Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti MOL

Zaključen: 4. 4. 2011

Datum objave: 25. 3. 2011
Rok za prijavo: 4. 4. 2011

Predmet javnega zbiranja ponudb je nezazidano stavbno zemljišče: parc.št. 245/271, parc.št. 245/329, parc.št. 245/330, parc.št. 245/331, parc.št. 245/332, parc.št. 245/333 in parc.št. 245/334 vse vpisane v zk vl.št. 4724, parc.št. 246/35, vpisana v zk vl.št. 2003, parc.št. 246/47, vpisana v zk vl.št. 3156 ter parc.št. 246/49, vpisana v zk vl.št. 4011, vse k.o. Karlovško predmestje, skupaj 18.451 m².

Predmet javnega zbiranja ponudb

Nezazidano stavbno zemljišče: parc.št. 245/271 barjanski travnik v izmeri 84 m², parc.št. 245/329 barjanski travnik v izmeri 11.953 m², parc.št. 245/330 barjanski travnik v izmeri 3.031 m², parc.št. 245/331 barjanski travnik v izmeri 6 m², parc.št. 245/332 barjanski travnik v izmeri 496 m², parc.št. 245/333 barjanski travnik v izmeri 93 m² in parc.št. 245/334 barjanski travnik v izmeri 63 m², vse vpisane v zk vl.št. 4724, parc.št. 246/35 barjanski travnik v izmeri 212 m², vpisana v zk vl.št. 2003, parc.št. 246/47 barjanski travnik v izmeri 984 m² , vpisana v zk vl.št. 3156 ter parc.št. 246/49 barjanski travnik v izmeri 1.529 m², vpisana v zk vl.št. 4011, vse k.o. Karlovško predmestje, skupaj 18.451 m².

Zemljišča, ki so predmet prodaje, razen zemljišča parc. št. 246/35 k.o. Karlovško predmestje, se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne Občine Ljubljana – izvedbeni del (Ur. l. RS, št. 78/10-4264 in 10/11) nahajajo v območju EUP RN-565, z namensko rabo BD – površine drugih območij, kjer je med drugim dovoljena tudi gradnja trgovskih objektov. Zemljišče parc. št. 246/35 k.o. Karlovško predmestje pa leži v območju urejanja EUP RN-409, kjer veljajo določila Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP ½ Rudnik (Ur. l. RS, št. 94/02 in 57/10), po katerem je na predmetnem zemljišču določena prometna ureditev – javna cesta.

Izhodiščna cena je 7.380.400,00 EUR.

 

Razpisne datoteke