Vrtci v Ljubljani

Ves čas skrbimo za najmlajše

Na področju predšolske vzgoje družinam omogočamo dovolj mest, da lahko vključijo svoje najmlajše v javne vrtce. Prizadevanja primarno usmerjamo v kakovostno javno mrežo vrtcev, poleg tega vedno več sredstev namenjamo za delovanje zasebnih vrtcev, katerih število v zadnjih letih narašča. S tem omogočamo svobodno izbiro v vzgojno-izobraževalnem sistemu.

V Ljubljani smo se v preteklih letih soočali z nenehno rastjo potreb po prostih mestih v vrtcih. Temu smo se intenzivno posvetili z obsežnimi investicijami.

Z novogradnjami, rekonstrukcijami in adaptacijami smo v letih 2007–2018 vzpostavili 2.641 prostih mest več oziroma kapacitete povečali za 104 nove oddelke v vrtcih.

S tem smo vključenost otrok v javne vrtce povečali na 92,3 %, kar je visoko nad državnim povprečjem (80,4 %) in visoko med evropskimi mesti.

Vzgojo in varstvo omogočamo vsem ljubljanskim otrokom, katerih starši imajo stalno prebivališče v Ljubljani. Leta 2018 je tako delovalo 23 javnih vrtcev v 105 objektih, s 785 oddelki, v katere je bilo vključenih 13.582 otrok. V letu 2018 smo v Kašlju odprli novo enoto Vrtca Pedenjped Pedenjcarstvo.

Rezultati ankete (iz leta 2013) med starši, ki imajo otroke v javni vrtcih v Ljubljani, so pokazali, da je z varstvom otrok v celoti zadovoljnih več kot 90 % staršev.

Vpis v vrtec

Starši imajo pravico do izbire med javnim in zasebnim vrtcem ter različnimi vzgojnimi programi. To pomeni, da lahko izberejo kateri koli vrtec v kateri koli občini in niso vezani na primer na Ljubljano kot kraj svojega prebivališča.

Ob sprejemu otroka v vrtec morajo starši priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Vpis otrok v vrtce poteka vse leto, vrtec pa lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost enega leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev. Lahko se zgodi, da je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest. Takrat o sprejemu odloča posebna komisija. Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. Prednost pri sprejemu imajo otroci s posebnimi potrebami na podlagi odločbe pristojnega organa in otroci, za katere so starši priložili mnenje Centra za socialno delo.

Vpis otroka v vrtec sredi leta

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Da je postopek vpisa in sprejema otrok pravočasno zaključen, je potrebno izvesti javni vpis zgodaj spomladi. Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, praviloma v marcu. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vpis otrok, ki se rodijo po roku za oddajo vloge za vpis v vrtec

Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto, zato lahko starši oddajo vlogo tudi po roku. V Mestni občini Ljubljana imamo na podlagi 20f. člena Zakona o vrtcih urejen enoten vpis v vrtce, kar pomeni, da občina po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce za tiste vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam. V kolikor se centralni čakalni seznam v celoti izprazni, lahko starši, ki so oddali vlogo za vpis v vrtec po roku, ob morebitnem prostem mestu dobijo vrtec za svojega otroka.

Vpis otroka, ki se bo šele rodil

Vloge za vpis v vrtec ni mogoče oddati za nerojenega otroka, saj v skladu z 42. členom Zakona o splošnem upravnem postopku stranka pridobi pravno subjektiviteto in s tem sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti z rojstvom. Komisija za sprejem otrok v vrtec obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznem kriteriju in določi prednostni vrstni red, kar pa brez enotne matične številke občanov ni mogoče.

Znižano plačila vrtca

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Za vse informacije glede oddaje vloge se lahko obrnete na krajevno pristojni Center za socialno delo, to je center na območju stalnega prebivališča (kjer uveljavljate tudi pravico do otroškega dodatka in podobno…) oziroma na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Primeri vključevanja v vrtec

 

Primer 1: Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2 (druga izbira), izbrali ste vrtec 3 (tretja izbira) in izbrali ste izbiro 4 katerikoli vrtec – DA

  1. Pokliče vas vrtec po vašem zaporedju od 1 do 3, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
  2. Ker v vrtcu 1 do 3 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi sprejmete ponujeno mesto v vrtcu X, otrok je sprejet v vrtec in ni več na centralnem čakalnem seznamu.
  3. Ker v vrtcu 1 do 3 ni prostora, vas pokliče vrtec X, ker ste izbrali izbiro katerikoli vrtec. Vi NE sprejmete ponujenega mesta v vrtcu X in še naprej čakate ponudbo vaših izbranih vrtcev ali katerega koli drugega vrtca.
    Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, v centralni evidenci vpisa pa se bo pri zapisu o vašem otroku zabeležilo, da ste mesto v vrtcu X zavrnili, zato vam pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto ne bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka. V primeru sprostitve mesta v vrtcu X vam ta vrtec ne bo več ponudil prostega mesta, ker ste ga predhodno že odklonili, lahko pa boste kasneje še vedno prejeli ponudbe iz vrtcev še dveh katerikoli vrtcev.

Primer 2: Izbrali ste vrtec 1 (prva izbira), izbrali ste vrtec 2(druga izbira), niste pa izbrali izbire katerikoli vrtec

  1. Pokliče vas vaš izbrani vrtec, sprejmete ponujeno mesto, otrok je sprejet v vrtec in vas ni več na centralnem čakalnem seznamu.
  2. Če v vaših dveh izbranih vrtcih ne bo prostora, ne boste prejeli ponudb iz drugih vrtcev ob sprostitvi mest, ker na vlogi niste izbrali izbire katerikoli vrtec.
    Otrok v tem primeru ostane na centralnem čakalnem seznamu, pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto mu bodo pripadale točke po 8. kriteriju iz veljavnega odloka.

POMEMBNO OPOZORILO:

V primeru, da v šolskem letu 2019/2020 trikrat zapovrstjo odklonite vašo izbiro vrtca, ki ste jo navedli pod št. 1., 2., 3. in/ali obkrožili pod št.4. (ki pomeni katerikoli javni vrtec) in na podlagi tega ne podpišete z vrtcem pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, bo vaš otrok uvrščen na zadnje mesto centralnega čakalnega seznama ne glede na doseženo število točk.