sreda, 22. 8. 2012

Fabianijev most

Dvonivojski Fabianijev most, ki povezuje Njegoševo in Roško cesto ter sklepa notranji cestni obroč, je odprt.

Z novim dvonivojskim mostom uresničujemo zamisel velikega arhitekta in urbanista Maksa Fabianija, ki jo je pred več kot sto leti oblikoval v svojem urbanističnem načrtu za popotresno Ljubljano. Eden bistvenih elementov njegovega načrta je bil tudi cestni obroč okrog mestnega središča – po vzoru dunajskega Ringa. 

Zdaj s sklenitvijo tega obroča, ki ne predstavlja le učinkovite cestne površine, pač pa pomemben del mestnega urbanega prostora, zaključujemo Hribarjevo in Fabianijevo misel – Ljubljano preoblikovati v moderno mesto.


Fabianijev most

Fabianijev most ima dva nivoja – zgornji je namenjen motornemu prometu, spodnji pa pešcem in kolesarjem.
Spodnji most povezuje obrežne poti ob Ljubljanici in sicer Vrazov trg na levem ter Poljanski nasip na desnem bregu Ljubljanice.

Zgornja konstrukcija mostu je namenjena motornemu prometu, ki poteka po dveh voznih pasovih v vsako smer. Konstrukcija mostu omogoča tudi vgradnjo tramvajskih prog.

Zgornja konstrukcija mostu premošča na desnem bregu parter med obstoječima objektoma Cukrarne, nato območje Poljanskega nasipa s cesto, strugo reke Ljubljanice ter levo obrežje z Lipičevo cesto. Na desnem bregu se priključi na podaljšek Roške ceste pred križiščem s Poljansko cesto, na levem bregu pa na južni podaljšek Njegoševe ceste.

Na južni strani objekta so omogočeni dostopi za pešce, invalide in kolesarje v spodnji del mostu. Na vzhodni in zahodni strani mostu sta stopnišči, na vzhodni strani pa tudi dvigalo.
 

Avtobusi mestnega potniškega prometa na Fabianijevem mostu

Po Fabianijevem mostu sedaj vozijo avtobusi mestnega potniškega prometa številka 2, 11 in 20.

Avtobusi številka 2 in 20: V smeri proti središču Ljubljane so avtobusi številka 2 in 20 iz Zaloške ceste preusmerjeni na Fabianijev most in Poljansko cesto, v smeri proti Fužinam oziroma Novim Jaršam pa avtobusi številka 2 in 20 do Zaloške ceste ne vozijo več po Rozmanovi in Trubarjevi ulici, temveč po Poljanski cesti in se nato čez Fabianijev most priključijo na Zaloško cesto, od koder vožnjo nadaljujejo po stari trasi. Dodatni postajališči sta na Ambroževem trgu.

Avtobusi številka 11: Avtobusi mestnega potniškega prometa številka 11 pa po novem vozijo v smeri proti Ježici po Zaloški cesti, čez Fabianijev most in po Roški cesti ter naprej po dosedanji trasi. V smeri proti Zalogu pa avtobusi vozijo po Roški cesti in se čez Fabianijev most priključijo na Zaloško cesto, od koder vozijo po nespremenjeni trasi.
Skica spremenjenih tras je v priponki.

Javni natečaj

Javni natečaj za izbiro rešitev novega mostu preko Ljubljanice je bil izveden leta 1996 kot državni, javni, enostopenjski arhitekturni natečaj za idejno arhitekturno in konstrukcijsko zasnovo mostu pri Cukrarni ter ureditev parterja in obrobja cestne povezave Roška - Njegoševa cesta med Poljansko in Ilirsko cesto. Na natečaju je bila izbrana rešitev prof. Jurija Kobeta z dvonivojskim mostom. Prof. Kobe je nato s sodelavci prevzel tudi projektiranje mostu ter priključnih križišč.

Leta 2006 je bil sprejet odlok o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani, v katerem so bila postavljena izhodišča za projektiranje in izvedbo mostu s cestnimi navezavami na obstoječo cestno mrežo.

Uporabno dovoljenje za most je bilo izdano 21. avgusta 2012.