Rekonstrukcija Parmove ceste z komunalno infrastrukturo na odseku od Samove ceste do Kurilniške ulice, s sofinanciranjem Kohezijskega sklada

Zaključen: 29. 8. 2018

Datum objave: 14. 8. 2018
Rok za prijavo: 29. 8. 2018

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija Parmove ceste z komunalno infrastrukturo na odseku od Samove ceste do Kurilniške ulice.

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija Parmove ceste z komunalno infrastrukturo na odseku od Samove ceste do Kurilniške ulice s sofinanciranjem Kohezijskega sklada.

V popisih so upoštevana določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017), in sicer na način, da se bo pri gradnji smiselno upoštevalo okoljske vidike, pri nabavi opreme pa se bo nabavilo okoljsko manj obremenjujoče blago, ki je proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi.

Dela se bodo izvajala v dveh fazah:

1. faza: odsek od ulice Bežigrad do Kurilniške ulice, ki obsega ureditev vozišča, pločnikov in ostalih peš povezav, odvodnjavanja in ureditev javne razsvetljave in prestavitev komunalne infrastrukture;

Prestavitev komunalne infrastrukture obsega:

  • Prestavitev kanalov DN400 v dolžini 375m, kanala DN1200 v dolžini 130m, kanala DN1600 v dolžini 345m in kanala DN2200 v dolžini 150m vključno z vsemi armirano betonskimi združitvenimi objekti z navezavami na obstoječ kanalizacijski sistem ter ukinitve oz. rušitve kanalizacije.
  • Prestavitev vodovoda ob vzhodnem delu Parmove ulice v skupni dolžini 450m z navezavo na obstoječe omrežje in prevezavo vseh obstoječih vodovodnih priključkov.
  • Prestavitve glavnega distribucijskega nizkotlačni plinovod N11000 in N11110, ki poteka po pločniku na vzhodni strani Parmove ulice. Od severa proti jugu Parmove ulice je do Livarske ulice glavni plinovod izveden v dimenziji DN200, dalje poteka v dimenziji DN100 do Likozarjeve ulice.
  • Varovanje in navezave na obstoječe glavno vročevodno omrežje, ki poteka po zahodnem robu Parmove ulice T1411 v dimenziji DN250, z začasnim zaključkom v križišču z Livarsko ulico.

2. faza: odsek od Samove ceste do ulice Bežigrad, ki obsega ureditev vozišča, pločnikov in ostalih peš povezav, odvodnjavanja in ureditev javne razsvetljave

Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, Ljubljana. Ogled je možen vsak delovni dan od 9:00 do 12:00 ure po predhodni najavi na telefonski številki +386 1 306 17 00 (tajništvo).

Vprašanja ponudnikov do 20. 8. 2018 do 10.00 ure.

Razpisne datoteke