petek, 16. 5. 2014

17. maj - mednarodni dan boja proti homofobiji in transfobiji

17. maja obeležujemo mednarodni dan boja proti homofobiji in transfobiji. Na ta dan leta 1990 je Svetovna zdravstvena organizacija iz Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov črtala homoseksualnost. V obeležitev tega dneva visi pred Mestno hišo mavrična zastava, simbol LGBT-skupnosti.

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo, da je potrebno spodbujati aktivnosti, ki bi vplivale na širši družbeni odnos do lezbične, gejevske, biseksualne in transspolne (LGBT) skupnosti. V ta namen Mestna občina Ljubljana že vrsto let podpira nevladne organizacije s tega področja. Nudi jim prostorsko in finančno podporo (preko vsakoletnih javnih razpisov za sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov). Na javnem razpisu Oddelka za zdravje in socialno varstvo pa je LGBT-populaciji namenjeno tudi posebno razpisno področje za opolnomočenje LGBT-oseb.

Tudi v Strategiji razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 2013 do 2020, ki jo je sprejel Mestni svet MOL, smo se zavezali k podpori socialnovarstvenih programov, namenjenim LGBT-osebam ter k podpori programov osveščanja za zaposlene v javnih službah. Ker pa želimo osveščati ljudi tudi širše, smo v lanskem letu izdali knjižico Mavrična Ljubljana, kjer so predstavljene raznolike aktivnosti LGBT-populacije v Ljubljani na področju športa, kulture, zdravja, izobraževanja itd. ter pogled desetih portretirank in portretirancev na Ljubljano.

V letošnjem letu smo se skupaj z nevladnimi organizacijami lotili projekta LGBT prijazno, katerega namen je osveščati ljudi. LGBT-osebe se namreč pogostokrat soočajo z zadregami, problemi in diskriminacijo, ki je heteroseksualne osebe včasih niti ne opazijo, saj izhajajo iz svojega stališča in jim je tak pogled samoumeven (npr. pogovor o partnerju oziroma partnerici, pogovor o otrocih). Osveščanje bo potekalo preko izobraževanja vodstvenega kadra posameznih organizacij (javne in zasebne organizacije, podjetja) o temeljnih človekovih pravicah ter o specifičnih potrebah LGBT-oseb. Vodstveni kader bo pridobljeno znanje prenesel svojim sodelavcem in sodelavkam ter skrbel, da se bo ideja o enakem pristopu do vseh in zagotavljanje temeljnih človekovih pravic upoštevala med zaposlenimi in navzven do strank.

Ljubljana želi biti kot mesto odprtih, strpnih in prijaznih ljudi vzor tudi ostalim!

Oddelek za zdravje in socialno varstvo MOL