjo potreb po prostih mestih v vrtcih. Temu smo se intenzivno posvetili z obsežnimi investicijami.
Z novogradnjami, rekonstrukcijami in adaptacijami smo v letih 2007–2021 vzpostavili 2.366 prostih mest več oziroma kapacitete povečali za 90 novih oddelkov v vrtcih.
S tem smo vključenost otrok v javne vrtce povečali na 95,9 %, kar je visoko nad državnim povprečjem (82,5 %) in visoko med evropskimi mesti.
Vzgojo in varstvo omogočamo vsem ljubljanskim otrokom, katerih starši imajo stalno prebivališče v Ljubljani. Leta 2021 je tako delovalo 23 javnih vrtcev s 777 oddelki, v katere je bilo vključenih 13.307 otrok. V letu 2022 bodo v Vrtcu Pedenjped v enoti Učenjak odprti dodatno 3 novi oddelki, ki trenutno delujejo na nadomestnih lokacijah.

Cene programov vrtcev MOL

S 1. septembrom 2019 so začele veljati nove cene programov predšolske vzgoje v vrtcih Mestne občine Ljubljana.
Cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Ljubljana znašajo mesečno na otroka:

 • Prvo starostno obdobje: 576 evrov
 • Drugo starostno obdobje: 418 evrov
 • Kombinirani oddelki: 446 evrov
 • Oddelki 3–4 letnih otrok: 439 evrov
 • Razvojni oddelek 1.174 evrov

Dodatne ugodnosti za starše:

Dodatno znižanje plačila za starše: Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca na območju Mestne občine Ljubljana, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo:

 • v programu prvega starostnega obdobja in razvojnih oddelkih:
  – dohodkovnem razredu so starši oproščeni plačila,
  – 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 23,5 % nižjo plačilo ceno programa in
  – 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 17,5 % nižjo ceno programa,

 • v programu drugega starostnega obdobja:
  – dohodkovnem razredu so starši oproščeni plačila,
  – 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu 15 % nižjo ceno programa in
  – 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 12,5 % nižjo ceno programa.

 • v kombiniranih oddelkih:
  – 1. dohodkovnem razredu so starši oproščeni plačila,
  – 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu 13 % nižjo ceno programa in
  – 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 10 % nižjo ceno programa.
 • v oddelkih 3-4 letnih otrok:
  – dohodkovnem razredu so starši oproščeni plačila,
  – 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu 11,5 % nižjo ceno programa in
  – 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 8,5 % nižjo ceno programa.

Ljubljanski otroci v drugih občinah: 
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec izven območja Mestne občine Ljubljana, se plačilo dodatno zniža tako, da plačajo za 7 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.

Rezervacija:
V Mestni občini Ljubljana še naprej ohranjamo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka, ki jo lahko starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene progama predšolske vzgoje v javnem vrtcu, izkoristijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
V primeru bolezni ali poškodbe otroka izven tega termina (na podlagi ustreznih zdravniških potrdil), starši vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije preložijo v obravnavo vrtcu najkasneje v roku sedmih koledarskih dni po prvem dnevu ponovne pristnosti otroka v vrtcu.
Starši, ki imajo hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo iz državnega proračuna. Za rezervacijo starši plačajo 30 % od z odločbo določenega dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj.

Znižanje plačila za starše zaradi stanovanjskega kredita:
Mestna občina Ljubljana je ohranila tudi znižanje plačila vrtca za starše otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, za en dohodkovni razred od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda ter imajo otroka vključenega v javni vrtec, ob predložitvi dokazila o reševanju osnovnega stanovanjskega problema.

Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Mestne občine Ljubljana ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Mestne občine Ljubljana,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.

Na podlagi dokazil o dodatnem znižanju plačila vrtca zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema, odloča pristojni center za socialno delo.

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše (UL RS, št. 46/19)

Vpis v vrtec

Starši imajo pravico do izbire med javnim in zasebnim vrtcem ter različnimi vzgojnimi programi. To pomeni, da lahko izberejo kateri koli vrtec v kateri koli občini in niso vezani na primer na Ljubljano kot kraj svojega prebivališča.

Ob sprejemu otroka v vrtec morajo starši priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Vpis otrok v vrtce poteka vse leto, vrtec pa lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost enega leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev. Lahko se zgodi, da je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest. Takrat o sprejemu odloča posebna komisija. Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. Prednost pri sprejemu imajo otroci s posebnimi potrebami na podlagi odločbe pristojnega organa in otroci, za katere so starši priložili mnenje Centra za socialno delo.

Vpis otroka v vrtec sredi leta

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Da je postopek vpisa in sprejema otrok pravočasno zaključen, je potrebno izvesti javni vpis zgodaj spomladi. Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, praviloma v marcu. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vpis otrok, ki se rodijo po roku za oddajo vloge za vpis v vrtec

Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto, zato lahko starši oddajo vlogo tudi po roku. V Mestni občini Ljubljana imamo na podlagi 20f. člena Zakona o vrtcih urejen enoten vpis v vrtce, kar pomeni, da občina po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce za tiste vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam. V kolikor se centralni čakalni seznam v celoti izprazni, lahko starši, ki so oddali vlogo za vpis v vrtec po roku, ob morebitnem prostem mestu dobijo vrtec za svojega otroka.

Vpis otroka, ki se bo šele rodil

Vloge za vpis v vrtec ni mogoče oddati za nerojenega otroka, saj v skladu z 42. členom Zakona o splošnem upravnem postopku stranka pridobi pravno subjektiviteto in s tem sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti z rojstvom. Komisija za sprejem otrok v vrtec obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznem kriteriju in določi prednostni vrstni red, kar pa brez enotne matične številke občanov ni mogoče.

Znižano plačila vrtca

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Za vse informacije glede oddaje vloge se lahko obrnete na krajevno pristojni Center za socialno delo, to je center na območju stalnega prebivališča (kjer uveljavljate tudi pravico do otroškega dodatka in podobno…) oziroma na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.