Razpisi, razgrnitve in javne objave

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišča s parc. št. 1651/37 k.o. 2682 Brdo

  Cena nepremičnine znaša 960,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 19. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišča s parc. št. 3807/12 k.o. 1778 Volavlje

  Cena nepremičnine znaša 11.190,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 19. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: solastniški delež do 1/16 zemljišča s parc. št. 7291 k.o. 1317 Stari grad

  Cena nepremičnine znaša 1.000,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 19. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 750/12 v izmeri 30 m2 (ID znak: parcela 1755 750/12) k. o. 1755 Glince.

  Cena navedene nepremičnine znaša 5.250,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 19. 12. 2022

 • Lokacijska preveritev za del območja enote urejanja prostora ČR-537 »Kolektor Etra«

  Od 5. 12. 2022 do 19. 12. 2022 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za del območja enote urejanja prostora ČR-537 »Kolektor Etra«.

  Zaključen: 19. 12. 2022

 • Javni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju MOL za leto 2023

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

  • programov dela neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov, povezanih v lokalna strokovna društva in društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja,
  • izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju,
  • izvedbe Posavskega štehvanja in
  • izvedbe programov za ohranjanje in predstavitev kulturne in naravne dediščine na podeželju Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 19. 12. 2022 , odpiranje prijav: 22. 12. 2022

 • Izbira izvajalca za obnovo Gledališča Glej

  Zaključen: 19. 12. 2022 , odpiranje prijav: 19. 12. 2022

 • Javni razpis za sofinanciranje projektov NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2023 s področja varstva okolja

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) v letu 2023, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave.

  Zaključen: 16. 12. 2022 , odpiranje prijav: 20. 12. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za sodne in upravne postopke v Službi za pravne zadeve (šifra DM: 627)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 15. 12. 2022

 • Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana

  Zaključen: 13. 12. 2022 , odpiranje prijav: 21. 12. 2022 , objava rezultatov: 27. 2. 2023

 • Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja OPPN za območje Bavarskega dvora

  Od 28. 11. 2022 do 12. 12. 2022 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja OPPN za območje Bavarskega dvora – ID: 3105.

  Zaključen: 12. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 260/32 v izmeri 13 m2, k. o. 1727 Poljansko predmestje (ID znak: parcela 1727 260/32).

  Cena navedene nepremičnine je 2.860,00 EUR brez 2% DPN, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 12. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 245/366, v izmeri 6.099 m2, parc.št. 245/362 v izmeri 456 m2 in parc. št. 245/72, v izmeri 421 m2, vse k. o. 1695 Karlovško predmestje, v brezplačno uporabo za določen čas petih (5) let. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Zaključen: 12. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče pod garažo parc. št. 1014/3 v izmeri 16 m2, k. o. 1730 Moste, (ID znak: parcela 1730 1014/3).

  Cena navedene nepremičnine 2.400,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 750/14 v izmeri 27 m2 (ID znak: parcela 1755 750/14) k. o. 1755 Glince.

  Cena navedene nepremičnine znaša 4.752,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 12. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2272/36 v izmeri 35 m2 (ID znak: parcela 1735 2272/36), k. o. 1735 Stožice

  Cena navedene nepremičnine znaša 6.160,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 750/11 v izmeri 28 m2 (ID znak: parcela 1755 750/11) k. o. 1755 Glince.

  Cena navedene nepremičnine znaša 4.928,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 11. 12. 2022

 • SAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE - PRIPRAVNIK - M/Ž

  JSS MOL razpisuje prosto delovno mesto.

  Zaključen: 8. 12. 2022

 • Višji svetovalec za stanovanjske zadeve I - M/Ž

  Razpis za prosto delovno mesto JSS MOL.

  Zaključen: 6. 12. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za ravnanje z zemljišči v Oddelku za ravnanje z nepremičninami (šifra DM: 613)

  Javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta v mestni upravi.

  Zaključen: 6. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče - parc. št. 2466/5 (ID znak: parcela 2680 2466/5) v izmeri 73 m², k. o. 2680 Nove Jarše.

