ponedeljek, 31. 3. 2014

Finančne spodbude v večjo energijsko učinkovitost

Energetika Ljubljana je objavila Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2014. Prijave sprejemajo do 17. junija 2014, skupna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev pa znaša 603.491,54 evra.

Gospodinjstva lahko kandidirajo za sofinanciranje naslednjih ukrepov učinkovite rabe energije v obstoječih stavbah:
- Vgradnja novega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom (ob prvi priključitvi obstoječe stavbe/stanovanja na sistem distribucije ZP ali ob obnovi kotlovnice).
- Vgradnja nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode (ob prvi priključitvi obstoječe stavbe/ stanovanja na sistem daljinskega ogrevanja ali ob obnovi toplotne postaje).
- Vgradnja plinske kompresorske toplotne črpalke na zemeljski plin.

Sredstva lahko pridobi vsaka fizična oseba oz. gospodinjstvo, ki je investitor in lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem preostalih solastnikov, ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena. Investitor je s soglasjem lastnika lahko tudi ožji družinski član lastnika (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) ali najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi.

Vlogo na javni razpis za večstanovanjsko stavbo lahko vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določili Stanovanjskega zakona, ali posamezna upravičena oseba, in sicer po pridobitvi pooblastila in soglasja preostalih upravičenih oseb v skladu s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb. V večstanovanjski stavbi lahko posamezne fizične osebe vložijo vlogo za subvencijo le za tiste ukrepe, ki so predmet razpisa in jih je mogoče izvesti v posamezni stanovanjski enoti ter niso namenjeni celotni večstanovanjski stavbi.

Nepovratna sredstva so namenjena za nove, še ne izvedene naložbe, v ukrepe učinkovite rabe energije, na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, občine Brezovica, občine Dobrova – Polhov Gradec, občine Dol pri Ljubljani, občine Ig, občine Medvode, občine Škofljica in občine Log – Dragomer.

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za novogradnje oziroma za stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1. januarju 2003.

Vse podrobnosti glede razpisa si lahko ogledate tukaj.