Javni razpisi

Zaključen: 15. 7. 2020

Datum objave: 21. 2. 2020
Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva: 15. 7. 2020
Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente;: 15. 9. 2020
Javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah;: 15. 9. 2020

  1. javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva;

  2. javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente;

  3. javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah;
    z razdelitvijo skupnih sredstev v višini 300.000,00 EUR

JAVNI RAZPIS ZA NAKUP STANOVANJ PO MODELU DELJENEGA LASTNIŠTVA KOT JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
Razpis je namenjen interesentom, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in lahko pri nakupu lastnega stanovanja na prostem trgu vstopijo v javno-zasebno partnerstvo po modelu deljenega
lastništva.
V okviru razpisa lahko prosilci skupno z JSS MOL kupijo stanovanja, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, v razmerju 60 % prosilec, 40 % JSS MOL. Prosilec nato v roku 15 let od JSS MOL odkupi preostali delež stanovanja, v vmesnem času pa plačuje za uporabo solastniškega deleža JSS MOL mesečno nadomestilo.

JAVNO POVABILO ZA NAKUP STANOVANJ Z USTANOVITVIJO DOSMRTNE SLUŽNOSTI STANOVANJA IN IZPLAČILOM DOŽIVLJENSKE MESEČNE RENTE
Poziv je namenjen prosilcem, starim vsaj 65 let, ki so stanovanje pripravljeni prodati JSS MOL zaradi pomoči pri vzdrževanju stanovanja. Ob prodaji stanovanja se v korist prodajalca ustanovi odplačna neprenosljiva dosmrtna služnost stanovanja, na podlagi katere prodajalec stanovanje uporablja do smrti. Kupnina se izroči zavarovalnici, ki prodajalcu izplačuje mesečno rento, zmanjšano za nadomestilo za služnost.

JAVNI RAZPIS ZA STANOVANJSKA POSOJILA JSS MOL ZA REKONSTRUKCIJO IN VZDRŽEVALNA DELA NA STANOVANJSKIH STAVBAH
Na podlagi razpisa lahko pridobijo namensko posojilo prosilci, ki na območju Mestne občine Ljubljana izboljšujejo ali razrešujejo stanovanjsko vprašanje z rekonstrukcijo, rednimi vzdrževalnimi deli ali investicijskimi vzdrževalnimi deli v večstanovanjski ali družinski stanovanjski stavbi, ki je starejša od 20 let.


Besedila vseh treh razpisov so objavljena na oglasni deski v prostorih JSS MOL na Zarnikovi 3, Ljubljana, na spletni strani Mestne občine Ljubljana, dostopni na naslovu www.ljubljana.si, ter spletni strani JSS MOL, dostopni na naslovu www.jssmol.si. Obrazci vlog in vzorci pogodb so objavljeni tudi na spletnih straneh.

Za vse tri razpise so predvidena skupna sredstva v višini 300.000,00 EUR, razpisi pa se bodo izvajali do porabe skupnih sredstev po vrstnem redu vložitve popolnih vlog, vendar najkasneje do 15. 7. 2020 pri Javnem razpisu za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva oziroma do 15. 9. 2020 pri Javnem razpisu za stanovanjska posojila in Javnem povabilu za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja.

Dodatne informacije so na voljo tudi na tel. št. 306 43 22, 306 43 42, 306 14 22.

Razpisne datoteke