petek, 14. 12. 2012

CIVITAS ELAN končan

Štiriletni projekt za kakovostno mobilnost v mestih CIVITAS ELAN se je uspešno končal.

Ljubljana je v zadnjih letih doživela veliko preobrazbo, ki izboljšuje kakovost življenja njenih prebivalcev in obiskovalcev. Veliko teh sprememb ne bi bilo mogoče izvesti brez CIVITAS Elana (www.civitasljubljana.si), evropskega projekta za kakovostno mobilnost v mestih, ki se je 13. decembra 2012 – na dan, ko je ekipa projekta Evropski komisiji oddala končno poročilo o dejavnostih in dosežkih – po dobrih štirih letih tudi uradno zaključil.

Mestna občina Ljubljana si je kot koordinatorica projekta, ki je potekal tudi v Zagrebu, Gentu, Brnu in Portu, od septembra 2008 do oktobra 2012 prizadevala za izboljšanje mobilnosti v Ljubljani. Pri tem je sodelovalo še deset lokalnih partnerjev: Ljubljanski potniški promet, Telargo, Slovenske železnice, Urbanistični inštitut RS, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede, Prometni institut Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije, Regionalni center za okolje – Slovenija, Institut Jožef Stefan in Etrel. Kot podizvajalci ali tretje strani so pomembno prispevali tudi ljubljanska Fakulteta za strojništvo in javna zavoda Turizem Ljubljana ter Ljubljanska parkirišča in tržnice. Z razvojem in izvedbo sodobnih, naprednih, inovativnih in prijaznih pristopov na področju trajnostne mobilnosti je CIVITAS ELAN zagotovo prispeval k bolj premišljenim odločitvam pri izbiri potovalnih sredstev in k zmanjšanju negativnih vplivov prometa na okolje in počutje ljudi.

Projekt CIVITAS ELAN je veliko pozornosti namenil razvoju uporabnikom prijaznega, privlačnega in varnega javnega prometa, promociji in izboljšanju razmer za kolesarjenje ter hojo, proučevanju alternativnih virov energije in omogočanju dostopnosti. Na lokalni ravni so s pomočjo 5,5 milijona evropskih sredstev uspešno izpeljali vseh 17 načrtovanih ukrepov (predstavljeni so na (www.civitasljubljana.si/o-projektu/ukrepi), ki so življenjski, trajni in pripravljeni za morebitno nadgradnjo ali širitev. Izvedli so več kot 130 dogodkov, delavnic, okroglih miz in drugih srečanj za promocijo in spodbudo k manjši odvisnosti od osebnega avtomobila, na katerih so predstavili projekt, njegove ukrepe in obdelali z njimi povezane teme. Posebej so se posvečali vključevanju javnosti v posamezne dejavnosti, odprli so številne kanale za stike z različnimi deležniki in okrepili dialog z meščani.

»S CIVITAS Elanom smo tlakovali pot, ki jo je Mestna občina Ljubljana utrla z novo prometno politiko in drugimi ukrepi za boljše življenje v mestu in regiji. Uspeli smo spremeniti potovalne navade marsikaterega prebivalca in obiskovalca Ljubljane ter pozornost v mnogih primerih preusmeriti od pretočnosti vozil k pretočnosti ljudi. Veseli smo, da je projekt pripomogel k pozitivnim spremembam,« je izpostavila koordinatorka projekta Zdenka Šimonovič, vodja Odseka za razvojne projekte Službe za razvoje projekte in investicije Mestne uprave MOL.

Dosežkov v projektu je bilo veliko več kot 17, po mnenju ljubljanskega koordinatorja projekta Vladimirja Babića z Oddelka za varstvo okolja MU MOL, pa bi lahko izpostavili enega poglavitnejših, in sicer »da smo se tudi na področju trajnostne mobilnosti začeli primerjati z najboljšimi in počasi v naše okolje prenašati paradigmo mobilnosti ljudi, ne pa le pretočnosti avtomobilov. Najpomembnejša izkušnja projekta je, da se, če obstajata volja in moč, stvari lahko premaknejo, četudi gre za utrjene navade ljudi, tudi tiste, ki se nanašajo na uporabo lastnega avtomobila. Vse bolj je razširjena zavest, da lahko za zdravo okolje in trajnostno prihodnost prispevamo tudi sami«.

Prizadevanja za izboljševanje kakovosti življenja v mestu se s zaključkom projekta mobilnosti niso končala. Mestna občina Ljubljana s številnimi projekti, od katerih so nekateri prejeli tudi mednarodna priznanja, ves čas ustvarja boljše razmere za bivanje in skrbi za napredek ter dobrobit svojih prebivalcev in obiskovalcev. Tako bo tudi v prihodnje.

Več informacij o dosežkih v projektu je na voljo na www.civitasljubljana.si/o-projektu/pregled-dosezkov in v zaključni brošuri (www.civitasljubljana.si/uploads/datoteke/CIVITAS%20brošura%20SPLET.pdf).