  Cena navedene nepremičnine je 10.950,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 5. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine:
  - nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 883/2 (ID znak: parcela 1746 883/2) v izmeri 67 m², k. o. 1746 Rašica in
  - pozidano stavbno zemljišče - parc. št. 883/3 (ID znak: parcela 1746 883/3) v izmeri 47 m², k. o. 1746 Rašica

  Cena navedenih nepremičnin je 14.972,00 EUR brez pripadajočega davka.  Na predmetnih zemljiščih je vknjižena plomba v korist Telekom Slovenije d.d

  Zaključen: 5. 12. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 876/5 v izmeri 16 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 876/5. Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana, d. d..

  Cena navedene nepremičnine je 3.200,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

  Zaključen: 5. 12. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 2. 12. 2022 , odpiranje prijav: 8. 12. 2022

 • Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana v obdobju od 2023 do 2025 v Mestni občini Ljubljana

  Predmet razpisa je sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki so v programskem upravljanju nepridobitnih nevladnih organizacij.

  Zaključen: 2. 12. 2022

 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del) in okoljskega poročila

  Mestna občina Ljubljana naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lek – EUP ŠI-408 (osrednji del) in okoljskega poročila.

  Zaključen: 2. 12. 2022

 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

  Mestna občina Ljubljana naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška.

  Zaključen: 2. 12. 2022

 • Občinski redar - pripravnik v Odseku za redarstvo v Mestnem redarstvu – 2 delovni mesti (šifra DM: 505)

  Javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta v mestni upravi.

  Zaključen: 1. 12. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za sodne in upravne postopke v Službi za pravne zadeve (šifra DM: 110)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

  Zaključen: 29. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: ID 1727-240-201 - prostor K01 v izmeri 20,40 m2 (klet), ID 1727-240-202 – prostor K02 v izmeri 8,50 m2 (klet), ID 1727-240-204 – prostor P04 v izmeri 34,80 m2 (pritličje), ID 1727-240-205 – prostor P05 v izmeri 31,70 m2 (pritličje)
  oz. vse skupaj v izmeri 95,40 m2 na naslovu Poljanska ulica 14, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 29. 11. 2022

 • Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

  Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki bodo na območju Mestne občine Ljubljana izvedeni v letu 2023.

  Zaključen: 29. 11. 2022

 • Svetovalec v Odseku za ravnanje z zemljišči v Oddelku za ravnanje z nepremičninami (šifra DM: 358)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 28. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 939/3 (ID znak: parcela 1739 939/3) v izmeri 93 m², k. o. 1739 Črnuče.

  Cena navedene nepremičnine je 13.950,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 28. 11. 2022

 • Lokacijska preveritev za enoto urejanja prostora BE-585, za stavbo Dunajska cesta št. 165, 167 - Rotonda

  Od 11. 11. 2022 do 28. 11. 2022  bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora BE-585, za stavbo Dunajska cesta št. 165, 167 - Rotonda.

  Zaključen: 28. 11. 2022

 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 205 Dolgi most in okoljskega poročila

  Od 28. 10. 2022 do 28. 11. 2022 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 205 Dolgi most in okoljsko poročilo.

  Zaključen: 28. 11. 2022

 • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 in okoljskega poročila

  Od 28. 10. 2022 do 28. 11. 2022 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416 in okoljsko poročilo.

  Zaključen: 28. 11. 2022

 • Glasovanje za člana nevladne organizacije v Odboru Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

  Zaključen: 25. 11. 2022 , odpiranje prijav: 30. 11. 2022

 • Ciril Metodov trg 19, izvedba vzdrževalnih gradbeno obrtniških del pri obnovi ulične fasade s stavbnim pohištvom

  Zaključen: 25. 11. 2022 , odpiranje prijav: 25. 11. 2022

 • Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2023 in programov za obdobje od 2023 do 2025 s področja mladinskega sektorja v MOL

  Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti ter mreženju nepridobitnih organizacij.

