Javna dražba za prodajo nepremičnine JP VOKA SNAGA

Zaključen: 2. 7. 2024

Datum objave: 14. 6. 2024
Rok za plačilo varščine do 13:00: 2. 7. 2024

Predmet javne dražbe je poslovni prostor: na naslovu Petkovškovo nabrežje 27 a ( Trubarjeva 26) v Ljubljani, k.o. 1737 Tabor, stavba štev. 807, del stavbe štev. 10, parc. štev. fundusa stavbe 2699, parc. štev. dvorišča 2698

Nepremičnina s parc. št. 2699, k.o. 1737 Tabor je vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani kot last JP VOKA SNAGA d.o.o. v celoti ter sorazmerni del dvorišča na parc. št. 2698 k.o. 1737 Tabor. Nepremičnina ni predmet denacionalizacijskih postopkov in na njej ne obstaja niti zakonita niti pogodbena predkupna pravica, nepremičnina tudi ni obremenjena z drugimi bremeni (hipoteke, služnosti ipd.).

Izklicna cena: 100.000,00 EUR. (z besedo: sto tisoč eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke