četrtek, 8. 11. 2018

Globalni forum za inovacije projekt Mestni inkubator za mlade izpostavil kot primer dobre prakse

Globalni forum za inovacije v javnem sektorju OPSI je Mestni inkubator našega javnega zavoda Mladi zmaji izpostavil kot primer dobre prakse na področju inovativnosti.

Zapisali so, da želimo v Ljubljani podpreti mlade, ki imajo ideje ter da Mestni inkubator predstavlja trajnostno orodje za implementacijo in sofinanciranje idej mladih v Ljubljani. Mladi, ki predstavijo svoje ideje, v programu dobijo strokovno podporo ter finančna sredstva za njihovo uresničitev.

Dobra praksa Mestnega inkubatorja je objavljena tukaj.

mladi

Mestni inkubator

Mestni inkubator – program za uresničevanje idej mladih v Ljubljani s programom “Kaj je dobro in je lahko še boljše?” smo v obliki delavnic, mentorstva in finančne podpore za aktivne mlade od 18. do 29. leta letos pripravili že tretjič. Javni zavod Mladi zmaji skrbi za infrastrukturno in finančno podporo Mestnega inkubatorja, TiPovej! pa skrbi za potek delavnic in mentorski proces. Podrobnosti o programu najdete tukaj.

O Observatoriju za inovacije v javnem sektorju

OPSI - Observatorij za inovacije v javnem sektorju je globalni forum za inovacije javnega sektorja. Nove pristope k reševanju kompleksnih problemov družbe spodbuja tako, da javnim uslužbencem omogoči nova vpoglede, znanje, orodja in povezave, da bi jim pomagali raziskati nove možnosti. Podrobnosti najdete na spletni strani.

---

V Ljubljani mladi soustvarjajo mesto

Ljubljana ima mlado dušo, saj v njej biva preko 58.000 mladih v starosti med 15 in 29 let, kar pomeni 18,8 % vseh prebivalcev. Če temu prištejemo še mlade, ki začasno bivajo, se izobražujejo ali delajo v mestu, je njihovo število mnogo večje.

V Ljubljani podpiramo pogumne, ustvarjalne in prodorne mlade, ki mestu dajejo mladostno energijo in sveže ideje, ter obenem skrbimo za mlade z manj priložnostmi. Zato v sodelovanju z mladimi pospešeno oblikujemo mladinsko politiko, ki mestu zagotavlja razvoj in napredek.

Certifikat mladim prijazna občina

Mestna občina Ljubljana je prejela certifikat mladim prijazna občina za obdobje 2012–2016, ki je bil podaljšan za obdobje 2016–2020, zaradi celovite politike, ki jo uspešno uresničujemo za mlade. Certifikat podeljujeta Inštitut za mladinsko politiko in Skupnost občin Slovenije.

Oblikujemo sodobne ukrepe in projekte za mladostnike

Da je pot nadaljnjega šolanja in življenja mladih v mestu lažja, izvajamo Strategijo MOL za mlade 2016–2025, z zgovornim podnaslovom »Ljubljana – mesto mladih za mlade«, v kateri izpostavljamo, da so mladi pomemben gradnik ustvarjalnega, strpnega in prijaznega mesta. S strategijo vključujemo mladinsko politiko v vsa področja delovanja MOL, pri čemer se še posebej posvečamo trem ukrepom: kakovostnemu mladinskemu delu, zaposlovanju in stanovanjski problematiki.

Krepimo dialog z mladimi

Za koordinacijo aktivnosti na področju dela z mladimi, za spodbujanje izvajanja lokalne mladinske politike ter za podporo projektom javnih zavodov in mladinskih nevladnih organizacij deluje Urad za mladino v okviru Oddelka za kulturo MOL.  

V zadnjih letih se je pokazala potreba po dodatni krepitvi dialoga med posamezniki s področja mladinskega sektorja in oblikovanju političnega telesa, ki bi ga sestavljali tudi mladi, za opredeljevanje do ključnih vprašanj, povezanih z mladimi. Zato smo v letu 2016 ustanovili Svet za mlade kot posvetovalno telo župana, ki sodeluje pri odločanju o zadevah s področja mladih in mladinskega sektorja.

Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih

Javni zavod Mladi zmaji smo ustanovili leta 2009, vendar je četrtni mladinski center Zalog začel delovati že leta 2007, četrtna mladinska centra Bežigrad in Šiška pa v letu 2008. S četrtnimi mladinskimi centri Bežigrad, Črnuče, Šiška in Zalog ter z organiziranimi prostočasnimi mladinskimi aktivnostmi v drugih četrtnih skupnostih se Mladi zmaji načrtno razvijajo v mrežo prostorov in programov, v katerih lahko mladi kakovostno, aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas, bodisi v obliki organiziranih dejavnosti z različnih področij bodisi samostojno glede na lastne interese.

Med najpomembnejše aktivnosti Mladih zmajev sodijo: delovanje dnevnih centrov, organizacija in izvedba dogodkov za mlade, počitniški programi za mlade, pomoč mladinskim lokalnim pobudam, mladinsko ulično delo ter mednarodno sodelovanje.

V letu 2017 so Mladi zmaji prevzeli še eno pomembno nalogo, koordinacijo mreže Mladinskih centrov Ljubljana. Število obiskov in aktivnosti v organizaciji Mladih zmajev iz leta v leto narašča. Od leta 2007 so izvedli več kot 5.000 različnih aktivnosti za mlade, v centrih in zunaj njih. Dnevne centre na leto obišče približno 22.000 obiskovalcev. Na organiziranih aktivnostih od leta 2007 beležijo skupno več kot 112.000 obiskovalcev, pri organizaciji pa je sodelovalo več kot 700 prostovoljcev in praktikantov, tudi iz tujine.

Usposabljanje za mladinske delavce na Poljskem Zija Perko Rogelj2

Mreža mladinskih centrov Ljubljana

Mreža mladinskih centrov Ljubljana je bila ustanovljena v letu 2017. Ob ustanovitvi so bili vanjo vključeni štirje četrtni mladinski centri, ki delujejo v okviru javnega zavoda Mladi zmaji, šest mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije, in mladinski center, ki deluje okviru Centra za socialno delo Moste - Polje. V letu 2018 se jim je pridružilo društvo Legebitra, tako da štejemo že 12 mladinskih centrov. Prva skupna aktivnost mreže je bila organizacija mladinskega dogodka v okviru evropskega tedna mobilnosti 2017. Širši javnosti se je s skupnim nastopom prvič predstavila na Areni mladih 2018.