četrtek, 3. 3. 2011

Civilna zaščita

Prejemniki plakete in zahvalnih listin MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ob svetovnem dnevu civilne zaščite je župan Zoran Janković jutri, 2. marca 2011, ob 18. uri v Mestnem muzeju Ljubljana podelil plakete in zahvalne listine Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2010.

Sistem zaščite in reševanja sestavljajo organizacije in posamezniki z različnimi znanji in odgovornostmi. Poleg lokalnih javnih služb, poklicnih, prostovoljnih in dolžnostnih organizacij, ki delujejo na lokalni ravni, sodelujejo v celovitem sistemu zaščite in reševanja tudi službe, organi in organizacije, ki so v pristojnosti države.

Plaketa

Plaketo za leto 2010 je prejel Alojz Levičnik – »Lojz«, ki je že vrsto let član gasilske organizacije in hkrati med vidnimi tvorci ljubljanske javne gasilske službe – službe, ki jo sestavlja ena poklicna in 35 prostovoljnih gasilskih enot. Njegova poklicna kariera v Gasilski brigadi Ljubljana traja že skoraj cela tri desetletja, še daljše pa je njegovo aktivno članstvo v PGD Lipoglav. Vedno je veljal za marljivega sodelavca in dobrega gasilca pa tudi preudarnega in odgovornega vodjo. Tako je s svojim delom pustil viden pečat v gasilski organizaciji pa tudi v celotnem sistemu zaščite in reševanju v Ljubljani. Tu se je udejstvoval v različnih vlogah - kot poveljnik in predsednik društva, poveljnik gasilske čete oz. izmene, predsednik strokovnega sveta, podpredsednik sveta zavoda Gasilske brigade Ljubljana, vodja v ljubljanski enoti za hitre intervencije, član poveljstva javne gasilske službe in inštruktor v gasilski šoli.

Zahvalne listine 

Zahvalno listino za leto 2010 pa so prejeli:

  • Andrejka Sajovic

  • Brane Jovanović

  • Bojan Rožman

  • Prostovoljno gasilsko društvo Nadgorica

  • Komunalno podjetje Ljubljana d.d.,

  • JP Vodovod-Kanalizacija (JP VO-KA), d.o.o.

  • JP SNAGA, d.o.o.

     

Andrejka Sajovic je pomembno prispevala k temu, da je tematika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ustrezno zastopana v prostorskih dokumentih Mestne občine Ljubljana. Gre za presežek v slovenskem prostoru in nov premik MOL k trendom v svetu. Izjemnost njenega dela je v tem, da naravne in antropogene nevarnosti obravnava celostno in povezano z razvojem rabe prostora. Ta celostna povezanost je sedaj vključena v prostorske dokumente in na ta način pred tveganji zaščiti bodoče uporabnike prostora, o njih informira sedanje, Mestni občini pa omogoča, da ne dopušča gradnje na območjih nevarnosti in daje reševalnim službam prostorske možnosti za razvoj in ukrepanje. Celovito upoštevanje vpliva voda, poplav, erozije, plazljivosti, geologije, potresne nevarnosti, nevarnosti industrijskih nesreč, preskrbe s požarno vodo, intervencijskega pokrivanja javne gasilske službe, potreb reševalnih služb in prebivalcev po nesrečah za oblikovanje bodoče rabe prostora, je od nagrajenke zahtevalo multidisciplinaren pristop, poznavanje in razumevanje izjemno širokega spektra problematike. Takšen pristop je ponavadi rezultat skupinskega dela tima strokovnjakov, a le redko delo posameznika. Prav tako velik vpliv pa je imela njena izjemna človeška lastnost: ob silni obilici in zahtevnosti dela, ki je zelo intenzivno potekalo več let, je ves čas vztrajala z občudovanja vredno delovno zavzetostjo.

Brane Jovanović je kot dispečer zagotovil, da so bile ekipe nujne medicinske pomoči ob množični nesreči pri Grosupljem pravočasno aktivirane, da so dobile točne in kar se le da natančne podatke in bile varno poslane na mesto množične nesreče. Kot usklajevalec med ekipami na terenu, bolnišnico in drugimi službami je bil nujen, nepogrešljivi člen ekipe. S svojim organiziranim in kvalitetno opravljenim delom je pripomogel, da so bili poškodovanci hitro in kakovostno oskrbljeni.

Bojan Rožman se je že v mladih letih aktivno vključil v gasilsko organizacijo. Leta 1970 je postal izprašan gasilec, leta 1973 nižji gasilski časnik in leta 1989 višji gasilski časnik. Je član društva z najvišjim činom in prejemnik občinskega, medobčinskega ter republiškega odlikovanja II. stopnje.
V letih od 1978 do 1982 je bil pomočnik poveljnika društva, od leta 1982 do 1995 pomočnik poveljnika Občinske gasilske zveze Bežigrad za področje tehnike, leta 2006 postane poveljnik društva in leta 2008 namestnik sektorskega poveljnika sektorja Bežigrad. Od takrat je tudi član Operativne izpostave štaba Civilne zaščite Mestne občine Ljubljana-Sever za območje Bežigrada, kjer se aktivno vključuje v opravljanje širših nalog zaščite, reševanja in pomoči. Znan je po svoji strokovnosti, preudarnosti in tovarištvu. V mladih letih se je odločil, da bo gasilstvo postalo njegov poklic. Poklicno pot je kot gasilski tehnik pričel v Gasilski brigadi Ljubljana, sedaj pa jo nadaljuje v Koncernu Sintal, kjer je vodja gasilske službe v skladišču Petrola v Zalogu. Izkušnje, ki jih je pridobil v letih službovanja in dela v gasilski organizaciji, z veseljem in predanostjo prenaša na mlajše generacije.
Med nedavnimi katastrofalnimi poplavami v Ljubljani je pomagal od vsega začetka, kot tudi pred leti ko je kot vodja ekipe sodeloval pri odpravi posledic poplav v Železnikih. Na gasilskem področju je velik strokovnjak-praktik, ki je dejaven na vseh intervencijah društva.

