17. Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Zaključen: 28. 10. 2016

Datum objave: 24. 9. 2016
Rok za prijavo: 28. 10. 2016

Javni stanovanjski sklad MOL razpisuje oddajo najemnih stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva konec leta 2017, 2018 in 2019. Predmet razpisa je približno 250 neprofitnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika.

Poleg razpisanega števila stanovanj bo razpisnih dodatno dodelil za določen čas, predvidoma za dobo 20 let, tržna stanovanja, pridobljena po modelu javno zasebnega partnerstva med razpisnikom in pravnimi osebami, ki so lastniki najemnih stanovanj na območju Mestne občine Ljubljana. Stanovanja bodo dodeljena tistim upravičencem po vrstnem redu uvrstitve, ki ne bodo zbrali dovolj točk, da bi jim bilo dodeljeno neprofitno stanovanje, pod pogojem, da bodo podali soglasje za rešitev stanovanjskega vprašanja na ta način. Za navedena tržna stanovanja bodo sklenjene najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa z najemnino v višini neprofitne najemnine. Z izjemo določnosti trajanja najemnega razmerja, zavezanosti k plačilu varščine ne glede na uvrstitev na listo A ali listo B ter morebitne preselitve v nadomestno stanovanje, bodo najemniki tržnih stanovanj izenačeni z najemniki neprofitnih najemnih stanovanj. Varščina bo zaračunana v višini 6-ih neprofitnih najemnin. Tržna stanovanja bodo dodeljena glede na število pridobljenih stanovanjskih enot in v kolikor bo razpisnik do objave 18. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem na trgu uspel pridobiti ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj.
Pri dodelitvi stanovanj bo glede števila prosilcev z liste A in liste B smiselno upoštevano spodaj navedeno razmerje za razpisanih približno 250 stanovanj.

Od razpisanega števila približno 250 stanovanj bo predvidoma:
- 175 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki glede na dohodek po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine in bodo uvrščeni na listo A;
- 75 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilnika, in so zavezani plačati lastno udeležbo in varščino ter bodo uvrščeni na listo B.

Med razpisanimi stanovanji bo posebnim skupinam prosilcev namenjenih predvidoma:
- 15 arhitektonsko prilagojenih stanovanj za potrebe invalidov, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička;
- 6 stanovanj s prilagojenimi inštalacijami za osebe z okvaro čuta (gluhe in slepe osebe);
- 40 stanovanj, ki so glede na velikost v skladu s površinskimi normativi primerna za samske osebe.

Približno dve tretjini navedenih stanovanj za posebne skupine prosilcev bo namenjenih listi A, ena tretjina pa listi B.

Stanovanja so glede na velikost in posebne prilagoditve za uporabo invalidov, trajno vezanih na uporabo invalidskega vozička in oseb z okvaro čuta, predmet štirih ločenih podlist A1-A4 in B1-B4, odvisno ali so namenjena družinam, samskim osebam ali invalidom, trajno vezanim na uporabo invalidskega vozička oziroma osebam z okvaro čuta.

Prosilci bodo glede na število ožjih družinskih članov oziroma potreb po prilagojenem stanovanju razvrščeni na eno od podlist, pri čemer bo uspelemu prosilcu mogoče dodeliti le stanovanje, ki je predmet podliste, na katero je uvrščen.

Razpisne datoteke