torek, 22. 6. 2021

Lekarna Ljubljana je dobila tožbo glede Lekarne Vilharjeva

Upravno sodišče je ugodilo tožbi Lekarne Ljubljana za uvrstitev Lekarne Vilharjeva v mrežo lekarn na območju MOL ter Ministrstvu za zdravje naložilo, da ponovno odloča o odprtju lekarne.

Lekarna Ljubljana je pred tremi leti na Ministrstvo za zdravje (MZ) vložila vlogo za odprtje Lekarne Vilharjeva v Ljubljani. MZ je odločilo, da niso izpolnjeni vsi zakonski pogoji za odprtje nove lekarne, in sicer število prebivalcev na gravitacijskem območju lekarne. Kot gravitacijsko območje je namreč opredelilo Četrtno skupnost Bežigrad. Lekarna Ljubljana je vložila tožbo zoper odločbo zaradi nepravilne opredelitve gravitacijskega območja. Upravno sodišče je tožbi ugodilo z utemeljitvijo, da gravitacijsko območje predstavlja celotno območje Mestne občine Ljubljana. MZ je naložilo, da ponovno odloča o odprtju lekarne.

Lekarna Ljubljana je v letu 2018 v skladu z 28. členom Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) pridobila pozitivno mnenje k odprtju nove enote - Lekarna Vilharjeva v Ljubljani, s strani Lekarniške zbornice Slovenija in podala vlogo za izdajo soglasja za odprtje nove lekarne na Ministrstvo za zdravje (MZ).

MZ je z odločbo v februarju 2019 odločilo, da niso izpolnjeni vsi zakonski pogoji za odprtje nove lekarne na Vilharjevi, z obrazložitvijo, da na območju Četrtne skupnosti Bežigrad ni zadostnega števila prebivalcev za dodatno lekarno glede na zakonsko omejitev 6.000 prebivalcev na posamezno lekarno. Vendar ZLD-1 ne določa, katero območje predstavlja gravitacijsko območje posamezne lekarne, temveč je le-to v pristojnosti lokalne skupnosti. MZ pa je za gravitacijsko območje Lekarne Vilharjeva samo določilo območje četrtne skupnosti. Zaradi tolmačenja MZ, da se kot gravitacijsko območje za novo lekarno upošteva le četrtna skupnost, je Lekarna Ljubljana marca 2019 na Upravno sodišče vložila tožbo proti odločbi MZ.

Dne 2. 6. 2021 je Lekarna Ljubljana prejela sodbo Upravnega sodišča, v kateri je sodišče ugodilo tožbi Lekarne Ljubljana glede uvrstitve Lekarne Vilharjeva v mrežo lekarn na območju MOL in odpravilo odločbo MZ iz februarja 2019.

V obrazložitvi sodbe je sodišče jasno ugotovilo, da je odločitev MZ, da šteje četrtno skupnost kot gravitacijsko območje, napačna. Odločitev Upravnega sodišča temelji na dejstvu, da je primarna zdravstvena dejavnost, kamor sodi tudi lekarniška dejavnosti na primarni ravni, v izvirni pristojnosti lokalne skupnosti. Tako je tudi določitev gravitacijskega območja v pristojnosti lokalne skupnosti. Občina na podlagi meril za oblikovanje mreže na primarni ravni iz ZLD-1 določi mrežo lekarn na svojem območju. Mestna občina Ljubljana (MOL) je s Sklepom o mreži javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju MOL (Uradni list RS št. 26/2019) določila mrežo lekarn na svojem območju in določila območje MOL za enovito gravitacijsko območje.

Kot gravitacijsko območje Lekarne Vilharjeva se tako šteje celotno območje MOL. S tem so izpolnjeni vsi zakonsko opredeljeni pogoji za umestitev Lekarne Vilharjeva v mrežo lekarn na območju MOL. Sodišče je določilo, da mora MZ o odprtju Lekarne Vilharjeva ponovno odločiti v roku 30 dni od prejema sodbe ter v skladu z navodili, podanimi v sodbi.

Odločitev MZ še pričakujemo.

MZ je tudi v primeru izdaje soglasja po 28. členu ZLD-1 za Lekarno NC Vič v Ljubljani uporabilo enako argumentacijo kot pri Lekarni Vilharjeva, zato pričakujemo, da bo Upravno sodišče sprejelo tudi v tem primeru enako odločitev.

Preberite tudi: