sreda, 2. 12. 2009

49. seja Nadzornega sveta JSS MOL

Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada MOL se je v sredo, 2.12.2009, sestal na svoji 49. seji.

Seznanil se je s poročilom o vloženih pritožbah prosilcev zoper uvrstitev na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj na podlagi 13. javnega razpisa ter podal pozitivno mnenje k seznamu, na katerega se je uvrstilo 358 upravičencev do najema neprofitnega stanovanja, od tega 245 na listi A in 113 na listi B. Seznam dobitnikov stanovanj bo objavljen 5. decembra 2009 v dnevnem časopisu, na spletnih straneh MOL in JSS MOL ter na oglasni deski JSS MOL na Zarnikovi 3, Ljubljana.

Po javni objavi prednostne liste 13. javnega razpisa, na katero se je od 2.909 prijavljenih prosilcev uvrstilo 2.547 upravičencev (362 prosilcev je bilo izločenih) dne 11. 7. 2009, in vročitvi odločb udeležencem razpisa, je bilo vloženih 231 pritožb. Iz priložene tabele je razvidno, kako so bile rešene pritožbe, in sicer:

  • 185 pritožb, v katerih so prosilci večinoma opisovali svoje težke stanovanjske razmere in pričakovanja, je bilo zavrnjenih;
  • 16 pritožnikom so bile izdane nadomestne odločbe, ker je bila pritožba utemeljena in ni bil potreben nov ugotovitveni postopek, ali pa je bilo to ugotovljeno v dopolnjenem postopku, med njimi se 6 prosilcev uvrsti med dobitnike stanovanja;
  • 23 pritožbam je bilo ugodeno ali delno ugodeno, tako da se je 10 pritožnikov uvrstilo med dobitnike stanovanja;
  • 7 pritožb je bilo zavrženih, ker so bile vložene po preteku roka za pritožbo.

Po rešitvi vseh pritožb je 16 prosilcev doseglo toliko višje število točk, da so uvrščeni med dobitnike stanovanj, 3 prosilci pa so na podlagi obnovljenega postopka črtani iz seznama upravičencev zaradi ugotovljenega (so)lastništva nepremičnin.

Nadzorni svet je sprejel spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada MOL glede določitve spodnje in zgornje meje kvadrature pri dodeljevanju bivalnih enot namenjenih začasnemu reševanju socialno ogroženih oseb, oddaje poslovnih prostorov za določen čas, do prodaje teh prostorov, ter izplačila odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja v zameno za izpraznitev legalno zasedenih prostorov JSS MOL.

Nadzorni svet je podal soglasje k posamičnemu programu ravnanja s stvarnim premoženjem, in sicer zamenjavi stanovanja v lasti JSS MOL za stanovanje v lasti fizične osebe zaradi kompleksne prenove stavbe, ki je načrtovana v Stanovanjskem programu MOL za leti 2008 in 2009.

Zoran Janković, predsednik NS JSS MOL