  Zaključen: 22. 11. 2022 , objava rezultatov: 23. 2. 2023

 • Izvedba GOI del ter dobava in vgradnja opreme za Kopališče Vevče

  Zaključen: 21. 11. 2022 , odpiranje prijav: 21. 11. 2022

 • Svetovalec v Odseku za prekrškovni postopek v Mestnem redarstvu (šifra DM: 179)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 18. 11. 2022

 • Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2023 in/ali za leta od 2023 do 2025: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA - LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO

  Namen tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisnih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno preventivne programe varovanja zdravja, vse z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe oziroma katerih financiranje ureja veljavna zakonodaja.

  Zaključen: 18. 11. 2022 , odpiranje prijav: 23. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 738/11 v izmeri 60 m2 (ID znak: parcela 1755 738/11) in pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 738/12 v izmeri 43 m2 (ID znak: parcela 1755 738/12), obe k. o. 1755 Glince.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 18.128,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 17. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Tri stavbe (P01), ki stojijo na parcelah 1505/11, 1505/12 in 1505/13, vse k.o. Vič, v skupni izmeri 342,90 m2, skupaj s pripadajočim zemljiščem parc. št. 1505/10, v izmeri 1735 m2 k.o. Vič (do ceste), Cesta dolomitskega odreda 11, Ljubljana.

  Zaključen: 17. 11. 2022

 • Javni poziv za zbiranje vlog za najem malih gostinskih hišic na Prazničnem sejmu

  Zaključen: 17. 11. 2022

 • Reslejeva 24, izvedba GO vzdrževalnih del pri obnovi ulične fasade Resljeva 24 v Ljubljani v okviru LMM

  Zaključen: 17. 11. 2022 , odpiranje prijav: 17. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: solastniškega deleža do 3487/10000 nepremičnine z ID oznako: 1737-564-3 ( katastrska občina 1737 Tabor, stavba št. 564 del stavbe št. 3), v naravi prostor v kletni etaži v izmeri 8,75 m2 na naslovu Komenskega ulica 14 v Ljubljani, ki je v izredno slabem stanju.
  Prednost pri nakupu nepremičnine ima solastnik predmetne nepremičnine.

  Prodajna cena: 6.125,00 EUR ( z besedo: šest tisoč sto pet in dvajset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 16. 11. 2022

 • Samostojni svetovalec za stanovanjske zadeve - m/ž

  Registrska številka prijave: OS39936

  Zaključen: 12. 11. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zemljišče v k.o. Karlovško predmestje.

  Zaključen: 11. 11. 2022 , odpiranje prijav: 17. 11. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 11. 11. 2022 , odpiranje prijav: 17. 11. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 11. 11. 2022 , odpiranje prijav: 17. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: - klet v zmeri 5,50 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-35 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 35) na naslovu Vošnjakova ulica 4A v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 6.600,00 EUR (z besedo: šest tisoč šesto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino:  klet v zmeri 6,30 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-33 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 33) na naslovu Vošnjakova ulica 4A v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 7.560,00 EUR (z besedo: sedem tisoč petsto šestdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: klet v zmeri 9,90 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-37 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 37) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 11.880,00 EUR (z besedo: enajst tisoč osemsto osemdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: klet v zmeri 4,70 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-29 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 29) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 5.640,00 EUR (z besedo: pet tisoč šesto štirideset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: klet v zmeri 7,00 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-28 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 28) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 8.400,00 EUR (z besedo: osem tisoč štiristo evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: - klet v zmeri 5,00 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-27 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 27) na naslovu Vošnjakova ulica 4B v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 6.000,00 EUR (z besedo: šest tisoč evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: klet v zmeri 2,70 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-39 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 39) na naslovu Vošnjakova ulica 4A v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 3.240,00 EUR (z besedo: tri tisoč dvesto štirideset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino: klet v zmeri 9,90 m2 z ID oznako nepremičnine 1725-593-31 (1725 – Ajdovščina, stavba 593, del 31) na naslovu Vošnjakova ulica 4A v Ljubljani. Klet je prazna in lepo vzdrževana. Za stavbo št. 1725-593 je vzpostavljena etažna lastnina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 11.880,00 EUR (z besedo: enajst tisoč osemsto osemdeset evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor – pisarna št. 129 v izmeri 14,90 m2, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana

  Zaključen: 10. 11. 2022

 • Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o radioteleviziji Slovenije

  Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenije (v nadaljevanju: organizatorji) naslednje vrste plakatnih mest:
  - male samostoječe ali stenske table ter tristrani in okrogli plakatni stebri (za lepljenje plakatov predvidene velikosti 0,7 x 1,0 m),
  - samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m ali 4 x 3 m).

