Obvestilo upravičencem do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem

Zaključen: 7. 7. 2010

Datum objave: 7. 7. 2010
Rok za prijavo: 7. 7. 2010

Želje upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem glede dodeljenega stanovanja.

JSS MOL pogosto prejema dopise udeležencev javnih razpisov za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, v katerih udeleženci, ki so dosegli dovolj točk za dodelitev stanovanja, a na dodelitev še čakajo, JSS MOL prosijo za dodelitev stanovanja na specifični lokaciji ali z določenimi značilnostmi. Ker JSS MOL prejema znatno število tovrstnih želja, vsem upravičencem ni mogoče podati individualnih odgovorov s pojasnili, ali bo izraženim željam mogoče ugoditi.

To seveda ne pomeni, da JSS MOL izraženih želja upravičencev ne obravnava. JSS MOL vse prejete želje evidentira v spisu upravičenca in se, v kolikor struktura stanovanj, ki so na voljo za dodelitev, to omogoča, trudi te želje tudi upoštevati.

JSS MOL je pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj primarno omejen z dejstvom, da je mogoče dodeliti le stanovanja, s katerimi JSS MOL razpolaga. Ne glede na utemeljenost želja upravičenca je tako povsem mogoče, da stanovanja, ki bi ustrezalo izraženim željam upravičenca, ni na voljo oziroma da v primeru, da podobne želje izrazi več upravičencev, le teh ni dovolj za dodelitev vsem upravičencem.

Ko posamezno stanovanje postane vseljivo, se dodeli najvišje uvrščenemu upravičencu na seznamu, za katerega je stanovanje predvideno, ob upoštevanju števila družinskih članov, za katero je stanovanje primerno. Npr. ko postane vseljivo stanovanje, primerno za 3 osebe, se dodeli na prednostni listi najviše uvrščenemu tričlanskemu gospodinjstvu. Prednostni vrstni red, ki ga določa dokončni seznam, tako ne določa le, katerim od upravičencev razpisa bodo dodeljena stanovanja, pač pa tudi vrstni red, katerim upravičencem do dodelitve se dodeli stanovanja najprej.

Navedeno znatno zoži možnosti upoštevanja izraženih želja upravičencev.

Pretežni del stanovanj, ki so predmet 13. javnega razpisa, bo v novogradnji v Celovških dvorih. Žal je zaradi krize na trgu nepremičnin prišlo do zapletov, zaradi katerih predaja teh stanovanj znatno zamuja in nimajo uporabnega dovoljenja. Ker razlogi za zamudo niso pri JSS MOL pač pa pri prodajalcu, ni mogoče oceniti, kdaj bodo stanovanja dokončana.

Preostala stanovanja so stanovanja, ki jih JSS MOL vrnejo dosedanji najemniki stanovanj. Tudi pri teh ni mogoče predvideti, kdaj bo postalo katero stanovanje vseljivo. Praviloma pa jih je potrebno pred ponovno oddajo tudi urediti.

Jožka HEGLER, univ.dipl.inž.arh.
D I R E K T O R I C A
 

Razpisne datoteke