Javno naznanilo

Zaključen: 7. 6. 2010

Datum objave: 7. 5. 2010
Rok za prijavo: 7. 6. 2010

Izdaja okoljevarstvenega soglasja za poseg: Izgradnja kompleksa Emonika, d.o.o., Trg OF 5a, 1000 Ljubljana.

Po 58. členu ZVO-1 mora ministrstvo v postopku presoje vplivov na okoije javnosti zagotoviti vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju ter omogočiti izražanje mnenj in dajanje pripomb. Rok, v katerem ima javnost pravico vpogleda in možnost dajanja mnenj in pripomb, je 30 dni od dneva objave javnega naznanila objavljenega tudi na tej spletni strani in na krajevno običajen način. Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja bo od 07. 05. 2010 do 07. 06. 2010 zagotovijen na naslovu Agencija RS za okoije, Vojkova la, 1000 Ljubljana.
 

Razpisne datoteke