ponedeljek, 28. 11. 2016

17. razpis za neprofitna stanovanja

Javni stanovanjski sklad MOL je na 17. javnem razpisu za neprofitna stanovanja za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen septembra, prejel 3132 vlog. Seznam uvrščenih upravičencev bodo objavili predvidoma konec aprila 2017.

Razpisanih je približno 250 stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva konec leta 2017, 2018 in 2019, za katera so prejeli 3132 vlog, med njimi veliko nepopolnih.
Na Javnem stanovanjskem skladu so že začeli z obdelavo vlog in v primeru, da je vloga nepopolna, bo prosilec pozvan, da jo v roku 15 dni od prejema poziva dopolni z manjkajočo dokumentacijo.
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejših sprememb se NE upošteva. V primeru, da se prosilec v času obdelave vlog namerava izseliti iz stanovanja, za katerega je izpolnil obrazec opisa stanovanjskih razmer, je dolžan pravočasno, najmanj 10 dni pred izselitvijo, pisno, s priporočeno pošiljko, obvestiti JSS MOL o izselitvi, da bo komisija lahko predčasno opravila ogled stanovanja zaradi zavarovanja dokazov.
Komisije, ki jih imenuje JSS MOL, si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogledajo. Ogledi bodo nenapovedani in le pri tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali zadostno število točk glede na število razpisanih stanovanj.
Po obdelavi vlog ter proučitvi vseh okoliščin in ocenitvi stanovanjskih in drugih razmer bodo udeleženci razpisa glede na število zbranih točk uvrščeni na prednostno listo. Seznam uvrščenih upravičencev bo javno objavljen v roku 6 mesecev po zaključku razpisa, torej konec aprila 2017.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na posamezno prednostno listo upravičencev.

Vse podrobnosti glede omenjenega razpisa so objavljene na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada MOL.