sreda, 1. 8. 2012

Cene vrtcev MOL

1. avgusta 2012 so začele veljati spremenjene cene programov predšolske vzgoje v vrtcih Mestne občine Ljubljana. Ljubljanski vrtci še naprej ostajajo med najcenejšimi.


Spremembe cen programov predšolske vzgoje v vrtcih MOL

Cene programov za prvo starostno obdobje se bodo povečale za 2,3 %, za drugo starostno obdobje pa za 3,3 %. Polna cena programov v vrtcih MOL bo od 1. avgusta 2012 za prvo starostno obdobje znašala 485 EUR, za drugo starostno obdobje 346 EUR, cena za kombinirane oddelke in oddelke 3-4 letnih otrok bo znašala 379 EUR, za razvojne oddelke pa 937 EUR. 

Nove cene programov v vrtcih MOL (starši bodo prvo položnico z novim izračunom prejeli septembra 2012), si oglejte v pripetem dokumentu.

Vzrok za spremembo cen programov je povečanje osnove za kritje stroškov materiala in storitev in sicer s 44,03 EUR na 55 EUR mesečno na otroka. Zadnja sprememba cen programov predšolske vzgoje v vrtcih MOL sicer sega v leto 2008 (cene so se spremenile 1.3.2008), temeljile pa so na stroških iz poletja oziroma jeseni 2007.

 
Subvencije za starše

V MOL staršem še vedno omogočamo subvencije in pri tem vodimo politiko solidarnega plačila s ciljem čimvečje dostopnosti vrtcev za vse starše.

Plačilo vrtca bo za starše, ki živijo na območju MOL, še vedno dodatno znižano, in sicer:
v prvem starostnem obdobju, vzgojno-varstveni družini in razvojnih oddelkih:
- 1. dohodkovnem razredu so starši oproščeni plačila,
- 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 20 % nižjo ceno programa in
- 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 14 % nižjo ceno programa,

 v programu drugega starostnega obdobja, oddelkih 3-4 letnih otrok in kombiniranih oddelkih:
- 1. dohodkovnem razredu so starši oproščeni plačila,
- 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu 10 % nižjo ceno programa in
- 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 7 % nižjo ceno programa.

Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec izven območja MOL, se plačilo dodatno zniža tako, da plačajo za 7 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.

 
Rezervacija zaradi počitniške odsotnosti

V MOL še naprej ohranjamo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka, ki jo lahko starši izkoristijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Za rezervacijo starši plačajo 30% od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda in veljavne cene v vrtcu, brez upoštevanja dodatnih znižanj.

Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca, vrtcu pa jo morajo pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti.
V primeru bolezni ali poškodbe otroka o vlogi za koriščenje rezervacije izven tega termina (na podlagi ustreznih zdravniških potrdil) odloči organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo.

Starši lahko rezervacijo koristijo največ dva meseca na leto, tisti, ki imajo v vrtec vključenih več otrok hkrati, pa lahko rezervacijo uveljavljajo le za otroka, za katerega se plačilo ne sofinancira iz državnega proračuna.

 
Znižanje plačila zaradi stanovanjskega kredita

MOL je ohranila tudi znižanje plačila vrtca za en dohodkovni razred od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda, staršem otrok, ki predložijo dokazila o reševanju osnovnega stanovanjskega problema.

Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca priložiti naslednja dokazila:
- kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Mestne občine Ljubljana ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na območju Mestne občine Ljubljana,
- namensko kreditno pogodbo in
- potrdilo banke o višini anuitete kredita.

Na podlagi dokazil o dodatnem znižanju plačila vrtca zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema, odloča pristojni Center za socialno delo (od 1.1.2012 dalje zaradi reforme uveljavljanja pravic iz javnih sredstev).