  Zaključen: 10. 11. 2022 , odpiranje prijav: 14. 11. 2022

 • Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za zakonodajni referendum o Zakonu o dolgotrajni oskrbi

  Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o dolgotrajni oskrbi (v nadaljevanju: organizatorji) naslednje vrste plakatnih mest:
  - male samostoječe ali stenske table ter tristrani in okrogli plakatni stebri (za lepljenje plakatov predvidene velikosti 0,7 x 1,0 m),
  - samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m ali 4 x 3 m).

  Zaključen: 10. 11. 2022 , odpiranje prijav: 14. 11. 2022

 • Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah Zakona o vladi republike Slovenije

  Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije  naslednje vrste plakatnih mest:

  - male samostoječe ali stenske table ter tristrani in okrogli plakatni stebri (za lepljenje plakatov predvidene velikosti 0,7 x 1,0 m),
  - samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m ali 4 x 3 m.

  Zaključen: 10. 11. 2022 , odpiranje prijav: 14. 11. 2022

 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2023 s področja PODPORNIH STORITEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU TER PROSTEM ČASU OTROK

  Vsebinska področja:

  A) Raziskovalni tabori za učence
  B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti
  C) Programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
  D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
  E) Mestne prireditve šol za otroke in učence
  F) Organizator 36. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«
  G) Programi ozaveščanja o trajnostnem razvoju
  H) Programi institucionalnega počitniškega varstva otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z aktivnostmi v času šolskih počitnic s stalnim prebivališčem v MOL

  Zaključen: 10. 11. 2022 , odpiranje prijav: 16. 11. 2022

 • Višji svetovalec v Odseku za prostorske planske akte v Oddelku za urejanje prostora (šifra DM: 398)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 9. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Poslovni prostor: št. P03 v velikosti 41,80 m2, Trubarjeva cesta 76A.

  Zaključen: 8. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: Poslovni prostor – pisarna št. 131 v skupni izmeri 15,30m2, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 8. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja solastniškega deleža nepremičnin: nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 312/22 v izmeri 88,30 m2 (ID znak: parcela 1771 312/22) in nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 312/24 v izmeri 0,35 m2 (ID znak: parcela 1771 312/24), obe k. o. 1771 Zadobrova.

  Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 13.297,50 EUR brez 22% davka na dodano vrednost.

  Zaključen: 7. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1707/236 v izmeri 55 m2 (ID znak: parcela 1735 1707/236), k. o. 1735 Stožice.

  Cena navedene nepremičnine znaša 9.680,00 EUR brez 2% DPN.

   

  Zaključen: 6. 11. 2022

 • Višji svetovalec za stanovanjske zadeve - m/ž

  Registrska številka prijave: OS39919

  Zaključen: 5. 11. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe so prostori v stavbi št. 1725-466 na naslovu Resljeva cesta 14 v Ljubljani, ki se nahajajo v 2., 3., 5., 6., 7. in 8. etaži v skupni izmeri 1.250,11 m2.

  Izklicna vrednost: 2.260.000,00 EUR (z besedo: dva milijona dvesto šestdeset tisoč evrov 00/100) Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Varščina: 226.000,00 EUR (z besedo: dvesto šestindvajset evrov 00/100) Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

   

  Zaključen: 4. 11. 2022 , odpiranje prijav: 10. 11. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče: parc. št. 373/5 (ID znak: parcela 1751 373/5) v izmeri 1801 m2, k.o. 1751 Tacen.

  Zaključen: 4. 11. 2022 , odpiranje prijav: 10. 11. 2022

 • Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2023

  Programi so navedeni v okviru naslednjih sklopov:

  A) Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

  B) Preventivni programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

  C) Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških in drugih delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim in drugim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

  D) Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

  Zaključen: 3. 11. 2022 , odpiranje prijav: 9. 11. 2022

 • Javna objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za redne volitve v mestni svet in redne volitve župana

  Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem volilne kampanje za redne volitve v mestni svet in redne volitve župana naslednje vrste plakatnih mest:
  - male samostoječe ali stenske table ter tristrani in okrogli plakatni stebri (za lepljenje plakatov velikosti 0,35 x 0,50 m),
  - samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m ali 4 x 3 m).

  Zaključen: 3. 11. 2022 , odpiranje prijav: 7. 11. 2022

 • Javni poziv za zbiranje vlog za najem stojnic in sejemskih hišic

  Zaključen: 3. 11. 2022

 • Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za drugi krog volitev predsednika republike

  Mestna občina Ljubljana ponuja organizatorjem volilne kampanje za drugi krog volitev predsednika republike (v nadaljevanju: organizatorji) naslednje vrste plakatnih mest:
  - male samostoječe ali stenske table ter tristrani in okrogli plakatni stebri (za lepljenje plakatov velikosti 0,7 x 1,0 m),
  - samostoječe ali stenske table (za lepljenje plakatov velikosti 5,1 x 2,4 m ali 4 x 3 m).

  Zaključen: 2. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnih zemljišč s parc. št. 679/9 v izmeri 87 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 679/9 in s parc. št. 679/10 v izmeri 87 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 679/10. Pri zemljiščih sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti, obe v korist in na ime imetnika, Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.

  Cena navedenih obeh zemljišč skupaj je 20.880,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

  Zaključen: 2. 11. 2022

 • Najava javnega razpisa za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2022

  Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za podelitev nagrade Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2022.

  Zaključen: 2. 11. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 282/38 v izmeri 15 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 282/38).

  Cena navedene nepremičnine 2.640,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 11. 2022

 • Javni poziv za sodelovanje zainteresiranih nevladnih organizacij pri upravljanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v obdobju 2023 - 2027

  Mestna občina Ljubljana na podlagi četrtega odstavka 25. člena Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15 in 41/16), ki določa, da upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib spremlja Odbor krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (v nadaljevanju Odbor), v katerem je tudi predstavnik nevladnih organizacij, poziva nevladne organizacije k sodelovanju pri upravljanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

  Zaključen: 28. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Proletarska cesta 1: Deli stavbe z ID znak, in sicer: 1731-887-13 v velikosti 30,20 m2, 1731-887-14 v velikosti 14,00 m2, 1731-887-15 v velikosti 13,60 m2, 1731-887-16 v velikosti 14,10 m2. 1731-887-17 v velikosti 9,50 m2, 1731-887-18 v velikosti 27,50 m2, 1731-887-19 v velikosti 22,70 m2, 1731-887-20 v velikosti 15,10 m2. Skupna velikost: 146,70 m2. Prostori se oddajo v kompletu.

  Zaključen: 27. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: - zemljišče s parc. št. 2239/77 v izmeri 34 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2239/77).

  Cena navedene nepremičnine znaša 5.984,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2272/34 v izmeri 37 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2272/34).

  Cena navedene nepremičnine znaša 6.512,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 24. 10. 2022

 • Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za spremembo namembnosti poslovnih prostorov v pet stanovanj na naslovu Celovška cesta 185 v Ljubljani

  Zaključen: 24. 10. 2022 , odpiranje prijav: 24. 10. 2022

 • Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

  Zaključen: 21. 10. 2022 , odpiranje prijav: 27. 10. 2022

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

  • Nepremičnina na naslovu Cankarjeva cesta 8 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja lokal št. P01 z ID znak 1725-393-14 v velikosti 84,30 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe. Prostor se oddaja za gostinsko dejavnost.
  • Nepremičnina na naslovu Vošnjakova ulica 4 v Ljubljani, ki v naravi predstavlja lokal št. P01 z ID znak 1725-293-22 v velikosti 302,80 m2, ki se nahaja v pritličju in kleti stavbe. Prostor se oddaja za storitveno dejavnost – galerija in organiziranje dogodkov.

  Zaključen: 21. 10. 2022 , odpiranje prijav: 25. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2298/56 v izmeri 34 m2 k. o. 1735 Stožice (ID znak: parcela 1735 2298/56).

