Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti JSS MOL na naslovu Slovenska cesta 11, Ljubljana

Zaključen: 27. 1. 2015 , odpiranje prijav: 27. 1. 2015

Datum objave: 9. 1. 2015
Rok za prijavo: 27. 1. 2015 do 9:30 ure.
Odpiranje prijav: 27. 1. 2015 ob 10:00 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III

Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina:

Posamezni del stavbe z id.št. 1721-327-11 – stanovanjska enota s pripadajočo shrambo v skupni izmeri 49,10 m2 (stanovanje 42,85 m2, shramba 6,25 m2) v kleti (1. etaža) v stavbi z naslovom Slovenska cesta 11 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem do 1/3 na posebnem skupnem delu stavbe z id.št. 1721-327-27 (hodnik v izmeri 13,35 m2) in solastniškim deležem do 61/2500 na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.

Nepremičnina ni v posesti prodajalca, saj jo protipravno uporablja fizična oseba. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za predmetno stavbo je vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo.

Izhodiščna cena: 35.000,00 EUR (petintridesettisoč 00/100 EUR)

Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe in notarsko overitev podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi, plača kupec.

Razpisne datoteke