torek, 13. 10. 2009

Koncesija za izvajanje storitve pomoč družini na domu

V preteklem tednu je MOL z izbranim koncesionarjem za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu podpisala koncesijsko pogodbo.

To storitev smo občine v skladu z Zakonom o socialnem varstvu dolžne zagotavljati kot mrežo javne službe. V Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 je predvideno, da se do leta 2010 zagotovi oskrba za 3% starejših nad 65 let in 0,05% drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Za MOL ta odstotek predstavlja približno 1.420 občank in občanov.

V MOL sicer storitev pomoč družini na domu kot javno službo že od leta 2002 opravlja Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, ki ga je MOL ustanovila prav s tem namenom. V Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana na leto nudijo storitev približno 1.100 Ljubljančankam in Ljubljančanom. V ta namen na leto opravijo približno 122.100 ur oskrbe pri uporabnikih/-cah.

Glede na povečane potrebe je MOL maja letos objavila javni razpis za podelitev koncesij za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Ljubljana. Izbran je bil koncesionar Zavod za socialno oskrbo Pristan, ki bo storitev začel izvajati s 1.12.2009.

MOL ima v osnutku proračuna za leto 2010 planiranih 400.000 EUR za obseg storitev, ki ga bo izvajal koncesionar. Tako bo zagotovljena oskrba za dodatnih 300 občank in občanov oziroma približno 36.000 ur letno.

 

Tilka Klančar,
načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo MOL