Javni razpis za delovno mesto direktorja/direktorice javnega zavoda Turizem Ljubljana

Zaključen: 24. 1. 2014

Datum objave: 3. 1. 2014
Rok za prijavo: 24. 1. 2014

Javni razpis objavljen na podlagi 27. in 28. člena Statuta javnega zavoda Turizem Ljubljana in sklepa Sveta javnega zavoda Turizem Ljubljana z dne 18.12.2013.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba(prejšnja) ali magistrska izobrazba ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri;
  • najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta pri opravljanju vodstvenih ali
    vodilnih del;
  • vsestranske izkušnje in operativno poznavanje vseh področij turističnih segmentov;
  • višja raven znanja vsaj enega svetovnega jezika; *
  • višja raven znanja slovenskega jezika;
  • državljanstvo Republike Slovenije;
  • organizacijske sposobnosti;
  • sposobnost vodenja skupine in timskega dela.

* najmanj B2

Ostali pogoji:
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati predložiti vizijo razvoja turizma v Ljubljani, program dela zavoda za čas trajanja mandata (4 leta) in življenjepis s točnimi opisi del in nalog, ki so jih doslej opravljali. Prednost pri izbiri imajo kandidati, ki imajo delovne izkušnje na področju turizma in ki operativno poznajo turistično dejavnost, še zlasti destinacijski management.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ - javni razpis za direktorja javnega zavoda Turizem Ljubljana«, v 21 dneh od objave tega razpisa. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje do 1.03.2014.

Turizem Ljubljana
 

Razpisne datoteke