Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zaključen: 9. 9. 2013 , odpiranje prijav: 12. 9. 2013

Datum objave: 23. 8. 2013
Rok za prijavo: 9. 9. 2013
Odpiranje prijav: 12. 9. 2013 Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana, s pričetkom ob 11.00 uri po vrstnem redu navedenem v razpisni dokumentaciji.

Predmet javnega zbiranja ponudb:
parc. št. 1541/12 (ID znak 1738-1541/12-0) travnik v izmeri 354 m² k.o. 1738 – Dravlje;
parc. št. 1109/10 (ID znak 1738-1109/10-0) dvorišče v izmeri 108 m² k.o. 1738 – Dravlje;
parc. št. 333/1 (ID znak 1738-333/1-0) neplodno v izmeri 226 m² k.o. 1738 – Dravlje;
parc. št. 266/5 (ID znak 1738-266/5-0) njiva v izmeri 127 m² k.o. 1738 –Dravlje.

Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena

 • Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 1541/12 (ID znak 1738-1541/12-0) travnik v izmeri 354 m² k.o. 1738 – Dravlje.
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11–DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 – obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) zemljišče parc. št. 1541/12, k.o. 1738 - Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora ŠI-205, v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izhodiščna cena: 106.200,00 EUR (z besedo: sto šest tisoč dvesto evrov)
  Navedena izhodiščna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
 • Predmet javnega zbiranja ponudb je zazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 1109/10 (ID znak 1738-1109/10-0) dvorišče v izmeri 108 m² k.o. 1738 – Dravlje.
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11–DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 – obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) zemljišče parc. št. 1109/10, k.o. 1738 - Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora DR-531, v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izhodiščna cena: 10.800,00 EUR (z besedo: deset tisoč osemsto evrov)
  Navedena izhodiščna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 •  Predmet javnega zbiranja ponudb je zazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 333/1 (ID znak 1738-333/1-0) neplodno v izmeri 226 m² k.o. 1738 – Dravlje.
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11–DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 – obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) zemljišče parc. št. 333/1, k.o. 1738 - Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora DR-382, v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izhodiščna cena: 33.900,00 EUR (z besedo: triintrideset tisoč devetsto evrov)
  Navedena izhodiščna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
 • Predmet javnega zbiranja ponudb je zazidano stavbno zemljišče:
  parc. št. 266/5 (ID znak 1738-266/5-0) njiva v izmeri 127 m² k.o. 1738 – Dravlje.
  Zemljišče, ki je predmet prodaje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11–DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 – obv.razl., 9/13 in 23/13-popr.) zemljišče parc. št. 266/5, k.o. 1738 - Dravlje nahaja v enoti urejanja prostora DR-382, v območju namenske rabe SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.
  Izhodiščna cena: 19.050,00 EUR (z besedo: devetnajst tisoč petdeset evrov)
  Navedena izhodiščna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke