petek, 28. 9. 2012

10 let ZOD

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana praznuje 10. obletnico delovanja.

Osnovni namen Zavoda za oskrbo na domu je lajšati vsakdan starejšim, ki potrebujejo pomoč pri dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in ohranjanje socialnih stikov.
Sodelavci Zavoda že deset let izvajajo pomoč na domu in s tem pripomorejo k lepšemu in kvalitetnejšemu življenju vseh tistih, ki na starost želijo ostati v objemu svojega doma.

Pomoč na domu

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) izvaja storitev pomoč družini na domu, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju in se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa tega ne zmorejo ali nimajo možnosti. Upravičencem se s tem za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu ali drugi organizirani obliki.

Z ustanovitvijo ZOD-a je Mestna občina Ljubljana omogočila lažje življenje tistim, ki potrebujejo pomoč pri dnevnih opravilih, kot so pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb; gospodinjsko pomoč in ohranjanje socialnih stikov, s čimer pripomoremo h kvalitetnejšemu preživljanju starosti v objemu svojega doma.

Trajanje storitev

Neposredno izvajanje storitve na domu poteka od 6. do 22. ure, vse dni v letu in sicer največ do 20 ur tedensko.

Upravičenci storitev ZOD so:

• osebe, stare nad 65 let, ki niso sposobne za popolno samostojno življenje,
• osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
• druge invalidne osebe s priznano pravico do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
• kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja.

Mestna občina Ljubljana subvencionira stroške storitve v višini 80%.

Cena storitev ZOD:

• ob delavnikih 3,61 EUR na uro,
• ob nedeljah 4,69 EUR na uro,
• ob državnem prazniku in dela prostih dnevih 4,87 EUR na uro.

Upravičenec, ki ne zmore plačila storitve lahko, uveljavlja oprostitev plačila na pristojnem Centru za socialno delo.

Kontaktni podatki ZOD:

Ambrožev trg 7
01/23 96 502
fax 01/23 96 523
E-mail: info@zod-lj.si


Organizacijske enote ZOD:

BEŽIGRAD
Linhartova 13
01/23 96 530

MOSTE POLJE
Preglov trg 13
01/52 54 890

CENTER-ŠIŠKA
Ob žici 1
01/50 07 690

VIČ RUDNIK
Dolenjska cesta 22
01/24 20 600

Podrobnejše informacije o Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana najdete na www.zod-lj.si.