petek, 11. 3. 2011

Izdajanje plačilnih nalogov Mestnega redarstva

Mestno redarstvo MOL bo v ponedeljek, 14. marca 2011, začelo izdajati plačilne naloge za kršitve, povezane s prekoračitvijo hitrosti.

Redarji nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami opravljajo od februarja 2010. Nadzor opravljajo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, največ pozornosti pa namenjajo meritvam hitrosti v okolici šol, vrtcev, domov za ostarele ter na drugih lokacijah, kjer je večje število najbolj ogroženih udeležencev v prometu – otrok in starejših. V letu 2010 so zabeležili približno 25.000 tovrstnih kršitev.

Kljub nadzoru prekoračitve hitrosti na najbolj občutljivih mestih pa plačilni nalogi za kršitve zaradi tehničnih ovir, ki so onemogočale izdajo plačilnih nalogov, še niso bili izdani. Tehnične ovire so bile odpravljene z novo spletno aplikacijo, ki omogoča ažurno in transparentno vodenje prekrškovnih postopkov. Mestno redarstvo bo tako plačilne naloge začelo izdajati 14. marca 2011.

V skladu z veljavno zakonodajo bo Mestno redarstvo izdalo plačilne naloge in pri tem upoštevalo zastaralni rok, opredeljen v Zakonu o prekrških, ki določa, da zastaranje prekrška nastane v dveh letih po storitvi prekrška, če prekrškovni organ oziroma sodišče ne uvede postopka, oziroma štiri leta, če je dvoletno zastaranje pretrgano s procesnimi dejanji organa, ki vodi postopek o prekršku, ki so osredotočeni na kršitelja. Zastaranje tako pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Po vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar pa postopek o prekršku v nobenem primeru ni več mogoč, ko poteče dvakrat toliko časa (4 leta), kolikor ga zahteva zakon za zastaranje postopka o prekršku.

Mestno redarstvo bo pri izdaji plačilnih nalogov spoštovalo navedeno zakonsko določbo.