četrtek, 1. 10. 2009

Center starejših Trnovo

V Trnovem so se odprla vrata novega doma za starejše občane v Ljubljani.

V četrtek, 1. oktobra 2009, so župan Zoran Janković, Jožka Hegler, direktorica JSS MOL, Angelca Žiberna, predsednica Sveta za vprašanja starejših MOL in Branka Lovrečič, predsednica Sveta ČS Trnovo odprli nov Center starejših Trnovo (CS Trnovo).
Otvoritev so s kulturnim programom popestrili otroci Vrtca Trnovo, učenci OŠ Bičevje in OŠ Trnovo, pevski zbor starejših »Mlada srca« in dramski umetnik Polde Bibič. V avli doma so si prisotni ogledali razstavo kiparskih del, ki so jo pripravili člani dnevnega centra za starejše občane s Povšetove ulice 20 pod vodstvom gospe Vesne Aljančič, v dnevnem prostoru oskrbovanih stanovanj pa sklop fotografij avtorice Monice Robinig, nekdanje štipendistke MOL.

Podatki o investiciji

V juliju 2009 so bila zaključena gradbena, obrtniška in instalacijska dela za investicijo Center starejših Trnovo, ki so se pričela izvajati v mesecu februarju 2008. Tehnični pregled novozgrajenega objekta je bil uspešno opravljen 23. julija 2009, uporabno dovoljenje je bilo izdano 8.9.2009.
Izvedbo projekta CS Trnovo sta sofinancirala investitorja JSS MOL in družba DEOS, družba za izgradnjo in upravljanje oskrbovanih stanovanj, d.d., Dunajska 58, Ljubljana.

V CS Trnovo, ki je zasnovan kot domski del (K + P + 3N + M), povezovalni del (K + N + 1N) in stanovanjski del (K + P + 3N + M), je:

  • 60 oskrbovanih stanovanj v štirih nadstropjih, in sicer: 13 garsonjer, velikih približno 30 m2, 29 enosobnih stanovanj, velikih približno 40 m2, 16 dvosobnih stanovanj, velikih približno 50 m2 in 2 dvoinpolsobni stanovanji, velikih približno 80 m2;
  • dom starejših z 98 sobami za 160 oskrbovancev in
  • spremljajoči program, organiziran v delu stavbe z oskrbovanimi stanovanji, sestavljajo prostori lekarne, frizerja, pedikerja, bifeja in prostori četrtne skupnosti.

