četrtek, 10. 11. 2005

AKTIVNOSTI MOL V OKVIRU EU NA PODROČJU INOVATIVNE KULTURE "IMPACTSCAN4INNOPOL IN 5SCHEMES"

V Klubu 15 Mestne hiše je danes potekala novinarska konferenca, na kateri sta županja MOL Danica Simšič in načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem Vanja Rangus predstavili aktivnosti MOL v okviru EU na področju inovativne kulture.

Županja MOL Danica Simšičje povedala, da je leta 2001 Ljubljana prevzela koordinatorsko vlogo pri projektu Razvoj inovacijskih strategij Slovenije (SLORITTS – Regional Innovation and Technology Transfer Strategies for Slovenia) in se tako vključila v mrežo inovacijskih regij Evrope (IRE Network). Akcijski načrt "Nacionalni sistem inovacij" (NSI) je bil postavljen s pomočjo evropskih partnerjev iz irske regije Shannon, italijanske regije Umbrija in Centralne enote IRE mreže. Predlogi in sugestije so bile posredovane Odboru RS za reforme, nekateri predlogi in projekti pa so celo vključeni v reformo. Dodala je še, da je projektna vodstvena skupina oblikovala tri krovne projekte, in sicer: tehnološko, turistično in zdravstveno marelo. Razložila je, da »marele« pomenijo koncentracijo človeških materialnih virov za doseganje skupnih ciljev, opredeljenih ob pomoči analize SWOT. Pohvalila je razvoj tehnološke marele, saj se je skozi strukturne sklade pridobilo 8 mio EUR za projekt Tehnološki park Ljubljana - Brdo. Prav tako je pohvalen projekt iz zdravstvene marele »Pulmološki in alergološki center odličnosti« bolnišnice Golnik v višini 700 mio SIT na osnovi razpisa Ministrstva RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstva RS za gospodarstvo. Financiranje je bilo zavrnjeno z utemeljitvijo, da so sredstva že porabljena, vendar se projekt vseeno izvaja naprej.

Načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem Vanja Rangusje podrobneje predstavila projekta, podprta v okviru 6. okvirnega programa EU, ki sta v oporo pri nadaljnjem razvoju inovacijske kulture. Oba projekta je MOL začel izvajati 1. junija 2005 s številnimi evropskimi partnerji. Cilj projekta IMPACTSCAN4INNOPOL (ocenjevanje vplivov inovacijskih politik na regionalni ravni) je izdelati metodologijo in kazalnike za ocenjevanje inovacijske kapacitete posamezne države, ki bodo standardizirani za celotno EU. Ta metodologija bo temeljila na izbranih kazalnikih, ki izhajajo iz gospodarskega okolja, vodenja države in kakovosti življenja državljanov. Glavni namen projekta 5SCHEMES (prenos dobrih praks EU k novim članicam za izboljšanje inovacijske kulture in znanj) pa je oblikovanje petih horizontalnih shem za regionalne inovacijske politike petih regij, ki delujejo na področju izvajanja regionalnih inovacijskih strategij.

Obe govornici sta na koncu poudarili, da pri izvajanju projektov ni zgolj pomembna uspešnost pridobivanja finančnih sredstev iz EU, temveč tudi pridobivanje izkušenj z izvajanjem in kandidiranjem na tovrstnih področjih, ki pa so neprecenljive.

Služba za odnose z javnostmi MOL