četrtek, 9. 4. 2009

Enaintrideset novih neprofitnih stanovanj

Župan Zoran Janković in direktorica Javnega stanovanjskega sklada MOL Jožka Hegler sta v četrtek, 9. aprila, odprla enaintrideset neprofitnih stanovanj na Viški cesti 21.

Gradnja zadnjih dveh večstanovanjskih objektov, imenovanih C in D, se je zaključila letos marca. V objektu D je skupna uporabna površina nekaj čez 2.500 m2 z 31 stanovanji, 11 parkirnimi mesti v kletni etaži in 36 na zunanjem parkirišču.

Objekta ležita na zemljiščih, ki so delno v lasti zasebne gospodarske družbe Kraški zidar, d.d. (v izmeri 5.003 m2), delno pa v lasti JSS MOL (parc. št. 1059, 1060/1, 1060/2, 1061 k.o. Vič, v izmeri 2.378 m2), ki je postal lastnik zemljišča na osnovi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana v letu 2005. Javni stanovanjski sklad MOL je lastnik objekta D, lastnik objekta C je Kraški zidar, d.d. Objekta imata, zaradi urbanističnih pogojev gradnje, skupen izvoz in uvoz do skupnih kletnih in zunanjih parkirišč.

Pogodbena vrednost za vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela znaša dobrih 2.3 milijona evrov (brez DDV). 

Poleg objekta D se je zaključilo tudi delo objekta C, kjer je lastnik Kraški zidar, d.d. Za vse objekte v novozgrajeni soseski je izbran upravnik UPR, d.o.o., Ljubljana.