petek, 13. 5. 2016

18. mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

Na širšem območju Ljubljane bo od 13. do 15. maja 2016 potekala 18. mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov "Ljubljana 2016".

Vajo prirejata Mestna občina Ljubljana in Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije (DVRPS). Na njej bodo preverili sprejem, namestitev in uporabo tuje reševalne pomoči, reševalne sposobnosti vodnikov in psov v ruševini in pri iskanju pogrešanih oseb v naravi ter posamezne elemente organizacije reševanja ter vodenja zaščite in reševanja v skladu z načrti MOL za zaščito in reševanje. Na vaji bodo sodelovali tudi Ekipa za podporo vodenju, Enota za logistiko sil ZR, prostovoljna gasilska društva, Mestna zveza tabornikov, Zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Gorska reševalna služba-Društvo Ljubljana.

Na vaji bo sodelovalo 250 udeležencev iz Slovenije in tujine - 17 ekip vodnikov reševalnih psov iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Srbije, Tajske in Slovenije, skupaj 51 vodnikov.

Vaja je zastavljena tako, da okoliščine v katerih poteka delo ekip vodnikov reševalnih psov, čim bolj verodostojno posnemajo realne okoliščine.

Prvi del vaje se bo pričel v petek s postavitvijo baznega tabora z vsemi elementi logistike in vodenja in nadaljeval s prihodom, sprejemom in namestitvijo ekip v baznem taboru – vaja sprejema tuje reševalne pomoči. Drugi, reševalni del vaje, se bo pričel v soboto zjutraj ob 5. uri, zaključil pa v nedeljo ob 1. uri zjutraj. Tretji del vaje – logistika, vodenje, organiziranje – pa poteka ves čas od petka do nedelje.

Ekipe vodnikov reševalnih psov (sestavljene so iz treh vodnikov in treh psov) bodo morale v 20. urah opraviti 10 nalog na različnih delovnih točkah:
4 x iskati pogrešane osebe v ruševinah,
3 x iskati pogrešane osebe v naravi,
1 x premagati ovire s pomočjo vrvne tehnike,
1 x nuditi prvo pomoč,
1 x opraviti orientacijski pohod.

Lokacije vaje:
Pogrešane v ruševinah bodo iskali na območju Železniškega muzeja v Ljubljani, v nekdanjem peskokopu v Stanežičah in na območju nekdanjega podjetja KLI v Logatcu, kjer bodo tudi nudili prvo pomoč poškodovanim.
Iskanje pogrešanih v naravi, orientacijski pohod, in nudenje pomoči poškodovanim bo potekalo  na območjih: Škrilje, Golo in Iški vintgar.  
Vrvno tehniko bodo uporabljali na delovišču Iški vintgar.
Bazni tabor bo na poligonu DVRPS na starem delu deponije Barje, blizu avto sejma.
Vodstvo vaje bo  na poligonu DVRPS na starem delu deponije Barje, blizu avto sejma.

Logistika:
Za vajo so potrebne obsežne in zahtevne vsebinske in organizacijske priprave. Sodelovalo bo veliko število ljudi iz različnih organizacij in ena od pomembnih nalog bo usklajevanje njihovega dela. Tudi ta del vaje je zastavljen tako, da posnema organizacijo in vodenje ob nesrečah. Pri organizaciji in izvedbi vaje sodelujejo tiste organizacije in njihovi člani, ki tudi sicer sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja Mestne občine Ljubljana. To so Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (6 oseb za organizacijo, administrativne zadeve, zveze, odnose z javnostjo, prevoze, zagotavljanje prehrane in druge operativne naloge), Enote za podporo vodenju (16 oseb za zveze, organizacijo, načrtovanje, administrativne zadeve), Enota za logistiko sil ZR s 15 osebami, prostovoljna gasilska društva Gasilske zveze Ljubljana (30 voznikov in vozil za prevoz ekip), člani Zveze slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter Mestna zveza tabornikov (50 oseb), gasilci Gasilske brigade Ljubljana (4 osebe za zagotavljanje logistike) ter 27 ocenjevalcev in vodij delovišč (Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije in zunanji strokovnjaki), 6 članov Gorske reševalne službe - Društvo Ljubljana, strokovnjaki iz evropskega projekta GEN6 (4 osebe s Fakultete za elektrotehniko). 
 
Opis nalog:
Vaja je zastavljena tako, da v kar največji meri posnema resnično situacijo. Osnova vaji je dejstvo potresne nevarnosti osrednjega dela Slovenije ter predpostavka o potrebi po mednarodni reševalni pomoči ob potresu. Poudarek pri izvajanju aktivnosti ekip je na najdbi pogrešanih. Ekipe bodo morale biti na razpolago za reševanje ves čas vaje in ne bodo imele vnaprej znanega urnika, vrste dela niti števila pogrešanih oseb. V skladu z mednarodno prakso bo oblikovan sprejemni center za reševalne ekipe in bazni tabor, od koder bodo ekipe odhajale na reševalne akcije. Način dela je prepuščen ekipi. Ekipe bodo morale same poskrbeti za svojo nastanitev in prehrano, prav tako morajo imeti za opravljanje nalog svojo opremo. Vse navedeno je skladno z navodili INSARAG (The International Search and Rescue Advisory Group – OZN OCHA http://www.ochaonline.un.org .)