  Cena navedene nepremičnine znaša 5.984,00,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 20. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor – pisarna št. 130 v izmeri 15,30 m2, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana

  Zaključen: 20. 10. 2022

 • Samostojni svetovalec za stanovanjske zadeve - m/ž

  REGISTRSKA št: OR78544

  Zaključen: 19. 10. 2022

 • Samostojni svetovalec za stanovanjske zadeve - m/ž

  REGISTRSKA št: OR77521.

  Zaključen: 19. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 1055/1 k.o. 1733 Bizovik v izmeri 220 m2

  Cena zemljišča znaša 6.600,00 EUR brez davka, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 19. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino:  zunanja drvarnica v zmeri 4,50 m2 z ID oznako nepremičnine 2679-970-3 (2679 Gradišče II, stavba 970, del 3) na naslovu Tržaška cesta 24 v Ljubljani. Zunanja drvarnica se nahaja na notranjem dvorišču za stanovanjsko stavbo na naslovu Tržaška cesta 24 v Ljubljani in je prazna. Nepremičnina ni vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022, zato se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 . Za navedeno nepremičnino v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

  Prodajna cena: 4.500,00 EUR (z besedo: štiri tisoč petsto evrov 00/100) Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

  Zaključen: 19. 10. 2022

 • Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana

  Zaključen: 18. 10. 2022 , odpiranje prijav: 25. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 1499/8 v izmeri 17 m2, k. o. 1755 – Glince, ID znak: parcela 1755 1499/8.

  Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije, d. d.. Zemljišče v naravi predstavlja ozek pas in meji na obstoječi stanovanjski objekt v lasti tretjih fizičnih oseb ter predstavlja dostop, dovoz in deloma zaključek zelenice ter se tako z objektom zaokrožuje v funkcionalno celoto. S predmetno prodajo se uredi dosedanja uporaba oz. uzurpacija s strani lastnikov objekta, z zemljiškoknjižnim stanjem zemljišča.

  Cena navedene nepremičnine je 2.992,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

  Zaključen: 18. 10. 2022

 • 23. Javni razpis za stanovanjska posojila JSS MOL za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah

  Na podlagi razpisa lahko pridobijo namensko posojilo prosilci, ki na območju Mestne občine Ljubljana izboljšujejo ali razrešujejo stanovanjsko vprašanje z rekonstrukcijo, rednimi vzdrževalnimi deli ali investicijskimi vzdrževalnimi deli v večstanovanjski ali družinski stanovanjski stavbi, ki je starejša od 20 let.

  Zaključen: 17. 10. 2022

 • Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

  Poziv je namenjen prosilcem, starim vsaj 50 let, ki so stanovanje pripravljeni prodati JSS MOL zaradi pomoči pri vzdrževanju stanovanja. Ob prodaji stanovanja se v korist prodajalca ustanovi odplačna neprenosljiva dosmrtna služnost stanovanja, na podlagi katere prodajalec stanovanje uporablja do smrti. Kupnina se izroči zavarovalnici, ki prodajalcu izplačuje mesečno rento, zmanjšano za nadomestilo za služnost.

  Zaključen: 17. 10. 2022

 • Celovita obnova OŠ Savsko naselje

  Zaključen: 14. 10. 2022 , odpiranje prijav: 14. 10. 2022

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Trubarjeva cesta 76a, 1000 Ljubljana:
  - poslovni prostor št. P02a v izmeri 13,38 m2 in
  - poslovni prostor št. P02b v izmeri 39,74 m2.

  Zaključen: 13. 10. 2022

 • 3. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

  Dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj mladim v MOL, ki so na dan objave javnega razpisa stari med 18. in 29. letom in šele vstopajo na trg dela ter so finančno šibki, pri procesu osamosvajanja in reševanju svojega stanovanjskega vprašanja pa potrebujejo pogoje za oblikovanje lastne družine in posledično zagotovitev kar najbolj stimulativnih pogojev za delo in bivanje v MOL.

  Zaključen: 13. 10. 2022

 • Okvirni sporazum za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2023-2024

  Zaključen: 13. 10. 2022 , odpiranje prijav: 13. 10. 2022