Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti MOL

Zaključen: 1. 8. 2011

Datum objave: 15. 7. 2011
Rok za prijavo: 1. 8. 2011

enostanovanjska hiša na naslovu Stožice 29c v Ljubljani.

Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina:

Enostanovanjska hiša na naslovu Stožice 29c v Ljubljani, ki je povezana z nepremičnino s parc. št. 590 k.o. Stožice, ki po podatkih GURS v naravi predstavlja dvorišče v izmeri 44 m2, stanovanjsko stavbo v izmeri 79 m2 ter gospodarsko poslopje (garažo) v izmeri 24 m2 in je vpisana v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani v katastrski občini Stožice.

Nepremičnina je prosta vseh bremen. Pravno stanje nepremičnine je urejeno.

Izhodiščna cena: 138.500,00 EUR (stoosemintridesettisočpetsto 00/100 EUR)

Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača prodajalec.

 

Razpisne datoteke