ponedeljek, 17. 3. 2008

Javno naznanilo gostinskim obratom, ki imajo gostinske vrtove na javnih površinah MOL

Ob inšpekcijskem pregledu je bilo ugotovljeno, da gostinskim obratom prenehajo dovoljenja za postavitev gostinskih vrtov na javnih površinah Mestne občine Ljubljana, s 15.03.2008.

Skladno s 33. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru, upoštevaje določbo 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, se gostinskim obratom, ki imajo gostinske vrtove postavljene na javnih površinah Mestne občine Ljubljana, izreče


O P O Z O R I L O


Gostinski obrati, ki imajo gostinske vrtove postavljene na javnih površinah Mestne občine Ljubljana, so dolžni v 15 dneh po objavi, skladno z določili Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Ur.l. RS, št. 90/99, št. 73/04 in št. 66/07) , pri pristojnemu oddelku Mestne občine Ljubljana, podati vlogo za dovoljenje za postavitev gostinskega vrta na javni površini, za sezonski čas ali čas do enega leta. V primeru neizpolnitve obveznosti, naložene s tem opozorilom, bo mestni inšpektor z inšpekcijsko odločbo odredil odstranitev postavljenih gostinskih vrtov ter vzpostavitev prejšnjega stanja na stroške inšpekcijskih zavezancev. Mestni inšpektor bo izvedel tudi postopke skladno z Zakonom o prekrških.

Gostinski obrati, ki imajo gostinske vrtove postavljene na javnih površinah Mestne občine Ljubljana, naj svoje vloge za pridobitev dovoljenja za postavitev gostinskega vrta, oddajo v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana, oziroma v Glavni pisarni Mestne občine Ljubljana, Mačkova ulica 1, Ljubljana. Obrazec za vlogo je dosegljiv tudi na spletni strani MOL: www.ljubljana.si/si/mescani/obrazci/75995/podrobno.html.