Javna dražba za prodajo nepremičnine MOL v k.o. Stožice in k.o. Slape

Zaključen: 17. 11. 2023 , odpiranje prijav: 23. 11. 2023

Datum objave: 3. 11. 2023
Rok za plačilo varščine: 17. 11. 2023
Datum javne dražbe: 23. 11. 2023

1. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:

- parc. št. 2267/1 v izmeri 232 m², k. o. 1735 Stožice
- parc. št. 2260/18 v izmeri 86 m², k. o. 1735 Stožice
- parc. št. 2263/7 v izmeri 17 m², k. o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-390, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

* Na predmetnih zemljiščih stoji objekt in ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Prodaja se izključno zemljišča (brez stavbe), zemljišča so zasedena z uporabnikom.
Na zemljiščih 1735 STOŽICE parc. št. 2260/18 in na parc. št. 2267/1 je plomba, vpisuje se neprava služnosti v korist družbe Telemach, na isti nepremičnini je vknjižena neprava stvarna služnost v korist družbe Telekom.

Izklicna cena: 58.960,00 EUR. (z besedo: oseminpetdeset tisoč devetsto šestdeset eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:

- parc. št. 210/9 v izmeri 133 m², k. o. 1772 Slape

Na predmetnem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SO-1983, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 23.408,00 EUR. (z besedo: triindvajset tisoč štiristo osem eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke