Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin MOL

Zaključen: 20. 5. 2013 , odpiranje prijav: 23. 5. 2013

Datum objave: 3. 5. 2013
Rok za prijavo: 20. 5. 2013
Odpiranje prijav: 23. 5. 2013

Mestna občina Ljubljana objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013 javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana.

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA

2.1. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 61,13 m2 na naslovu Vodnikova cesta 13 v Ljubljani (pritličje) v Ljubljani z ID oznako stavbe št. 1740-1287, parc.št.1022 v k.o. 1740-Spodnja Šiška (gostinska dejavnost). Poslovni prostor je prazen. Za predmetno stavbo še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri izdelavi etažnega načrta. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.

Izhodiščna cena: 79.650,00 EUR
(z besedo: devetinsedemdesettisočšeststopetdeset evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.2. Predmet prodaje je poslovni prostor z oznako 13 z identifikacijsko številko 1772-1526-13 v etaži 1, Nove Fužine 45 v skupni izmeri 22,15 m2 v stavbi stoječi na parc.št. 1624 in 1625 k.o.-Slape z ident.št. 1772-1526. Poslovni prostor v naravi predstavlja en prostor z lastnimi sanitarijami. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.

Izhodiščna cena: 37.655,00 EUR
(z besedo: sedemintridesettisočšeststopetinpetdeset)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.3. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01 v skupni izmeri 14,68 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta na naslovu Zadružna 9 v Ljubljani z ID 1740-1287, parc.št. 548 v k.o. 1731-Udmat in v naravi predstavlja en prostor. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Za stavbo na Zadružni 9 v Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri izdelavi etažnega načrta. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.

Izhodiščna cena: 13.090,00 EUR
(z besedo: trinajsttisočdevetdeset evrov)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.4. Predmet prodaje je poslovni prostor PO1 v izmeri 33,40 m2 v pritličju stavbe na naslovu Malgajeva ulica 2, Ljubljana z ID oznako št. 1740-1701-15, št. stavbe 1701, k.o. 1740 Spodnja Šiška. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013.

Izhodiščna cena: 42.500,00 EUR
(z besedo: dvainštiridesettisočpetsto evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. POGOJI PRODAJE

3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«;
3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa (ne velja za nepremičnino pod točko 2.3.);
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal
najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika;
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru
najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem
primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino;
3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;
3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča;

 

4. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno
plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114,
sklic na štev. 000-431000.
Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti najkasneje v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
- podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično številko,
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in
navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
- ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
- priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 20.05.2013. V primeru, da
ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj –
Ponudba za nakup nepremičnine št.____ na naslovu___________« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
- fotokopijo potrdila o državljanstvu
- fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
- overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
- potrdilo o plačani varščini,
- izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
- izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 20.08.2013;


5. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini Anžur, tel.št. 01/306-11-34, elektronska pošta: marina.anzur@ljubljana.si in kontaktni osebi Mihaeli Šiker Topolovec, tel.št. 01/306-11-95, elektronska pošta: mihaela.siker@ljubljana.si.

6. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 23.05.2013, s pričetkom ob 10:00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana po naslednjem vrstnem redu:
- Vodnikova cesta 13 – ob 10:00 uri
- Nove Fužine 45 – ob 10:20 uri
- Zadružna 9 – ob 10:40 uri
- Malgajeva ulica 2 – ob 11:00 uri

6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili
enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila
pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oz.
imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Razpisne datoteke