petek, 1. 2. 2019

Javni razpis za podelitev najvišjih nagrad Ljubljane

Objavili smo javni razpis za podelitev najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana za leto 2019, nagrad in plaket mesta ter nazivov častna meščanka in častni meščan Ljubljane. Pobude sprejemamo do 28. februarja 2019.

Častna meščanka in častni meščan Ljubljane

To je najvišje priznanje Mestne občine Ljubljana, ki ga podelimo posameznikom, ki so izjemno zaslužni za ugled, pomen in razvoj Ljubljane ter za razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.

Kriterij za podelitev naziva so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo: vizionarstvo, odličnost, dobrobit, sodelovalnost ali skrb za blaginjo v Mestni občini Ljubljana ali promocijo Mestne občine Ljubljana.

častna meščana
lani sta častna meščana Ljubljane postala Anita Ogulin in dr. Janez Kocijančič

Pobude za podelitev naziva Komisija za priznanja zbira skozi vse leto. Za podelitev naziva v tekočem letu pa se upoštevajo pobude, prispele do 31. marca.

Nagrada mesta Ljubljana

Nagrado lahko prejmejo posamezniki ali skupine in pravne osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Kriteriji za podelitev so: pomembni dosežki življenjskega dela z vseh področij, prispevek k razvoju, ugledu in dobrobiti Ljubljane ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini.

Plaketa mesta Ljubljana

Plaketo lahko prejmejo:

  • posamezniki in pravne osebe, ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju MOL;
  • posamezniki in pravne osebe za posebne zasluge za razvijanje in utrjevanje sodelovanja med MOL in drugimi občinami;
  • posamezniki za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum;
  • prijateljska, pobratena in druga mesta in občine, pravne osebe ter posamezniki iz Republike Slovenije in tujine, ki so posebno zaslužni za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja z MOL;
  • posamezniki in pravne osebe za dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem in kulturno-umetniškem področju ter za trajnostni razvoj MOL;
  • donatorji za humanitarno, znanstveno-raziskovalno, kulturno-umetniško področje in trajnostni razvoj MOL.

 

Celotno razpisno dokumentacijo najdete tukaj, lahko pa jo prevzamete tudi v prostorih Glavne pisarne Mestne občine Ljubljana na Mačkovi ulici 1 (ob delovnikih). Dodatne informacije o razpisu dobite tudi na telefonski številki: 01 306 10 49.

Svoje pobude pošljite na razpisnem obrazcu na naslov:

Mestna občina Ljubljana
Adamič-Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana
Komisija za priznanja, soba št. 352

Rok za oddajo pobud je do vključno 28. 2. 2019.