Ljubljana v številkah

Vsi navedeni podatki so prikazani za Mestno občino Ljubljana.

Prebivalci

 • število prebivalcev: 293.218, vir: SURS, 1. 1. 2022
 • število moških prebivalcev: 142.574, vir: SURS, 1. 1. 2022
 • število prebivalk: 150.644, vir: SURS, 1. 1. 2022
 • gostota prebivalstva na km2: 920,2, vir: SURS, 1. 1. 2022

Površina in podnebje

 • površina MOL: 274,99 km2, vir: GURS
 • dolžina občinske meje: 137,3 km, vir: GURS
 • povprečna letna temperatura zraka leta 2022*: 12,9 C, vir: ARSO, 2023
 • povprečna temperatura zraka - januar 2022*: 0,8 C, vir: ARSO, 2023
 • povprečna temperatura zraka - julij 2022*: 24,5 C, vir: ARSO, 2023
 • trajanje sončnega obsevanja leta 2022: 2215.9 ur, vir: ARSO, 2023
 • letna količina padavin 2022: 1264.3 mm, vir: ARSO, 2023
 • povprečna oblačnost (pokritost neba v %) 2022: 57, vir: ARSO, 2023
 • število dni z nevihto v letu 2022: 33, vir: ARSO, 2023
 • število dni s padavinami nad 0.1 mm v letu 2022: 136, vir: ARSO, 2023
 • število dni s snežno odejo v letu 2022: 22 dni, vir: ARSO, 2023
 • nadmorska višina: 298 m, vir: GURS

*temperatura merjena na višini 2 m od tal

Gospodarstvo

 • število podjetij: 45.402, vir: SURS, 2021
 • število oseb, ki delajo: 284.845, vir: SURS, 2021
 • prihodek (1000 EUR): 51.965.658, vir: SURS, 2021
 • število oseb, ki delajo na podjetje v občini: 6,3, vir: SURS, 2021
 • število brezposelnih december 2021: 10.451, vir: ZRSZ, 2021
 • povprečna neto plača v Ljubljani november 2021: 1.526,94 EUR, vir: SURS, 2021

Promet

 • število avtobusov mestnega potniškega prometa: 219 , Vir: LPP, februar 2023
 • dolžina osnovnih linij mestnega potniškega prometa: 407,4 km, Vir: LPP, februar 2023
 • število opravljenih potovanj v mestnem potniškem prometu v letu 2022: 27.998.012 Vir: LPP, 2022
 • število Kavalirjev: 8, od tega 5 zaprtih in 3 odprti. Vir: LPP, februar 2023
 • število registriranih motornih vozil in prikolic: 199.560, vir: SURS, 31.12.2021
 • število registriranih osebnih vozil: 155.210, vir: SURS, 31.12.2021

Turizem

 • število hotelov: 48, Vir: Register AJPES, januar 2023
 • število gostov jan – dec 2022: 922.673, Vir: SURS, 2023
 • število nočitev jan – dec 2022: 1.973.981, Vir: SURS, 2023
 • povprečna doba bivanja tujih gostov: 2,2 dni, Vir: SURS, 2023

Zdravstvo

 • osnovno zdravstveno dejavnost opravlja Zdravstveni dom Ljubljana v 8 enotah na 11 glavnih lokacijah (preko 410 zdravstvenih programov) in koncesionarji (preko 150 zdravstvenih programov), vir: MOL, 2023
 • lekarniško dejavnost opravlja Lekarna Ljubljana (29 lekarn v MOL) in 14 koncesionarjev, vir: MOL, 2023

Socialno varstvo

 • število izvajalcev pomoči na domu v mreži javne službe v MOL: 2, vir: MOL, 2023
 • število uporabnikov storitve pomoč na domu: 1.410, vir: MOL, 2023
 • število upravičencev do denarnih pomoči: 5568, vir: MOL, 2023
 • povprečno mesečno število (do)plačil v posebnih socialnih zavodih: 330, vir: MOL, 2023
 • povprečno mesečno število (do)plačil v splošnih socialnih zavodih: 443, vir: MOL, 2023

Šolstvo in znanost

 • število javnih vrtcev v MOL: 23, vir: MOL, 2023
 • število zasebnih vrtcev v MOL 22, vir: MOL, 2023
 • v javne vrtce MOL je bilo v letu 2022 vključeno povprečno 12.600 otrok, vir: MOL
 • število javnih osnovnih šol v MOL: 47, vir: MOL, 2023
 • število zasebnih šol v MOL z javno veljavnim programom: 4, vir: MOL, 2023
 • število učencev v javnih osnovnih šolah v MOL: 25.356, vir: MOL, začetek šolskega leta 2022/23
 • število učencev v zasebnih osnovnih šolah: 1198, vir: MOL, začetek šolskega leta 2022/23
 • število javnih glasbenih šol v MOL: 4, vir: MOL, 2023
 • število zasebnih glasbenih šol v MOL: 6, vir: MOL, 2023
 • število učencev v javnih glasbenih šolah: 2703*, vir: MOL, 2023
 • število učencev v zasebnih glasbenih šolah: 717*, vir: MOL, 2023

*podatka sta za št. učencev v osnovnošolskih programih, glasbene šole imajo tudi druge programe

Šport

 • 26. Ljubljanski maraton: 10.072 prijav, vir: LM, 2022
 • 64. Pohod Pot ob žici: 25.935 udeležencev, vir: Timing, 2022
 • 41. Kolesarski maraton Franja: 4.892 udeležencev, vir: MOL, 2022

Kultura

 • Mestna knjižnica Ljubljana ima v MOL 20 knjižnic ( pet knjižnic mestnih območij s 15 krajevnimi knjižnicami) in 47 postajališč Potujoče knjižnice ter 14 krajevnih knjižnic v osmih občinah pogodbenih partnericah. vir: MKL, 2023
 • število enot knjižničnega fonda Mestne knjižnice Ljubljana: 1.805.424 enot, od tega 1.539.806 knjig, vir: MKL, 2023
 • Število obiskovalcev Mestne knjižnice Ljubljana leta 2022: 1.668.581, vir: MKL
 • število muzejev in galerij: 14, vir: MK, 2020
 • število javnih zavodov na področju gledališč: 5, vir: MOL, 2020
 • število javnih zavodov s področja glasbe: 4, vir: MOL, 2020