Podrobnosti vadbenih nalog:

Iskanje v ruševini:
V ruševini se išče pogrešane osebe v, poleg ali na objektih velikosti okoli 1000 m2. Vodnik mora ostati zunaj območja tako dolgo, dokler pes ne nakaže pogrešane osebe oziroma vodniku ocenjevalec ne dovoli vstopa v objekt. Psi ene ekipe lahko iščejo posamično ali hkrati. Območje in način dostopa do objekta določi sodnik za vsako lokacijo posebej. Na eni od ruševin bo potrebno najdbo potrditi še z drugim psom. Šele v tem primeru se bo štelo, da je oseba najdena.
Na eni izmed lokacij se bo v sklopu iskanja v ruševini izvedlo tudi preverjanje uporabe vrvne tehnike, ki bo pogoj za izvedbo nadaljnjih nalog.
Čas iskanja: 30 minut
 
Iskanje pogrešanih oseb v naravi (IPO):
Ekipa išče na izbranem terenu osebe, ki so skrite v naravnem skrivališču ali največ  2 m nad tlemi. Način iskanja je poljuben (posamično ali skupaj), pri čemer morajo vodniki ostati na realni ali namišljeni sredinski liniji. Velikosti iskalnega območja je okoli 100.000 m2.
Čas iskanja: 30 minut

Ocenjevanje:
Za ocenjevanje iskanja velja IRO izpitni pravilnik.

Temeljni kriterij ocenjevanja je število najdenih oseb. Ekipa bo uspešna pri svojem delu, če bo našla 70% oseb oziroma prejela 70% možnih točk za najdbo oseb. Vsaka najdena oseba prinese 100 točk. Za vsako napačno nakazovanje se odbije 30 točk. Sodniki bodo ocenjevali tudi delo ekipe na vsakem delovišču po naslednjih kriterijih:
-   Organizacija reševanja do 20 točk
-   Vodljivost psa do 40 točk
-   Delo vodnika do 20 točk
-   Prva pomoč ekipi prinese 100 točk.
-   Pri preizkusu iz vrvne tehnike prejme ekipa 100 točk, če se vsi njeni člani spustijo po vrvi. Za vsakega člana ekipe, ki se po vrvi ne spust, se ekipi odbije 33 točk.
-   Čas iskanja: upoštevan bo skupno dosežen čas najdbe vseh oseb na vseh deloviščih na tako, da ekipa za vse osebe najdene v 70% skupnega časa dobi 100 točk.

Če ekipa na delovišče ne pride pravočasno, delo nadaljuje na naslednji delovni točki po časovnem razporedu. Psi morajo pred vajo opraviti test agresivnosti. Ob morebitni agresivnosti psa med vajo (poškodovanje markerja) bosta pes in vodnik takoj diskvalificirana, ostala člana ekipe pa bosta lahko nadaljevala z delom.
Ekipe sodelujejo na lastno odgovornost in se tudi same nezgodno zavarujejo.

Drugi elementi vaje:
V vaji bo uporabo postopkov organizacije in vodenja iz načrtov MOL za zaščito in reševanje preizkušal del štabov Civilne zaščite Mestne občine Ljubljana, Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne uprave MOL in Ekipa za podporo vodenju ter pri tem testno uporabljali produkte evropskega projekta GEN6. Preizkušanje bo osnovano na organizaciji uporabe večjega števila domačih in tujih reševalnih enot na večjem številu delovišč.

Preizkušali bodo tudi elemente s področja logistike: organizacijo radijskih zvez z več delovišči, preskrbo s hrano, elektriko, osvetljevanje delovišč, transport ekip ter organizacijo baznega tabora, namestitev ter sprejem in uporabo tujih reševalnih enot.

Urnik:

Petek, 13. maj 2016:
11:00  – pričetek vaje z vzpostavitvijo logistike in vodenja
17.00 – prihod ekip v bazni tabor
17:00 – 19:00 veterinarski pregled in test agresivnosti psov
18:00 – 19:00 sestanek vodij ekip
19:30 – 21:00 namestitev v baznem taboru

Sobota in nedelja, 14. in 15. maj 2016:
5:00 zjutraj v soboto – 1.00 zjutraj v nedeljo - delo na vseh deloviščih

Nedelja, 15. maj 2016

10:00 - analiza vaje, podelitev priznanj ter kosilo (bazni tabor)
15:00 - zaključek dela logistike in vodenja
 

Vodja vaje: mag. Robert Kus, vodja OZRCO MOL
Namestnica vodje vaje: Silvana Šneberger, DVRPS
Člani organizacijskega odbora: Matjaž Šušteršič, OZRCO MOL, Roman Lavrač, OZRCO MOL