Aktivnosti za izvedbo projekta so bile načrtovane že v Stanovanjskem programu MOL za leto 2005 (razpis javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve idejnega projekta) in kasneje v stanovanjskih programih in finančnih načrtih sklada za leta 2006 – 2009. Nadzorni svet JSS MOL je s soinvestiranjem JSS MOL pri gradnji doma starejših in oskrbovanih stanovanj soglašal na svoji seji dne 23.9.2005. Na osnovi javnega povabila, ki ga je JSS MOL objavil v časopisu Dnevnik dne 12.8.2005, in na osnovi prejetih ponudb je bil kot najugodnejši ponudnik za soinvestiranje izbran zasebni partner, družba DEOS d.d.
Zemljišče za izvedbo načrtovane investicije CS Trnovo je zagotovila Mestna občina Ljubljana. S sklepom MS MOL, sprejetim na seji dne 16.5.2005, je zemljišče tudi prenesla v namensko premoženje sklada. Vrednost zemljišča znaša 2.653.808,41 €.
Svetovalni inženiring v pripravi (pripravljalna dela, zazidalni preizkus, rušenje obstoječega objekta) za izgradnjo CS Trnovo je na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom JSS MOL izvedlo podjetje IMOS d.d. Ljubljana. Vrednost pogodbenih del je skupaj z DDV znašala 22.634 €.
Pogodba o soinvestiranju graditve CS Trnovo med JSS MOL in soinvestitorjem, družbo DEOS, d.d., je bila sklenjena 4.10.2005. S pogodbo sta se soinvestitorja prvotno dogovorila za sofinanciranje investicije v razmerju JSS MOL 39 % in DEOS, d.d., 61 %. Z dodatkom št. 1, ki sta ga k pogodbi o soinvestiranju CS Trnovo pogodbenici sklenili dne 21.11.2007, sta podrobnejše opredelili predmet soinvestiranja ter na novo dogovorili tudi delež vseh obveznosti, vezanih na izvedbo predmetne investicije, od podpisa tega dodatka dalje. Delež je bil dogovorjen v razmerju, ki znaša za JSS MOL 40 % in za družbo DEOS, d.d., 60 % celotne investicije. Opredelili sta tudi višino stroškov, ki sta jih financirali do podpisa dodatka, vključno z vložkom zemljišča JSS MOL v vrednosti 2.653.808,41 €, ter na tej osnovi dogovorili medsebojno poravnavo razlike, nastale z novo dogovorjenim razmerjem soinvestiranja.
Za izvedbo storitev svetovalnega inženiringa od začetne pripravljalne faze del do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo CST sta soinvestitorja JSS MOL in DEOS, d.d, izbrala v mesecu decembru 2005 izvajalca ZIL INŽENIRING d.d., ki je s pogodbo dogovorjene storitve izvedel za pogodbeno vrednost 56.916 €.
V prvi polovici leta 2006 je bil izveden javni natečaj za pridobitev izvajalca projektne dokumentacije. Z najugodnejšim ponudnikom, izbranim na osnovi javnega natečaja, družbo Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., je bila dne 12.6.2006 sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za Center starejših Trnovo v skupni pogodbeni vrednosti 536.303,00 €.
Pogodbena cena zajema tudi izdelavo projektne dokumentacije za izvajanje ostalih posebnih del (načrt zavarovanja gradbene jame, načrt izkopov in osnovnih podgradenj za podzemne objekte…) in izvedbo projektantskega nadzora. Zaradi potrebne izvedbe dodatno naročenih projektantskih del (sprememba osnovnega projekta glede na potrebe znanega kupca) je bil k osnovni projektantski pogodbi sklenjen dodatek št. 1 v skupni vrednosti 16.944,00 €.
Na osnovi izdelane PGD projektne dokumentacije je Upravna enota Ljubljana Izpostava Vič-Rudnik za gradnjo CS Trnovo izdala dne 21.9.2007 gradbeno dovoljenje, štev.:351-746/2007-25, ki je postalo pravnomočno dne 3.4.2008.
Za svetovalni inženiring z gradbenim nadzorom pri izvajanju gradbenih, obrtniških in instalacijskih del je bil na podlagi javnega razpisa, izvedenega v marcu 2007, izbran izvajalec IMOS d.d.. Pogodba z izvajalcem je bila sklenjena v aprilu 2007. Vrednost pogodbenih del znaša 162.120,00 €.
Gradbena dela so bila na podlagi povabila k ponudbi in na osnovi pogajanj med ponudniki s sklenjeno gradbeno pogodbo v februarju 2008 oddana najugodnejšemu ponudniku teh del, družbi GP Grosuplje, d.d.. Prvotna pogodbena vrednost je skupaj z DDV znašala 18.546.320,10 €. V septembru 2008 sta pogodbeni stranki Javni stanovanjski sklad MOL in GP Grosuplje d.d. zaradi pozneje naročenih del in spremembe cene, na katero so vplivale spremenjene okoliščine gradnje, sklenili dodatek št. 1 k osnovni gradbeni pogodbi.
 Vrednost investicije po končnem obračunu je 20.454.059 €, od tega sta MOL in JSS MOL soinvestirala 7.845.904 €.

Dodelitev oskrbovanih stanovanj

Oskrbovana stanovanja so predmet razpisa. Javni stanovanjski sklad MOL je novembra 2008 objavil 1. javni razpis za dodelitev 60 oskrbovanih stanovanj v CS Trnovo v najem, na katerem je bil rok za oddajo vlog do 10.2.2009. Na razpis se je prijavilo 160 prosilcev, na dokončno listo, objavljeno dne 26.9.2009, se je uvrstilo 39 upravičencev in 12 upravičencev – zaslužnih meščanov.
Na javni poziv za oddajo preostalih stanovanj se je prijavilo 48 prosilcev, na dokončno listo, objavljeno 6.2.2010, se je uvrstilo 32 upravičencev in 2 upravičenca – zaslužna meščana.

Drugi javni razpis za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem (objava 31.7.2010) je z odprtim rokom za oddajo vlog od avgusta 2010 do okvirno dveh let od objave. Predmet razpisa so oskrbovana stanovanja v Centru starejših Trnovo, ki so ob objavi razpisa prosta oz. se bodo sprostila v obdobju do okvirno dveh let od objave razpisa.

Jožka Hegler, direktorica JSS MOL