sreda, 14. 7. 2004

14. Seja nadzornega sveta javnega stanovanjskega sklada MOL

Na današnji, 14. seji Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, je le-ta sprejel pozitivno mnenje k besedilu javnega razpisa za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno zasebnega partnerstva med Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana in varčevalci iz sistema Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme.

Javni razpis bo v soboto, 17. julija 2004, objavljen v časopisu Dnevnik in na spletni strani Mestne občine Ljubljana

 (www.ljubljana.si/zamescane/izmestneuprave/razpisi/index.html).

S tem javnim razpisom Mestna občina Ljubljana preko svojega stanovanjskega sklada izvaja eno od novih oblik stanovanjske politike kot jih omogoča v lanskem letu sprejet stanovanjski zakon.

Ker se v Ljubljani srečujemo z zelo velikim povpraševanjem po najemnih stanovanjih in analize anket med varčevalci v programu Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme tudi predvidevajo velik interes po uresničitvi stanovanjske kariere prav v prestolnici, četudi so tu cene m2 stanovanjske površine najdražje v Sloveniji, smo skupaj z zunanjimi strokovnjaki (predvsem dr. Cirman iz Ekonomske fakultete) in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije pripravili ta razpis.

Z njim želimo pomagati tistim varčevalcem iz Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme, ki že imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana in po dohodku sodijo v kategorijo upravičencev do najema neprofitnega stanovanja s plačilom lastne udeležbe, vendar jim privarčevana sredstva in nanje pridobljeno posojilo ne omogočata nakupa njihovim družinskim potrebam primernega stanovanja.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je udeležencem razpisa, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, pripravljen sofinancirati do 4/10 primernega stanovanja. Ta delež bo možno v nadaljnjih 15 letih odkupiti. Postopno pridobivanje lastništva na stanovanju pomeni delno finančno razbremenitev gospodinjstva v primerjavi s takojšnjim enkratnim plačilom kupnine za stanovanje. Zasebni partner bo pridobil stanovanje v izključno posest in ga bo tudi sam (s svojimi družinskimi člani) v celoti uporabljal, za to pa bo solastniku - Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana - za njegov delež plačeval mesečno nadomestilo za uporabo primerljiv z neprofitno najemnino. Zasebni partner bo nosil vse stroške, ki izhajajo iz uporabe in lastništva stanovanja.

Razpisana vsota za soudeležbo ( v obliki nakupov do 40% solastniških deležev stanovanj) Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana pri nakupu po modelu deljenega lastništva znaša 300 mio SIT.

Razpis bo potekal v dveh korakih. Upravičenci bodo morali na podlagi popolnih vlog o izpolnjevanju pogojev za upravičenca za vstop v deljeno lastništvo pridobiti odločbo o izpolnjevanju pogojev. Na njeni osnovi pa bodo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana predlagali nakup solastniškega deleža primernega stanovanja.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za vstop v model deljenega lastništva so:

državljanstvo Republike Slovenije oziroma državljanstvo članic Evropske unije ob izpolnjevanju pogojev vzajemnosti;
vključenost v varčevanje po pogodbi o varčevanju v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi oziroma upravičeni prevzemniki obveznosti in pravic iz te pogodbe;
stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana;
da se mesečni dohodki gospodinjstva upravičenca za vstop v model deljenega lastništva v letu 2003 gibljejo v mejah, razvidnih iz tabele 1 tega razpisa;
da upravičenec za vstop v model deljenega lastništva ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik ali solastnik primernega stanovanja ali stanovanjske stavbe razen, če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino;
da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja, razvidnega iz tabele 2 tega razpisa.
Na razpisu ne morejo sodelovati tisti, ki so se nasilno vselili v stanovanja v lasti Mestne občine Ljubljana ali Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.

Stanovanja, ki jih bodo upravičenci za vstop v deljeno lastništvo lahko predlagali v nakup Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana, morajo izpolnjevati te pogoje:

urejeno pravno stanje na nepremičnini (vknjižba v zemljiško knjigo ali izkaz celotne verige pogodb lastninskih prenosov do zadnjega lastnika, ki je vpisan v zemljiško knjigo in gradbeno dovoljenje, stanovanje mora biti vseh bremen prosto);
da se izbrano stanovanje nahaja v tri ali večstanovanjski stavbi na območju Mestne občine Ljubljana;
cena stanovanja ne sme presegati 1400 EVROV na kvadratni meter;
kvadratura ne sme presegati površin, razvidnih iz tabele 3 tega razpisa

Tabela : Omejitve glede velikosti stanovanja

Velikost gospodinjstva

 

Površina stanovanja

1-člansko

od 20 m2 do 45 m2  

2-člansko

nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 82 m2

 

5-člansko

nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2 .

Četudi izgleda razpis kompliciran, bodo po njegovi javni objavi ter po 2. avgustu 2004, ko bodo v recepciji Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana na Zarnikovi 3 v Ljubljani na voljo vsi obrazci vlog in vzorcev pogodb, stvari veliko bolj jasne. Seveda pa bodo vsem zainteresiranim za dodatna