torek, 7. 8. 2012

Kakovost vodotokov v MOL

Mestna uprava MOL spremlja kakovost vode na tistih delih površinskih vodotokov, kjer se zadržuje večje število ljudi, na njih pa potekajo tudi rekreativne dejavnosti in prireditve.

V skladu s priporočili o varnosti kopanja Inštituta za varovanje zdravja RS so bila 30. julija 2012 naslednja merilna mesta vodotokov na območju MOL: Ljubljanica na dveh merilnih mestih - pred izlivom Bezlanovega grabna in v Zalogu za izlivom iz Centralne čistilne naprave ter Iščica pred izlivom v Ljubljanico in Sava pred Črnuškim mostom. Podrobnejši rezultati meritev so v pripetih dokumentih.

Na merilnih mestih spremljajo mikrobiološke parametre, ki jih predpisujeta Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/7/ES in Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Ur. list RS, št. 25/2008). Zdravje kopalcev sicer najbolj ogroža fekalno onesnaženje, zato je nova kopalna direktiva določila dve indikatorski bakteriji (intestinalni enterokok in Escherichia coli), ki se nahajata v fekalni odpadni vodi.

Dodajmo še, da na območju Mestne občine Ljubljana ni kopalnih voda. Voda, ki jo država opredeli kot kopalno, mora namreč zadostiti merilom, ki jih predpisuje Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda (Uradni list RS, št. 39/08). Spremljanje kakovosti kopalnih voda zagotavlja država. Seznam kopalnih voda in rezultati spremljanja kakovosti kopalnih voda v Sloveniji si lahko ogledate na spletni strani ARSO: www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/kopalne_vode/

Inštitut za varovanje zdravja RS je izdelal tudi priporočila o varnosti kopanja s smernimi vrednostmi zaradi prepovedi ali odsvetovanja kopanja na naravnih kopališčih, ki so dostopna na spletni strani:
www.ivz.si/Mp.aspx?ni=116.