Javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana za leto 2011

Zaključen: 4. 2. 2011

Datum objave: 14. 1. 2011
Rok za prijavo: 4. 2. 2011

Mestna občina Ljubljana razpisuje naslednji priznanji:
nagrado glavnega mesta Ljubljana,
plaketo glavnega mesta Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana razpisuje naslednji priznanji Mestne občine Ljubljana za leto 2011:

Nagrado glavnega mesta Ljubljana, ki jo prejmejo posamezniki. Izjemoma jo lahko prejmejo tudi skupine in pravne osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.
Kriteriji za podelitev nagrade so: pomembni dosežki življenjskega dela z vseh področij, prispevek k razvoju, ugledu in dobrobiti MOL ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini.
Podeljenih bo največ 5 (pet) nagrad glavnega mesta Ljubljana.
 

Plaketo glavnega mesta Ljubljana, ki jo prejmejo:

  • posamezniki in pravne osebe, ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju MOL;
  • posamezniki in pravne osebe za posebne zasluge za razvijanje in utrjevanje sodelovanja med MOL in drugimi občinami;
  • posamezniki za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum;
  • prijateljska, pobratena in druga mesta in občine, pravne osebe ter posamezniki iz Republike Slovenije in tujine, ki so posebno zaslužni za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja z MOL;
  • posamezniki in pravne osebe za dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem in kulturno-umetniškem področju ter za trajnostni razvoj MOL;
  • donatorji za humanitarno, znanstveno-raziskovalno, kulturno-umetniško področje in trajnostni razvoj MOL.

Podeljenih bo največ 7 (sedem) plaket glavnega mesta Ljubljana, od tega največ 2 (dve) za donatorstvo.

Skladno z 9. členom Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana pobude za podelitev naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana zbira Komisija za priznanja vse leto, zato je pobudo mogoče oddati tudi v času tega razpisa.

Obrazci

Razpisne datoteke