Stališča Mestnega sveta k mnenjem, predlogom in pripombami danih v času predhodnega posvetovanja o ustreznosti predlaganih imen

Zaključen: 27. 7. 2010

Datum objave: 27. 7. 2010
Rok za prijavo: 27. 7. 2010

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji 41. seji dne 5.7.2010 sprejel stališča na podane predloge in pripombe v času predhodnega posvetovanja in sprejel predlog Odloka o določitvi imen ulic, potekov in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana, ki se ga objavi v Uradnem listu RS.

1-4. Mnenje pristojne geodetske uprave OGUL Cankarjeva 1, Ljubljana

1. Pripomba

 • Zajčevi dvori: potek ulice ni skladen s predvideno situacijo oz. stanjem v naravi, v primeru novih stavb bodo nastale težave z določitvijo hišnih številk.
  STALIŠČE:
  Pripomba se upošteva. Stanje v naravi izraža stanje delno realiziranega prostorskega akta. Uresničitev vseh načrtovanih posegov v prostor je dovoljeno dokončati skladno s spremembo predpisa.
  Komisija za poimenovanje naselij in ulic je kot predlagateljica pri predlogu poteka ulice »Zajčji dvori« upoštevala s prostorskim aktom predvideno ureditev območja - potek dostopne ceste med Jurčkovo cesto in Galjevcem skladno z veljavnim prostorskim aktom. Ker se je veljavnost akta spremenila in je na 41. seji mestnega sveta že sprejet predlog občinskega prostorskega načrta MOL - izvedbeni del, je komisija vložila svoj amandma zaradi uskladitve z veljavnostjo predpisov.
  Besedilo poteka ulice se po sprejemu akta v celoti glasi:
  »8. Zajčevi dvori – ulica se v križišču z Jurčkovo cesto pri stavbi s hišno številko 79 odcepi SV (severovzhodno), na polovici svoje dolžine spremeni potek pravokotno JV (jugovzhodno), nato na razdalji cca 25 m spremeni potek pravokotno SV (severovzhodno) in se slepo zaključi pred Velikim Galjevcem.«
   

2. Pripomba

 • Cesta Levstikove brigade, pravilen naziv ulice , ki se ukinja je Ulica Levstikove brigade.

  STALIŠČE:
  Pripomba se upošteva.

 

3. Pripomba

 • Cesta na Loko, cesta na Loko poteka v obratni smeri kot je navedeno v predlogu (začetek ceste je v križišču s Kopačevo).

  STALIŠČE:
  Pripomba se upošteva in ustrezno spremeni besedilo spremembe poteka v 1. čl. Odloka v 4. točki –»Cesta na Loko« 3. alineje pod naslovom – ukinejo deli potekov ulic in ugotovijo dejanski poteki ulic.

 

4. Pripomba

 • Knezov štradon, manjka grafika ; iz obstoječega opisa in situacije na terenu pa ni jasno katere hišne številke se preštevilčijo.

  STALIŠČE:
  Pripomba se upošteva in nejasnost se odpravi z dodatno grafično karto

 

5. Pripomba svetnika dr. Slavka ZIHERLA

 • Kumerjeva ulica je poimenovana, poimenovanje ulice po ženski osebi terja spremembo imena!

  STALIŠČE:
  Pripomba se upošteva in se spremeni ime ulici - Kumerjeve ulica.

 

6. Pripomba svetnika Slavka SLAKA

 •  Ulica gledališča BTC , pripomba se nanaša na poimenovanje ulice po gledališču City teatra, zaradi tega svetnik meni, da ni dovolj pomembnih razlogov za tako poimenovanje in da ime ulice ne bi bilo primerno za naslov fizične osebe.

  STALIŠČE:
  Pripomba se ne upošteva, ker je predlagatelj v obrazložitvi navedel razloge za poimenovanje in dodatno še pojasnjuje, da je trenutno aktualno gledališče City teater, kar pa pomeni v prihodnosti vedno možnost spremembe nosilca gledališke dejavnosti v BTC, kar pa bi pomenilo tudi znova zahtevek po spremembi poimenovanja ulice.

 

7. Pripomba svetnika dr. Jožefa KUNIČA

 • Lorenzova cesta v NS Rudnik, pripomba je dana v obliki pohvale strokovni službi mestne uprave MOL za poimenovanja ulic v nakupovalnem središču Rudnik po zaslužnih Slovencih, ki so nekaj za Slovenijo tudi naredili.

 

8. Pripomba svetnika dr. Jožefa KUNIČA

 •  Siva pot - ulica v ČS Vič, pripomba se nanaša na pojasnilo zakaj uvedba imena ulice Siva pot.

  STALIŠČE:
  Predlagatelj pojasnjuje, da je ČS Vič predlagala več imen, ki se nanašajo na naravne lepote in značilnosti barjanskih močvirnih travnikov in njegovih cvetlic. Komisija je smatrala, da ta del cestnega telesa ne odraža vrednot, ki jih vsebujejo ostala imena predlagatelja Sveta ČS Vič in je izbrala edino drugačno predlagano ime, ki je bilo na seznamu predlogov.

 

9. Pripomba svetnika dr. Andreja RUSA

 • Božičeva ulica, pripomba se nanaša na spomin na pokojnika in uporabo celotnega imena in priimka Petra BOŽIČA in predlogom, da bi se zanj moralo najti poimenovanje manjšega trga, kot je nastajanje podobnega pred Slovenskim narodnim gledališčem - Dramo, ki stoji v bližini nekdanjega gostinskega lokala »Šumi«, kjer so se zadrževali in družili znani slovenski kulturni delavci.

  STALIŠČE:
  Pripomba se ne upošteva, ker je predlagatelj pojasnil v obrazložitvi akta. Komisija za poimenovanje naselij in ulic je v tem mandatu že mnogokrat želela sistemsko preiti na zgledno poimenovanje po znani osebi s celotnim imenom in priimkom, tako jo je tudi po uvedbi novega materialnega predpisa začela usmerjati vladna komisija »Komisija za standardizacijo imen«, vendar se tudi do danes ni odločila za tovrstno sistemsko odločitev, ker so ji o tem znani spori strokovnjakov s področja prostora kot tudi spori med jezikoslovci - slavisti, ti imajo vsak svoje razloge za in proti. Komisija je ocenila, da še niso nastopili povsem jasni razlogi za sistemsko spremembo in upoštevala predvsem stališča prizadetih predstavnikov poslovnih subjektov, ki poslujejo v območjih nakupovalnih predelov BTC in NS Rudnik, ki vztrajajo na kratkih izgovorljivih in razločno pisanih imenih, tako da je odločitev komisije jasno opredeljena.
  Glede izbire druge lokacije, ki jo predlagatelj omenja, komisija meni, da je pravilno izbrala območje in cestni odsek za poimenovanje po Petru BOŽIČU, saj se bo v območju izvajala dejavnost študentskega »kampusa« in športne dejavnosti na robu aktualnega športnega parka Stožice.

 

10. Pripomba Sveta ČS Vič.

 • Siva pot- ulica v ČS Vič, pripomba vložena v času predhodne javne razgrnitve se nanaša na izbor in potrditev imena ulice Siva pot.

  STALIŠČE:
  Pripomba je upoštevana.
  Predlagatelj pojasnjuje, da je ČS Vič predlagala v fazi osnutka več imen, v času predhodne javne razgrnitve se pripomba nanaša na izbor in potrditev imena ulice Siva pot.

 

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIĆ
 

 

Razpisne datoteke