torek, 27. 6. 2023

Urejanje gozda v kmetijske namene v Tacnu

Na podlagi odločbe Zavoda za gozdove Slovenije o krčitvi gozda v kmetijske namene bo podjetje Tisa d.o.o. v dogovoru z nosilcem del Magda Bohinj d.o.o. v začetku julija pričelo izvajati sečnjo samoniklega drevja na delu parcele 497/4, k.o. Tacen.

Posek bo obsegal 329 dreves oziroma 209 m3 drevja in se bo izvajal z namenom vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč enake površine zaradi spremembe namembnosti na parceli 334/1 v k.o. Šmartno pod Šmarno goro.

Pridobljena mnenja in pogoji za izvedbo del

Po podatkih Predhodnega mnenja (Agrarius, tla in okolje, Tomaž Kralj s.p. ) o spremembi namembnosti dela zemljišča je površina na podlagi dejanske rabe, kjer je potrebna krčitev gozda, približno 0,69 ha. Površina krčitve predstavlja nadaljevanje obstoječega kompleksa kmetijskih zemljišč, ki ima glede na trenutne talne razmere potencial travniške rabe. Pridobljeno je tudi Predhodno strokovno mnenje glede spremembe namembnosti zemljišča na delu parcele št. 497/4 v k.o. Tacen Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN), OE Ljubljana. Ta s spremembo namenske rabe soglaša pod pogoji, da se vzpostavi travniška in ne njivska raba, da se območje ne nasipava in da se travnik koristi na ekstenziven način.

Poleg navedenih se pri posegu upošteva tudi pogoj Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano glede zahtevanega nadomeščanja, tj. da se izgubo kmetijskega zemljišča nadomesti s po proizvodnem potencialu in površini primerljivim zemljiščem. Z nadomestnimi kmetijskimi zemljišči se proizvodni potencial z območja izgube kmetijskega zemljišča (334/1 v k.o. Šmartno pod Šmarno goro) na površino nadomeščanja (497/4 v k.o. Tacen) nadomesti v celoti in delno tudi preseže.

Previdno po območju

V posameznih fazah pri vzpostavitvi nadomestnih kmetijskih zemljišč se bodo predvidoma izvedli posek dreves in grmičevja, mletje oziroma frezanje drevesnih panjev, planiranje mikro reliefa, vzorčenje in gnojenje ter setev prve kulture. Dela bodo trajala okvirno en mesec.

Obiskovalcem gozda svetujemo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastniki psov naj imajo pse na vrvici.