Javna dražba za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 10. 9. 2013 , odpiranje prijav: 10. 9. 2013

Datum objave: 23. 8. 2013
Rok za prijavo: 10. 9. 2013 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 10. 9. 2013 Mestni trg 1, Klub 15, s pričetkom ob 11.00 uri, po vrstnem redu navedenem v razpisni dokumentaciji.

Predmet javne dražbe je zazidano in nezazidana stavbna zemljišča.

Predmet javne dražbe in izklicna cena

 • Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 791/9 (ID znak 1738-791/9-0) pot v izmeri 214 m², k.o. 1738 - Dravlje.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora ŠI-424, v območju namenske rabe BD – površine drugih območij.
  Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d., s stvarno služnostjo v korist podjetja GPG Inženiring d.d. in s stvarno služnostjo v korist podjetja NEPRA družba za upravljanje d.o.o.
  Izklicna cena: 12.480,00 EUR (z besedo: dvanajst tisoč štiristo osemdeset evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 960/1 (ID znak 1756-960/1-0) njiva v izmeri 39 m², k.o. 1756 – Črnuče, parc. št. 961/1 (ID znak 1756-961/1-0) njiva v izmeri 165 m², k.o. 1756 – Črnuče in parc. št. 960/3 (ID znak 1756-960/3-0) travnik v izmeri 25 m², k.o. 1756 – Črnuče.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora ČR-535, v območju namenske rabe SScv – pretežno večstanovanjske površine. Nepremičnine so obremenjene s stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 34.579,00 EUR (z besedo: štiriintrideset tisoč petsto devetinsedemdeset evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je nezazidano zemljišče:
  parc. št. 361/2 (ID znak 1739-361/2-0) njiva v izmeri 219 m², k.o. 1739 – Zgornja Šiška.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetna parcela opredeljena v enoti urejanja prostora ŠI-382, z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine.
  Nepremičnina je obremenjena z nepravno stvarno služnostjo v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 32.850,00 EUR (z besedo: dvaintrideset tisoč osemsto petdeset evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je zazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 3217 (ID znak 1737-3217/0-0) travnik v izmeri 179 m², k.o. 1737 – Tabor.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) je predmetna parcela opredeljene v enoti urejanja prostora TA-68 Tabor, v območju namenske rabe CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
  Izklicna cena: 44.500,00 EUR (z besedo: štiriinštirideset tisoč petsto evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 627/3 (ID znak 1730-627/3-0) njiva v izmeri 155 m², k.o. 1730-Moste, parc. št. 635/3 (ID znak 1730-635/3-0) njiva v izmeri 25 m², k.o. 1730 – Moste in parc. št. 635/4 (ID znak 1730-635/4-0) njiva v izmeri 266 m², k.o. 1730-Moste.
  V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv. razl., 9/13 in 23/13-popr.) so predmetne parcele opredeljene v enoti urejanja prostora MO-129, v območju namenske rabe CDd-območje centralnih dejavnosti brez stanovanj. Nepremičnine so obremenjene nepravo stvarno služnostjo za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.
  Izklicna cena: 66.900,00 EUR (z besedo: šestinšestdeset tisoč devetsto evrov)
  Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost , ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke