Javna dražba za nepozidano stavbno zemljišče

Zaključen: 2. 12. 2019 , odpiranje prijav: 5. 12. 2019

Datum objave: 12. 11. 2019
Rok za plačilo varščine: 2. 12. 2019
Datum javne dražbe: 5. 12. 2019

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2019 objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana.

Nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 862 (ID znak: parcela 1731 862) v izmeri 325 m2, k. o. 1731 Udmat.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) MO-5, z namembnostjo SSsv – splošne večstanovanjske površine.

Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d

Javna dražba se bo vršila dne 5.12. 2019 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15, s pričetkom ob 14:00.

Razpisne datoteke