Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti MOL

Zaključen: 28. 3. 2011

Datum objave: 18. 3. 2011
Rok za prijavo: 28. 3. 2011

Mansardno stanovanje v neto tlorisni površini 69,10 m2 - Dolenjska cesta 160, Ljubljana.

Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina:
mansardno stanovanje v neto tlorisni površini 69,10 m2 (s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe), ki se nahaja v stavbi z naslovom Dolenjska cesta 160 v Ljubljani, ki je povezana z nepremičnino s parc. št. 230/8 k.o. Karlovško predmestje, ki po podatkih GURS v naravi predstavlja dvorišče v izmeri 175 m2 in stanovanjsko stavbo v izmeri 90 m2 in je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 2694 k.o. Karlovško predmestje, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani.

Nepremičnina je prosta vseh bremen. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se nahaja mansardno stanovanje, ki je predmet tega javnega zbiranja ponudb, ni vzpostavljena.

Izhodiščna cena: 58.000,00 EUR (oseminšestdeset tisoč 00/100 EUR)

Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec.

Razpisne datoteke