Direktor / direktorica JZ Pionirski dom – center za kulturo mladih

Zaključen: 1. 4. 2011

Datum objave: 22. 3. 2011
Rok za prijavo: 1. 4. 2011

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja / direktorice javnega zavoda Pionirski dom – center za kulturo mladih.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja MS MOL r a z p i s u j e na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - Odl. US, 56/08 in 4/10) ter 9. in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih (Uradni list RS, št. 100/07 in 105/08) prosto delovno mesto direktorja / direktorice javnega zavoda Pionirski dom – center za kulturo mladih.

Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
  • strokovno pozna področje dela zavoda,
  • ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
  • ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
  • aktivno obvlada slovenski jezik,
  • aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik.Kandidat mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.

 

Razpisne datoteke