Prostovoljno gasilsko društvo Nadgorica je bilo ustanovljeno leta 1912. Skozi ves čas svojega obstoja je aktivno delovalo, se povezovalo z drugimi društvi in zvezami v bližnji in daljni okolici ter z njimi navezalo prijateljske stike.
Operativno področja vključujejo zaščito in reševanje ljudi in premoženja ter izobraževanje posameznikov in organizacij. Društvo ima preko sedemdeset članic in članov in močan podmladek.
Z uspešnim delom pri vzpostavljanju dobrih medsebojnih odnosov med članicami in člani ter vzdrževanju le teh, je v društvu številno člansko in mladinsko jedro.
Člani društva se aktivno vključujejo tudi v projekt MOL prenosa nalog iz CZ na društva in druge organizacije. V tem smislu se je veliko članov in članic med drugim usposabljalo tudi na tečaju za nudenje prve nujne medicinske pomoči v organizaciji MOL. Aktivno se vključujejo tudi v projekte, ki jih organizira MOL (Ljubljanski maraton, Pot spominov in tovarištva, itd.).
Izobraževanje gasilskega kadra je osnova za dobro operativno enoto, ki je sposobna za vsako intervencijo ob vsakem času. Številčno operativno članstvo vedno pristopi na pomoč, kjer je potrebno; pri intervencijah na področju Mestne občine Ljubljana ali zunaj nje.
Ob zadnjih katastrofalnih poplavah, ki je prizadelo večji del države in Ljubljano z okolico so operativni člani društva aktivno sodelovali od samega začetka pri pomoči in odpravi posledic. Pomagali in sodelovali so pri ujmi v Železnikih in gašenju katastrofalnega požara na Krasu. Složnost članstva, dobro vodstvo ter volja in strokovnost vseh kategorij članov PGD Nadgorica se je dokazalo, saj se je društvu v letu 2010 po sistemu točkovanj vseh aktivnosti oziroma dejavnosti društva uvrstilo v sam vrh razpredelnice Prostovoljnih gasilskih društev Mestne občine Ljubljana, kar je lepa popotnica za leto 2012, ko društvo praznuje 100-letnico svojega obstoja in delovanja.

Komunalno podjetje Ljubljana, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin in inženiring, je od leta 2008 s »pogodbo o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči« vključena v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana.
Naloge v omenjenem sistemu obsegajo reševanje iz ruševin, pomoč pri zemeljskih plazovih, reševanje ob poplavah ter skladiščenje, polnjenje in distribucijo vreč za izdelavo protipoplavnih nasipov. Vse to je seveda izvedljivo zgolj ob pomoči gradbene mehanizacije in skupine 90-tih zaposlenih, ki so vključeni v operativno skupino ter pripravljeni in usposobljeni za nudenje potrebne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Odziv zaposlenih je bil vedno, ne glede na dan v tednu ali uro, hiter, operativen, naloge pa opravljene strokovno in korektno.
Tako je bilo tudi v času septembrskih poplav. Poleg zagotavljanja prostora za polnjenje in razdeljevanje protipoplavnih vreč, enormnih količin peska, je bilo potrebno zagotoviti tudi nadomestno lokacijo, saj je tudi sedež podjetja, drugi dan po začetku poplav, poplavilo.
Le hitremu odzivu in operativni sposobnosti vodstva podjetja gre zahvala, da je bil sistem polnjenja protipoplavnih vreč organiziran na povsem drugem koncu mesta že v dobri uri. Še več, kljub poplavljanju objektov in gradbene mehanizacije na matični lokaciji, je podjetje zagotovilo tudi delavce, ki so dva dni neprekinjeno polnili in razdeljevali protipoplavne vreče ogroženemu prebivalstvu. Poleg tega so pesek in vreče dostavljali tudi čim bližje ogroženim področjem.

JP Vodovod-Kanalizacija (JP VO-KA) je zadolženo za varno oskrbo s pitno vodo in za odvajanje in čiščenje odpadne vode v Mestni občini Ljubljani. Ustrezno delovanje obeh infrastruktur je zelo pomembno ob katastrofalnih nesrečah in bistveno vpliva na bivalne pogoje naših prebivalcev. Ustrezne priprave obeh sistemov in povečevanje odpornosti na vplive različnih nesreč so temeljnega pomena za učinkovit sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL. JP VO-KA je eden izmed uspešnejših javnih podjetij, ki temu področju posveča veliko pozornosti. Poleg tega so uslužbenci omenjenega podjetja vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. To so dokazali tudi ob lanskoletnih poplavah. Uslužbenci JP VO-KA so aktivno pomagali pri prečrpavanjih, ohranjanju sistema oskrbe s pitno vodo, zagotavljanju delovanja kanalizacijskega sistema, pomagali so tudi pri polnjenju in prevozu protipoplavnih vreč.

JP SNAGA je med drugim zadolženo tudi za zbiranje, odvažanje in odlaganje vseh vrst odpadkov ter čiščenje javnih površin, kar je posebnega pomena tudi v primeru nesreč. Uslužbenci Snage so se še posebej izkazali ob lanskoletnih poplavah, saj so neumorno, z veliko mero požrtvovalnosti priskočili na pomoč ljudem pri čiščenju posledic poplav in odvozu odpadkov. Uspelo jim je v zelo kratkem času vzpostavilo normalno stanje glede odvoza odpadkov, kar je tudi preprečilo izbruh raznih bolezni.