sreda, 7. 5. 2008

Končan mednarodni natečaj za območje Šmartinske ceste

Na današnji novinarski konferenci sta podžupan MOL prof. Janez Koželj in načelnik Oddelka za urejanje prostora mag. Miran Gajšek predstavila mednarodni natečaja za urbanistično zasnovo širšega območja Šmartinske ceste, ki se je uspešno končal 30. aprila 2008.

MOL in partnerji: BTC, d.d., Droga Kolinska, d.d., Gradis IPGI, d.d., Kolosej kinematografi, d.o.o., MNP, d.o.o., Euromarkt, d.o.o., Velana, d.d., in Žito, d.d., so 11. januarja 2008 v sodelovanju z ZAPS in ECPT ter Evropskim svetom prostorskih planerjev, razpisali mednarodni urbanistični natečaj Partnerstvo Šmartinska.

 V Ljubljani že dalj časa ni bil razpisan javni natečaj za urbanistično zasnovo večjega mestnega predela. Natečajno območje, veliko 230ha, s sorazmerno velikim deležem opuščene industrije na eni strani in hitro razvijajoče se območje BTC v največji trgovski center v Evropi z več kot 20 milijoni obiskovalcev letno na drugi strani, predstavlja tudi v EU merilu edinstveno razvojno območje za izoblikovanje celega mestnega predela.

Razvojni projekt JZP, h kateremu je MOL pritegnila zainteresirane lastnike zemljišč, izpolnjuje pogoje za črpanje finančnih virov iz programa kohezijske politike JESSICA za realizacijo prenove in regeneracije mesta, razvoj trajnostnih skupnosti in gradnjo neprofitnih stanovanj.

Namen natečaja je bil pridobiti urbanistično rešitev za celovito preobrazbo območja 228ha med Šmartinsko, Savsko in Bratislavsko cesto ter železnico. Sorazmerno veliko in sklenjeno območje predstavlja 5 % urbaniziranih površin znotraj obroča za urbano prenovo, ki ima v razvojni strategiji MOL prednost pred novo gradnjo. Za posamezna območja ob Šmartinski cesti so lastniki zemljišč v zadnjih letih pridobili več rešitev iz urbanističnih delavnic in različnih zazidalnih preizkusov, medtem ko zasnova razvoja tega mestnega kraka ni bila celovito raziskana.   

V razpisnem gradivu, ki ga je pripravil City Studio, so bili povzeti vsi koristni podatki in podana izhodišča za preoblikovanje štirih območij opuščene industrije ob novi aveniji v značilen, pester in privlačen mestni predel. Posebej so bila poudarjena merila za rekonstrukcijo prometnega omrežja, oblikovanje javnega odprtega prostora, varovanja okolja in postopno izvedbo prenove območja. 

Ocenjevalno komisijo so sestavljali: 4 predstavniki MOL, 5 predstavnikov partnerjev in 5 predstavnikov ZAPS, od teh sta bila imenovana predstavnika ECTP iz Nizozemske in RTPI (Royal Town Planning Institute) iz Velike Britanije. Poleg poročevalcev so podali strokovne ocene še izvedenci za zdravo okolje, za promet, za okoljska in energetska vprašanja, za urbani sistem, urbano ekonomiko in urbano sociologijo.

 Avtorjem prvo nagrajene urbanistične rešitve pripada pravica, da sodelujejo pri izdelavi prostorskega akta (IPN) za celotno območje natečaja. Avtorjem urbanistične rešitve za posamezno območje pripada pravica, da sodelujejo pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta (OPPN) za posamezno prostorsko enoto.

V roku je bilo na ZAPS in po pošti oddanih 17 natečajnih del; dve deli je komisija zaradi formalnih razlogov izločila, 15 jih je ocenjevala na šestih sejah in izmed njih soglasno, 30. aprila 2008, izbrala rešitve za nagrade.

Prvo nagrado 36.000 EUR so prejeli avtorji Hosoya Schäfer Architects iz Züricha: Marcus Schäfer, Hiromi Hosoya, Roland Schreiber, Albert Beele, Tota Goya in Bavo Lauwers s svetovalci Space Syntax Limited iz Londona in Wüst&Partners iz Züricha. 

Drugo enakovredno nagrado 23.250 EUR so prejeli avtorji: Juul Frost Architects iz Köbenhavna: dr. Helle Juul, Stine Hviid Jensen, Hanna Svensson, Lisbeth Philipsen, Beth Coling Wiberg, Andrew Place, Thomas Graabek, Maks Peder Müller, pawel Antoni Lange ter Marko Peterlin, Tadej Žavcer, Vid Razinger, Jernej Prijon, Meta Petrič, Mojca Gruden in svetovalci: Miran Mohar, Blaž Križnik, Jaka Razinger in Aleš Prijon iz Ljubljane.

Tretjo nagrado 14.000 EUR so prejeli avtorji: Zamp Kelp neo.studio in Winkens Architekten iz Berlina: Prof. Günther Zamp Kelp, Tobias Neumann, Moritz Schneider, prof. Karl-Heinz Winkens s sodelavci in svetovalci: BLS Energieplan GmbH, Christoph Lange in Uwe Schwarz.

Sorodne rešitve in še posebej urbanistične strategije nagrajenih predlogov kažejo, da se v načrtovanju mest vedno bolj uveljavlja kombinacija goste in visoke zazidave z razsežnimi sklenjenimi zelenimi površinami – javnimi parki (po F.L. Olmstedovem modelu Centralnega parka v NYC)

Ocenjevalna komisija je dala temu modelu prednost pred drugimi zasnovami v obliki osrednje programske ali zelene hrbtenice (niz vozlišč) ali mreže.

Prvo nagrajeni predlog daje velikomestno vizijo novega predela mesta z močno izraženim značajem in poudarjeno podobo centra, ki temelji na notranjem osrednjem bulvarju s centralnim parkom ter kombinaciji dveh mestnih tkiv: širitev BTC in širitev tradicionalnega mestnega tkiva.      

V zasnovi osrednje zelene poteze podoben predlog slovenske skupine avtorjev daje prednost načrtovanju procesov pred načrtovanjem fizičnih oblik ali določanju končnih stanj.

Predlog danskih arhitektov odlikuje zanimiva tipologija zazidave in poleg vzdolžne hrbtenice močno poudarjena prečna povezava kraka.

Skupina avtorjev iz Berlina se zavzema za tradicionalno matrico mreže ulic in obodne zazidave različnih oblik stavbnih blokov (karejev) v kombinaciji s prosto stoječimi stolpi v več vozliščih in v centralnem parku.

Odziv strokovnih skupin in njihov mednarodni ugled dokazujeta, da Ljubljano v mednarodnih strokovnih krogih EU dobro poznajo. Sodelovanje mednarodno priznanih urbanistov v ocenjevalni komisiji priča o ugledu tradicije ljubljanskega urbanizma in arhitekture v EU.

Pripravil: prof. Janez Koželj, podžupan MOL